PZITS Oddział Dolnośląski

 

 
 
 
 
 


ZGRZEWANIE RUR
Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Oddział Dolnośląski PZITS prowadzi szkolenia (5-6 kursów rocznie) w zakresie zgrzewania elektrooporowego i doczołowego rur z PE (zgodnie z PN-EN 13067, w zakresie podgrup materiałowych 3.4, 3.6 i 3.8). Szkolenie trwa 3 dni i odbywa się w budynku NOT we Wrocławiu przy ul. J. Piłsudskiego 74 (p. 230). Zajęcia (wykłady i ćwiczenia) odbywają w godz. 8:00–18:00 (wykłady z teorii w godzinach przedpołudniowych, natomiast po przerwie ćwiczenia praktyczne na urządzeniach zgrzewających KmT). W trzecim dniu szkolenia odbywają się egzaminy.

Koszt udziału w szkoleniu (bez egzaminu Urzędu Dozoru Technicznego) wynosi 1300 zł + 23% VAT, natomiast koszt całkowity, łącznie z egzaminem Urzędu Dozoru Technicznego i badaniem jakości zgrzewów, wynosi 2250 zł + 23% VAT (egzamin UDT i konieczność badania zgrzewów wynikają z wymogów Polskiej Normy PN-EN 13067).

Osoby mające uprawnienia budowlane (w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych), mogą uzyskać świadectwo potwierdzające kwalifikacje do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy rurociągów z polietylenu.

Uczestnicy szkolenia przystępujący do egzaminu praktycznego UDT zobowiązani są dostarczyć następujące materiały (zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13067):
1. Rury atestowane do gazu:
- l mb DN 110 (SDR ≤17,6) lub DN 125 (SDR ≤17,6)
- 1 mb DN 90 (SDR ≤17,6)
2. Mufa DN 90 (SDR ≤17,6)
3. Siodło DN 90 (SDR ≤17,6)

Zgłoszenia kandydatów można przesyłać pocztą elektroniczną (pzits.wroclaw@gmail.com), a także listownie (PZITS Oddział Dolnośląski, ul. J. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław). Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 71 344 14 50 (w poniedziałki, środy i piątki w godz. 11–14).

Po skompletowaniu grupy szkoleniowej Uczestnicy otrzymają pisemne informacje szczegółowe wraz z fakturą pro forma, którą należy uregulować najpóźniej do końca tygodnia poprzedzającego termin szkolenia, jako warunek przystąpienia do zajęć.

Najbliższy termin szkolenia:

10-12 lipca 2024 r.

 


 

   
   
   
   


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz