PZITS Oddział Dolnośląski

 

 


POL-EMIS 2012

SPIS TREŚCI

Jan D. Rutkowski: Przedmowa (ss. 7–8)
Bogdan Ambrożek, Emilia Kruczkowska, Patrycja Popiołek, Katarzyna Ziętarska: Analiza cyklicznego układu TSA z nieruchomym złożem adsorbentu polimerowego (ss. 9–16)
Bogdan Ambrożek, Alicja Sołtys, Jarosław Szymanek: Odzyskiwanie lotnych związków organicznych z gazów odlotowych w układzie TSA z nieruchomym złożem adsorbentu zeolitowego (ss. 17–26)
Adam W. Augustyniak, Tomasz T. Suchecki: Nowa generacja cieczy jonowch jako sorbentów SO2 z gazów odlotowych (ss. 27–34)
Adam Bartoszek, Leszek Obłąg: Instalacja Mokrego Odsiarczania Spalin w EC Siekierki (ss. 35–44)
Włodzimierz Błasiak, Robert Żmuda, Edward Kinal: Efekty rocznej pracy kotła BP-1150 w PGE Elektrownia Opole SA po wyposażeniu go w instalacje usuwania NOx – ROFA i ROTAMIX (ss. 45–54)
Marek Bogacki: Ocena ekspozycji budynku wielorodzinnego na zanieczyszczenia powietrza pochodzące z komunikacji i stacji paliwowej na przykładzie benzenu (ss. 55–64)
Andrzej G. Chmielewski, Janusz Licki, Andrzej Pawelec, Zbigniew Zimek, Sylwia Witman, Andrzej Bigos: Odsiarczanie i odazotowanie gazów odlotowych z wysokimi stężeniami NOx przy użyciu wiązki elektronów z akceleratora (ss. 65–72)
Tadeusz Czech, Arkadiusz T. Sobczyk, Anatol Jaworek, Andrzej Krupa: Porównanie własności fizycznych popiołów lotnych ze spalania węgla kamiennego, brunatnego i biomasy (ss. 73–82)
Jacek Gębicki, Waldemar Wardencki, Adam Kloskowski, Wojciech Chrzanowski: Elektrochemiczny gazowy czujnik na bazie cieczy jonowej do oznaczania benzaldehydu (ss. 83–90)
Jacek Gębicki, Krystyna Szymańska, Waldemar Wardencki: Równoważność metod pomiarowych ciągłych i odniesienia stosowanych do oznaczania PM10 (ss. 91–100)
Michał Głomba, Jerzy Mazurek: Odpylanie spalin kotłowych z równoczesnym odsiarczaniem metodą mokrą wapienną (ss. 101–110)
Maciej Jakubiak, Włodzimierz Kordylewski: Wpływ wybranych czynników na efektywność usuwania NOx z gazów metodą ozonowania (ss. 111–122)
Marek Juszczak: Stężenia tlenku węgla i tlenków azotu z kotła o mocy 15 kW zasilanego periodycznie mieszaniną peletów z łusek słonecznika i drewna (ss. 123–129)
Stanisław Kamiński, Dorota Kamińska: Kryteria doboru właściwości przyrządów do automatycznego pomiaru stężenia pyłu PM10 i PM2,5 w imisji (ss. 131–140)
Barbara Kołwzan, Piotr Jadczyk, Grzegorz Pasternak, Maria Pawlik, Małgorzata Krawczyńska, Justyna Głuszczak, Justyna Klein: Ocena zasięgu oddziaływania oczyszczalni ścieków komunalnych na stan sanitarny powietrza (ss. 141–149)
Włodzimierz Kordylewski, Maciej Jakubiak, Michał Hajduk: Efektywność usuwania NOx i SO2 z gazów z zastosowaniem podchlorynu sodu (ss. 151–160)
Andrzej Krupa, Marcin Lackowski, Anatol Jaworek: Filtracja nanocząstek za pomocą nanowłóknin wytwarzanych metodą elektroprzędzenia (ss. 161–170)
Monika Kubrycz: Biomasa jako nośnik energii odnawialnej (ss. 171–178)
Józef Kuropka: Możliwości ograniczania emisji ditlenku węgla ze spalin energetycznych (ss. 179–188)
Patrycja Łechtańska, Grzegorz Wielgosiński: Zastosowanie inhibitorów do ograniczania emisji dioksyn z procesów metalurgicznych (ss. 189–200)
B. Michels, Frank Adamczyk, Peter Sladek: Podniesienie sprawności elektrowni konwencjonalnych poprzez zastosowanie instalacji odzysku ciepła (ss.201–214 )
Anna Musialik-Piotrowska, Joanna Ciołek: Porównanie emisji lotnych związków organicznych podczas spalania drewna (ss. 215–222)
Robert Oleniacz, Marcelina Groborz, Michał Ożóg: Ocena efektów modernizacji systemu oczyszczania i ewakuacji spalin na wybranych przykładach (ss. 223–232)
Grzegorz Pasternak, Piotr Jadczyk, Barbara Kołwzan: Wykorzystanie metod biologii molekularnej w celu oceny jakości mikrobiologicznej powietrza wokół oczyszczalni ścieków komunalnych (ss. 233–236)
Katarzyna Piekarska: Zastosowanie testu salmonella z preinkubacją do wykrywania mutagennego działania pyłowych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego (ss. 237–246)
Krystyna Przybulewska, Andrzej Wieczorek, Ewa Krzywy-Gawrońska, Natalia Zaręba, Anita Turała: Wpływ zanieczyszczenia środowiska ortoksylenem na liczebność mikroorganizmów glebowych (ss. 247–251)
Kinga Skalska, Grzegorz Wielgosiński, Jacek S. Miller, Stanisław Ledakowicz: Wstępne utlenianie tlenków azotu za pomocą ozonu jako sposób na intensyfikację procesu absorpcji (ss. 253–262)
Arkadiusz T. Sobczyk, Andrzej Krupa, Anatol Jaworek: Modyfikacja plazmowa nanowłókniny filtracyjnej do usuwania nanocząstek (ss. 263–268)
Izabela Sówka, Anna Janicka, Maria Skrętowicz, Urszula Kita, Maciej Zawiślak: Analiza powietrza wewnątrz samochodu pod kątem zanieczyszczeń zapachowych i organicznych (ss. 269–273)
Izabela Sówka, Maria Skrętowicz, Jerzy Zwoździak, Piotr Sobczyński: Zastosowanie modelu referencyjnego oraz technik geostatystycznych do modelowania rozprzestrzeniania odorów (ss. 275–282)
Jerzy Straszko, Wiesław Parus, Wojciech Paterkowski: Niskotemperaturowe katalizatory procesów ochrony powietrza (ss. 283–292)
Eugeniusz Szczepanek, Marta Czekaj: Analiza czynników determinujących wartość najwyższego dopuszczalnego stężenia boru w ściekach pochodzących z odsiarczania spalin (ss. 293–300)
Elżbieta Szmigielska, Michał Głomba: Analiza fizyko-chemiczna wapieni stosowanych w technologiach odsiarczania spalin energetycznych (ss. 301–310)
Włodzimierz Tylus, Juliusz Winiarski: Filtry sadzy (DPF) w autobusach miejskich o dużej emisji cząstek (ss. 311–317)
Grzegorz Wielgosiński, Alicja Zawadzka: Analiza skuteczności różnych reagentów w procesie usuwania HCl ze spalin w spalarni odpadów medycznych metodą suchą (ss. 319–326)
Jacek Żeliński, Dorota Kaleta, Jolanta Telenga-Kopczyńska: Porównanie stężeń SF6 obliczonych gaussowskim modelem smugowym starej generacji z wartościami uzyskanymi w eksperymencie polowym (ss. 327–336)
Krystyna Lech-Brzyk, Jarosław Niewczas: Emisja cząstek pyłu podczas spalania różnych gatunków biomasy w kotle małej mocy (ss. 337–345)

 
 


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz