PZITS Oddział Dolnośląski

 

 


POL-EMIS 2010

SPIS TREŚCI

Józef Kuropka: 60 lat Wydziału Inżynierii Środowiska (ss. 9–12)
Bogdan Ambrożek: Odzyskiwanie toluenu z powietrza w cyklicznym układzie TSA z nieruchomym złożem adsorbentu polimerowego (ss. 13–20)
Zbigniew Bagieński: Emisja ze źródeł stacjonarnego spalania jako wyznacznik energetycznego wskaźnika jakości powietrza (ss. 21–30)
Jarosław Bielewski, Iwona Grombik, Ireneusz Śliwka, Krzysztof Baran: Pomiar stężeń wybranych gazów śladowych w powietrzu Krakowa (ss. 31–38)
Marek Bogacki, Robert Oleniacz, Marian Mazur, Przemysław Szczygłowski: Emisja zanieczyszczeń pyłowo-gazowych z procesu wypalania półproduktów grafitowych w piecu tunelowym (ss. 39–46)
Wojciech M. Budzianowski: Analiza procesu usuwania CO2 z gazów za pomocą wodnego roztworu amoniaku (ss. 47–54)
Urszula Chmura, Aneta Lochno: Modele emisyjne obszarów na przykładzie wybranych stref oceny jakości powietrza (ss. 55–64)
Marta Czekaj: Ocena jakości powietrza atmosferycznego w powiecie suskim na tle graniczących z nim powiatów w latach 2005–2007 (ss. 65–72)
Włodzisław Ćwiąkalski, Jerzy Skrzypski: Rola błędów w prowadzeniu instalacji do termicznego przekształcania odpadów w generowaniu nadmiernych emisji zanieczyszczeń powietrza (ss. 73–80)
Krzysztof Filipowski: Doświadczenia firmy CODEL i PENTOL w zakresie realizacji systemów ciągłego monitoringu emisji spalin z kotłów, turbin gazowych, cementowni i innych obiektów (ss. 81–90)
Kazimierz Gaj, Franciszek Knop, Hanna Cybulska-Szulc: Metody i problemy analityczne oceny jakości biogazu (ss. 91–98)
Michał Głomba, Jerzy Mazurek: Wpływ parametrów pracy instalacji na skuteczność odsiarczania spalin według mokrej metody wapiennej (99–108)
Michał Głomba, Elżbieta Szmigielska: Wpływ stopnia przemiału wapienia na wartość pH i objętość zbiornika zawiesiny absorpcyjnej w IOS według mokrej metody wapiennej (ss. 109–118)
Beata Gołuchowska, Zygmunt Strzyszcz, Grzegorz Kusza, Marzena Rachwał: Główne atmosferyczne źródła ferromagnetyków w województwie opolskim i ich ekologiczna ocena (ss. 119–128)
Mieczysław A. Gostomczyk: Badania pełnoprzemysłowe nad ograniczaniem emisji NOx, SO2 i Hg z kotła OP-650 (ss. 129–134)
Mieczysław A. Gostomczyk, Maria Jędrusik, Arkadiusz Świerczok: Ograniczenie emisji rtęci z procesów spalania węgla (ss. 135–144)
Tomasz Hardy, Anna Musialik-Piotrowska, Joanna Ciołek, Krzysztof Mościcki, Włodzimierz Kordylewski: Negatywne efekty związane ze spalaniem i współspalaniem biomasy w kotłach (ss. 145–152)
Szymon Hoffman: Aproksymacja poziomu imisji na stacjach monitoringu powietrza za pomocą autonomicznych modeli neuronowych  (ss. 153–162)
Szymon Hoffman, Rafał Jasiński: Algorytm uzupełniania brakujących danych w zbiorach rejestrowanych na stacjach monitoringu powietrza (ss. 163–172)
Marek Juszczak: Stężenia zanieczyszczeń z kotła o mocy 15 kW zasilanego peletami z łusek słonecznika (ss. 173–182)
Krzysztof Klejnowski, Patrycja Rogula, Jadwiga Błaszczyk, Wioletta Rogula-Kozłowska: Rozpoznanie stężeń węgla organicznego i elementarnego w wybranych obszarach polski techniką NDIR (ss. 183–194)
Krzysztof Klejnowski, Wioletta Rogula-Kozłowska, Teresa Łusiak: Zawartość wybranych metali i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w pyle zawieszonym PM10 w emisji niezorganizowanej z procesu koksowania węgla (ss. 195–206)
Barbara Kucharczyk: Wpływ redukcji monolitycznego katalizatora 2%Pd/Al2O3 na jego aktywność i stabilność pracy w utlenianiu metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń (ss. 207–216)
Barbara Kucharczyk, Włodzimierz Tylus: Wpływ rodzaju promotora i dodatku reduktorów na aktywność katalizatorów palladowych w utlenianiu metanu w powietrzu wentylacyjnym kopalń (ss. 217–224)
Józef Kuropka: Usuwanie tlenków azotu z przemysłowych gazów odlotowych (ss. 225–234)
Krystyna Lech-Brzyk, Adam Sikora:
Ocena pracy instalacji do adsorpcji zanieczyszczeń organicznych emitowanych w zakładzie produkcji papy w aspekcie ograniczenia uciążliwości zapachowej (ss. 235–242)
Janusz Licki, Anna Ostapczuk, Andrzej G. Chmielewski: Zintegrowana redukcja stężeń wielu gazowych zanieczyszczeń w spalinach napromieniowanych wiązką elektronów z akceleratora (ss. 243–252)
Jerzy Mirosław, Jarosław Karkocha, Piotr Knura: Aktualne trendy i możliwości techniczne oczyszczania spalin z instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w świetle obowiązujących standardów emisyjnych (ss. 253–262)
Wojciech Mokrosz: Ekologiczne aspekty oczyszczania spalin ze spalarni odpadów komunalnych i przemysłowych (ss. 263–272)
Anna Musialik-Piotrowska, Tomasz Bukata: Wpływ dodatków paliwowych na skład spalin silników o zapłonie samoczynnym (ss. 273–282)
Robert Oleniacz: Współspalanie odpadów w suchym piecu cementowym a emisja dwutlenku siarki i chlorowodoru (ss. 283–292)
Katarzyna Piekarska, Marzena Zaciera, Anna Czarny, Ewa Zaczyńska: Zastosowanie testów krótkoterminowych do oceny stopnia skażenia powietrza atmosferycznego (ss. 293–306)
Halina Pyta: Metody pomiarów zawartości rtęci w pyle zawieszonym (ss. 307–318)
Halina Pyta, Rafał Zajusz: Lotne związki organiczne w powietrzu obszarów zurbanizowanych na przykładzie Zabrza (ss. 319–326)
Magdalena Reizer, Katarzyna Juda-Rezler, Wojciech Trapp: Wpływ przewidywanych zmian klimatu na stężenia i depozycje SOX w Europie środkowo-wschodniej (ss. 327–336)
Peter Sladek: Systemy odkraplaczy stosowane w oczyszczaniu gazów odlotowych w instalacjach odsiarczania spalin (IOS) metodą mokrą (ss. 337–338)
Izabela Sówka, Paweł Zwoździak, Mirosław Szklarczyk, Jerzy Zwoździak, Alicja Nych: Biofiltracja jako metoda dezodoryzacji gazów odlotowych wyzwalanych ze ścieków browarniczych (ss. 339–342)
Izabela Sówka, Maria Skrętowicz, Mirosław Szklarczyk, Jerzy Zwoździak: Ocena uciążliwości zapachowej z przemysłu spożywczego (ss. 343–350)
Izabela Sówka, Anna Zwoździak, Krystyna Trzeplak-Nabaglo, Maria Skrętowicz, Jerzy Zwoździak: Identyfikacja źródeł emisji pyłów PM2,5 w obszarze tła miejskiego Wrocławia (ss. 351–356)
Jerzy Straszko, Urszula Gabriel, Wiesław Parus: Wytwarzanie nowej generacji katalizatorów metodami nanotechnologii (ss. 357–364)
Mirosław Szklarczyk, Waldemar Adamiak, Paweł Zwoździak: Wpływ efektów cieplnych biodegradacji zanieczyszczeń organicznych na proces biofiltracji (ss. 365–368)
Marta Świątkowska: Produkcja przemysłowa oparta na źródłach energii – odnawialnych i nieodnawialnych (ss. 369–374)
Jolanta Telenga-Kopczyńska, Radosław Lajnert, Jolanta Robak, Aleksander Sobolewski: Ocena ekologiczna koksowni w świetle nowych uregulowań prawnych (ss. 375–382)
Andrzej Wieczorek, Krystyna Przybulewska: Badania biofiltracji powietrza zanieczyszczonego metyloizobutyloketonem (ss. 383–390)
Grzegorz Wielgosiński, Patrycja Łechtańska: Emisja zanieczyszczeń z procesu spalania biomasy (ss. 391–400)
Marzena Zaciera, Jolanta Kurek, Lidia Dzwonek, Barbara Feist, Aleksander Jędrzejczak: Sezonowa zmienność stężeń wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych i ich nitrowych pochodnych w pyle zawieszonym w powietrzu atmosferycznym w miastach województwa śląskiego (ss. 401–406)
Roman Zarzycki: Metody dyfuzyjne w opisie procesów ochrony środowiska – rys historyczny (ss. 407–410)
Rafał Jasiński: Napływy kierunkowe zanieczyszczeń powietrza jako jedno z kryterium oceny reprezentatywności obszarowej automatycznych stacji monitoringu powietrza (ss. 411–420)

 
 


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz