PZITS Oddział Dolnośląski

 

 


POL-EMIS 2008

SPIS TREŚCI

Józef Kuropka: 45-lecie szkoły naukowej Inżynierii Ochrony Atmosfery (ss. 7-18)
Bogdan Ambrożek: Usuwanie i odzyskiwanie lotnych związków organicznych z gazów odlotowych w instalacji adsorpcyjnej TSA z zamkniętym obiegiem gazu podczas regeneracji (ss. 19-22)
Zbigniew Bagieński: Analiza dyfuzji w strefie cienia aerodynamicznego gazu emitowanego z niskiego źródła punktowego - badania modelowe (ss. 23-28)
Agnieszka Bartocha, Marek Kuczer, Wojciech Rogala: Narzędzia do prognozowania emisji i modelowania imisji zanieczyszczeń wykorzystywane przy opracowywaniu programów ochrony powietrza (ss. 29-32)
Magdalena Bełdowska, Katarzyna Zawalich, Lucyna Falkowska, Patrycja Siudek, Rafał Magulski: Rtęć w powietrzu nad wodami południowego Bałtyku i w strefie brzegowej Zatoki Gdańskiej (ss. 33-36)
Artur Błaszczuk, Wojciech Nowak, Dominika Lis: Optyczne systemy pomiaru zapylenia spalin kotłowych (ss. 37-40)
Małgorzata Bojarska, Łukasz Wyka, Bartosz Jarosławski: Wrażliwość węchowa studentów Politechniki Szczecińskiej na tle kryteriów PN-EN 13725:2007 (ss. 41-44)
Wojciech M. Budzianowski, Ryszard Miller: Intensyfikacja procesu dopalania gazów o niskiej reaktywności (ss. 45-48)
Andrzej G. Chmielewski, Janusz Licki: Wykorzystywanie wiązki elektronów z akceleratora do oczyszczania spalin ze spalania zasiarczonych paliw kopalnych (ss. 49-54)
Hanna Cybulska, Kazimierz Gaj, Franciszek Knop, Mieczysław Steininger: Badania sorpcji siarkowodoru zawartego w biogazie na uaktywnionej rudzie darniowej (55-58)
Jan Czech, Paweł Krzyżanowski, Tomasz Wojnarowicz: Jednostki w pomiarach emisji i imisji zanieczyszczeń gazowych i pyłu (ss. 59-62)
Jan Czech, Paweł Krzyżanowski, Tomasz Wojnarowicz: System pomiarów emisji w BOT Elektrowni Turów SA (ss. 63-66)
Krzysztof Filipowski: Najnowsze doświadczenia ze stosowania instalacji kondycjonowania spalin jako metody poprawy skuteczności istniejących elektrofiltrów (ss. 67-70)
Michał Głomba: Wpływ stopnia rozpylenia zawiesiny absorpcyjnej CaCO3 w absorberze natryskowym na jego wysokość (ss. 71-74)
Michał Głomba, Jerzy Mazurek: Odsiarczanie spalin kotłowych w cyrkulacyjnym złożu fluidalnym - doświadczenia zagraniczne i krajowe (ss. 75-78)
Krzysztof Klejnowski, Andrzej Krasa, Wioletta Rogula-Kozłowska: Badania składu frakcyjnego pyłu zawieszonego w Zabrzu (ss. 79-82)
Czesław Kliś, Marek Korcz: Pylenie ze źródeł naturalnych (ss. 83-86)
Barbara Kucharczyk: Utlenianie tlenku węgla na monolitycznych katalizatorach platynowych z dodatkiem tlenków metali (ss. 87-90)
Barbara Kucharczyk, Jerzy Zabrzeski: Monolityczne katalizatory perowskitowe La1-xPtxMnO3 w utlenianiu metanu i CO (ss. 91-94)
Józef Kuropka: Usuwanie tlenków azotu ze spalin kotłów pyłowych (ss. 95-100)
Krystyna Lech-Brzyk, Adam Sikora, Stanisław Kruczek: Emisja rtęci podczas spalania biomasy (ss. 101-104)
Adam Lesiuk: Wpływ lokalizacji oraz natężenia ruchu na poziom imisji NO2 na wybranych skrzyżowaniach w Lublinie (ss. 105-108)
Marian Mazur, Marek Bogacki, Robert Oleniacz, Przemysław Szczygłowski: Badania zawartości pyłu ogółem i węglowodorów wyższych w gazach odprowadzanych z procesu przygotowania tworzyw do produkcji drobnych wyrobów węglowych i grafitowych (ss. 109-112)
Marian Mazur, Marek Bogacki, Robert Oleniacz, Przemysław Szczygłowski: Badania zawartości substancji gazowych w gazach odprowadzanych z procesu przygotowania tworzyw do produkcji drobnych wyrobów węglowych i grafitowych (ss. 113-116)
Anna Musialik-Piotrowska: Wpływ dodatku platyny na aktywność perowskitu LaMnO3 w utlenianiu wybranych zanieczyszczeń powietrza (ss. 117-120)
Paweł Pałamarczuk, Bogusław Komosiński, Tomasz Rachwał, Jacenty Morel: Efekt ekologiczny wynikający z postępu w koksownictwie na przykładzie nowej baterii w koksowni "Przyjaźń" (ss. 121-124)
Józef F. Pastuszka, Jan Konieczyński, Ewa Talik: Charakterystyka powierzchniowa cząstek pyłu emitowanych z wybranych instalacji energetycznych (ss. 125-128)
Katarzyna Piekarska: Efekt mutagenny głównych grup zanieczyszczeń organicznych zaadsorbowanych na cząstkach pyłu zawieszonego PM10 i PM 2,5 pobranego na terenie Wrocławia (ss. 129-134)
Krystyna Przybulewska, Andrzej Wieczorek: Izolacja i kinetyczna charakterystyka mikroorganizmów degradujących metyloizobutyloketon (MIBK) (ss. 135-138)
Halina Pyta: Klasyfikacja jakości powietrza w oparciu o wskaźniki względnego ryzyka wzrostu umieralności (ss. 139-142)
Halina Pyta, Magdalena Grzegorczyk, Rafał Zajusz: Wpływ warunków pobierania próbek na wyniki pomiarów stężenia rtęci w powietrzu (ss. 143-146)
Wioletta Rogula-Kozłowska, Krzysztof Klejnowski, Sebastian Szopa: Stężenia 42 pierwiastków związanych z PM2,5 w powietrzu atmosferycznym w Zabrzu (ss. 147-150)
Jerzy Skrzypski, Emilia Jach-Szakiel: Prognozowanie klas stanu jakości powietrza jako instrument zarządzania bezpieczeństwem ekologicznym w aglomeracjach miejsko-przemysłowych (ss. 151-154)
Anna Stolarska, Krystyna Przybulewska, Andrzej Wieczorek: Aktywność fizjologiczna siewek pszenicy w warunkach stresu chemicznego wywołanego lotnym etylobenzenem (ss. 155-158)
Anna Stolarska, Dominika Klimek: Synteza wolnej proliny w liściach trzech klonów wierzby wiciowej Salix viminalis jako odpowiedź na zasolenie podłoża (ss. 159-162)
Jerzy Straszko: Utlenianie nanocząstek w powietrzu (ss. 163-166)
Przemysław Szczygłowski, Marian Mazur: Zastosowanie pakietu statystycznego BOOT w obliczeniach rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu (ss. 167-170)
Mirosław Szklarczyk, Waldemar Adamiak, Janusz Świetlik: Wpływ jakości złoża filtracyjnego na efekty biofiltracji  benzenu (ss. 171-174)
Arkadiusz Szymanek, Przemysław Szymanek: Sorbenty z odpadów (ss. 175-178)
Jolanta Telenga-Kopyczyńska, Jan Konieczyński: Perspektywy ograniczenia emisji pyłu, ditlenku siarki i tlenków azotu w wyniku zastosowania BAT w elektoenergetyce i ciepłownictwie w Polsce (ss. 179-182)
Andrzej Wieczorek, Krystyna Przybulewska: Izolacja i kinetyczna charakterystyka bakterii rozkładających styren (s. 183-186)
Grzegorz Wielgosiński: Możliwości ograniczania emisji dioksyn - realizacja postanowień Konwencji Sztokholmskiej (ss. 187-190)
Janusz Zyśk, Anna Stężały, Marcin Pluta, Artur Wyrwa, Yelva Roustan, Bruno Sportisse: System modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń Polyphemus - wyniki walidacji (ss. 191-194)
Szymon Hoffman, Rafał Jasiński: Klasyfikacja luk z brakującymi danymi występujących w zbiorach danych rejestrowanych na stacjach monitoringu powietrza (ss. 195-198)
Szymon Hoffman, Rafał Jasiński: Uzupełnianie brakujących danych metodą k-najbliższych sąsiadów (ss. 199-202)
Anna Zwoździak, Izabela Sówka, Jerzy Zwoździak: Trendy zmian stężeń zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w wybranych uzdrowiskach Dolnego Śląska po modernizacji największych zakładów przemysłowych w regionie (ss. 203-207)

 
 


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz