PZITS Oddział Dolnośląski

 

 


POL-EMIS 2006

SPIS TREŚCI
Zbigniew Bagieński: Wpływ warunków technicznych emisji z niskich emitorów punktowych na dyfuzję zanieczyszczeń - badania modelowe (ss. 9-14)
Magdalena Bełdowska, Patrycja Siudek, Lucyna Falkowska, Marta Otręba: Wpływ działań budowlanych na poziom stężenia toksycznej rtęci we wdychanym powietrzu (ss. 15-18)
Artur Błaszczuk, Wojciech Nowak: Wizualizacja propagacji dwutlenku węgla w powietrzu za pomocą techniki Schlieren (ss. 19-22)
Marek Bogacki, Robert Oleniacz, Marian Mazur, Stanisław Kamiński: Pomiary wielkości cząstek w powietrzu w czasie rzeczywistym (ss. 23-26)
Marcin Cichosz, Roman Buczkowski, Tomasz Kasikowski, Barbara Dejewska: Skojarzona technologia neutralizacji strumieni odpadowych w przemyśle sodowym (ss. 27-30)
Tadeusz Czech, Andrzej Krupa, Marcin Lackowski, Eryk Rajch: Identyfikacja zanieczyszczeń pyłowych podczas wyładowania wstecznego za pomocą spektroskopii emisyjnej (ss. 31-34)
Marta Czekaj, Tomasz T. Suchecki: Monitoring powietrza w powiecie Sucha Beskidzka w latach 1991-2005 (ss. 35-38)
Małgorzata Derda, Andrzej G. Chmielewski, Janusz Licki: Stabilne izotopy siarki w charakterystyce źródeł emisji zanieczyszczeń (ss. 39-42)
Krzysztof Filipowski: Doświadczenia PENTOLu w zakresie rozbudowy systemów monitoringu emisji o pomiary wymagane przy spalaniu odpadów i paliw alternatywnych (ss. 43-48)
Kazimierz Gaj: Modelowanie rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu dla zasięgu do 50 km (ss. 49-54)
Michał Głomba: Zależność skuteczności oczyszczania gazów w instalacji od skuteczności ich odkraplania po kontakcie z cieczą w aparatach natryskowych (ss. 55-60)
Michał Głomba: Odpylanie gazów odlotowych we współprądowym skruberze natryskowym (ss. 61-64)
Iwona Grombik, Marcin Jackowicz-Korczyński, Danuta Limanówka, Ireneusz Śliwka: Sektorowa analiza napływu związków chlorowcowych dla miasta Krakowa (ss. 65-68)
Iwona Grombik, Paweł Mochalski, Jan Lasa, Ireneusz Śliwka, Joanna Pusz: Nowa metodyka pomiaru stężenia wodoru w powietrzu (ss. 69-72)
Katarzyna Grzyb, Anna Musialik-Piotrowska, Jan D. Rutkowski: Katalityczne spalanie metanu na katalizatorach monolitycznych (ss. 73-76)
Artur Gzella, Anna Zwoździak, Anna Lipińska: Wpływ struktury granicznej warstwy atmosfery na rejestrowane stężenia ozonu na przykładzie Wrocławia (ss. 77-80)
Szymon Hoffman, Rafał Jasiński: Sztuczne sieci neuronowe jako narzędzie wyznaczania dobowych wzorców przebiegów stężeń zanieczyszczeń powietrza (ss. 81-84)
Szymon Hoffman: Prognozowanie wsteczne w uzupełnieniu brakujących danych w systemach monitoringu powietrza (ss. 85-88)
Rafał Jasiński: Sezonowe typy przebiegów dobowych stężeń wybranych zanieczyszczeń powietrza w aglomeracji górnośląskiej (ss. 89-92)
Sylwia Kawałko, Stanisław Kandefer: Oczyszczanie spalin w procesie spalania osadów ściekowych (ss. 93-96)
Krzysztof Klejnowski, Rafał Dunal, Agata Bucko-Serafin, Mauro Cislaghi: Platforma informatyczna przetwarzania i udostępniania danych z monitoringu jakości powietrza E2SP - Environmental Enterprise Service Provider (ss. 97-102)
Jan Konieczyński, Anna Pasoń-Konieczyńska: Emisja pyłu w instalacjach energetycznego spalania węgla w aglomeracji górnośląskiej (ss. 103-107)
Halina Kruczek, Krzysztof Zając: Neutralizacja gazowych zanieczyszczeń ze spalarni odpadów w kotle energetycznym (ss. 109-112)
Stanisław W. Kruczyński, Wiktor Danilczyk, Andrzej Darkowski, Małgorzata Księżopolska: Ograniczenie emisji tlenków azotu z silników spalających uwarstwione mieszanki ubogie poprzez zastosowanie reaktora Pt/Rh-BaAl2O4/CeO2/Al2O3 (ss. 113-116)
Andrzej Krupa, Marcin Lackowski, Tadeusz Czech: Wizualizacja ruchu pyłu w wyładowaniu wstecznym (ss. 117-122)
Barbara Kucharczyk, Jerzy Zabrzeski: Wpływ dodatku CeO2 na aktywność monolitycznego katalizatora palladowego w spalaniu metanu (ss. 123-126)
Józef Kuropka: Emisja tlenku diazotu - potencjalne zagrożenie, bilans i możliwości redukcji (ss. 127-132)
Adam Lesiuk: Rozkład stężenia ditlenku azotu przy wybranych trasach komunikacyjnych o różnym natężeniu ruchu pojazdów (ss. 133-136)
Sławomir Leszczyński: Współspalanie odpadów celulozowych z węglem kamiennym w kotłach pyłowych (ss. 137-140)
Janusz Licki, Andrzej G. Chmielewski: System monitoringu i sterowania dla przemysłowej instalacji odsiarczania i odazotowania spalin przy użyciu wiązki elektronów z akceleratora (ss. 141-144)
Karolina Madera-Bielawska, Maria Mazur, Ryszard Miller, Paweł Rączka: Wpływ zimnych ścian komory paleniskowej na generację zanieczyszczeń gazowych podczas rozruchu pyłowego kotła energetycznego (ss. 145-148)
Bożena Mendyka, Janusz Świetlik, Alicja Budkiewicz, Wojciech Walkowiak, Czesław Kolanek: Wpływ dodatków do paliwa na powstawanie toksycznych zanieczyszczeń w silnikowych gazach spalinowych (ss. 149-152)
Jerzy K. Michalczyk: Symulacje numeryczne rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w warunkach zmieniającego się gradientu temperatury z wysokością (ss. 153-156)
Wojciech Nowak: Ograniczenie emisji CO2 w energetyce zawodowej (ss. 157-160)
Małgorzata Olek, Stanisław Kandefer: Emisja NOx i SO2 w procesach spalania biomasy i odpadów (ss. 161-164)
Paweł Pałamarczuk, Bogusław Komosiński: Wpływ zawartości wilgoci w spalinach na dokładność wskazań analizatora optycznego SO2 (ss. 165-170)
Wojciech Paterkowski, Joanna Filipkowska: Zastosowanie plazmy niskotemperaturowej w oczyszczaniu przemysłowych gazów odlotowych (ss. 171-174)
Katarzyna Piekarska, Joanna Karpińska-Smulikowska: Wpływ indukcji frakcji mikrosomalnej na wykrywalność mutagennych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego frakcji PM10 bakteryjnym testem Amesa (ss. 175-180)
Krystyna Przybulewska, Marta Czupryniak: Mikrobiologiczna jakość powietrza w różnych porach roku w rejonie oddziaływania emisji z oczyszczalni ścieków (ss. 181-184)
Zenon Sarbak, Paweł Rawdanis: Chemisorpcja tlenku węgla na katalizatorach Pt-Sn/Al2O3 (ss. 185-188)
Robert Sekret, Wojciech Nowak: Wpływ warunków pracy kotła z CWF w dużej skali technicznej na emisję zanieczyszczeń gazowych (ss. 189-192)
Jerzy Skrzypski, Emilia Jach-Szakiel, Dominika Fijałkowska: Ocena stanu zanieczyszczenia powietrza w Polsce w świetle standardów jakości powietrza (ss. 193-196)
Jerzy Straszko, Joanna Filipkowska: Czyste elektrownie (ss. 197-200)
Zygmunt Strzyszcz, Marzena Rachwał, Tadeusz Magiera: Zastosowanie magnetometrii do identyfikacji technogennych anomalii geochemicznych gleb spowodowanych opadem pyłów przemysłowych w Polsce południowej (ss. 201-206)
Przemysław Szczygłowski, Marian Mazur: Modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu modelem Calmet/Calpuff w warunkach zróżnicowanej rzeźby terenu (ss. 207-210)
Arkadiusz Szymanek: Mechaniczno-chemiczna aktywacja kamienia wapiennego (ss. 211-214)
Krystyna Szymańska, Michalina Bielawska: Informacja na temat indeksu jakości powietrza w Internecie (ss. 215-218)
Jerzy Warych, Marek Szymanowski: Intensyfikacja oczyszczenia gazów w skruberach zderzeniowych (ss. 219-222)
Andrzej Wieczorek, Krystyna Przybulewska: Skrinning mikroorganizmów zdolnych do biodegradacji etylobenzenu (ss. 223-226)
Grzegorz Wielgosiński: Katalityczny rozkład dioksyn na katalizatorze V2O5-WO3/Al2O3-TiO2 (ss. 227-230)
Artur Wyrwa, Louis Jestin, Beata Śliż, Janusz Zyśk, Marcin Pluta: Zintegrowana ocena oddziaływania sektora energetycznego na środowisko (ss. 231-234)
Alicja Zawadzka, Katarzyna Sikora-Łępicka: Problem emisji gazów z procesu fermentacji odpadów zwierzęcych (ss. 235-238)
Jerzy Zwoździak, Anna Zwoździak: Charakterystyka i zmienność stężeń pyłów PM10 i PM2,5 w atmosferze we Wrocławiu (ss. 239-242)
 
 


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz