PZITS Oddział Dolnośląski

 

 


POL-EMIS 2002

SPIS TREŚCI

Marek Bogacki, Renate Forkel: Modelowanie imisji ozonu w przyziemnej warstwie atmosfery na obszarze Krakowa (ss. 7-16)
Andrzej G. Chmielewski, Bogdan Tymiński, Edward Iller, Andrzej Pawelec, Zbigniew Zimek, Janusz Licki: Technologia do jednoczesnego usuwania SO2 i NOx przy użyciu wiązki elektronów (ss. 17-25)
Stanisław Chudzyński, Adam Czyżewski, Krzysztof Ernst, Wojciech Skubiszak, Tadeusz Stacewicz, Kamil Stelmaszczyk: Lidarowe pomiary rozkładu koncentracji NO2 w rejonie Turowa (ss. 27-33)
Tadeusz Czech, Piotr Lamers: Monitorowanie zanieczyszczeń powietrza w Bielsku-Białej przy użyciu systemu spektrofotometrycznego (ss. 35-42)
Lucyna Czkwianianc-Szypulska, Sławomir Pilarski, Krzysztof Zygadlewicz: Matematyczny model komory paleniskowej kotła małej mocy opalanego węglem kamiennym, umożliwiający obliczanie emisji tlenków azotu (ss. 43-50)
Mirosław Dors, Jerzy Mizeraczyk, Helena Nowakowska, Jerzy Stańco: Modelowanie kinetyki chemicznej w plazmie strimerowego wyładowania koronowego (ss. 51-56)
Jarosław Dekowski, Jerzy Mizeraczyk, Marek Kocik, Janusz Podliński, Mirosław Dors, Helena Nowakowska, Jarosław Mikielewicz: Laserowy pomiar pól prędkości przepływu w modelu elektrofiltru (ss. 57-62)
T. Zbigniew Dworak: Wpływ zanieczyszczeń przemysłowych na warunki meteorologiczne oraz klimat (ss. 63-68)
Arkadiusz Dyjakon: Eliminacja mazutu z rozruchu pyłowych kotłów parowych (ss. 69-74)
Dorota Dziubakiewicz, Joanna Zielińska: Analiza zależności imisji od warunków meteorologicznych (ss. 75-82)
Bogusław Fiedor, Andrzej Graczyk: Rynek praw emisji SO2 w elektroenergetyce - amerykański system Cap and Trade i możliwości jego wykorzystania w Polsce (ss. 83-92)
Krzysztof Filipowski: Technologia emulsji wodno-mazutowej jako metoda optymalizacji spalania pod kątem redukcji emisji zanieczyszczeń - doświadczenia z pierwszych zastosowań w Polsce (ss. 93-98)
Michał Głomba: Rozwój odnawialnych źródeł energii a ograniczenie emisji energetycznych zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego w Polsce (ss. 99-108)
Michał Głomba: Analiza porównawcza hydrodynamiki przepływu fazy gazowej w poziomym współ- i przeciwprądowym skruberze natryskowym (ss. 109-118)
Dariusz Góra, Elżbieta M. Bulewicz: Popioły z palenisk fluidalnych i ich oddziaływania z wodą (ss. 119-128)
Artur Gzella, Jerzy Zwoździak: Systemy ostrzegania przed epizodami ozonowymi w Europie i w Polsce (ss. 129-136)
Szymon Hoffman: Modele regresyjne stężenia ozonu przy powierzchni ziemi (ss. 137-144)
Katarzyna Jaros, Władysław Kamiński, Jerzy Skrzypski: Zastosowanie transformacji danych w prognozowaniu stanu aerosanitarnego w mieście (ss. 145-149)
Mariusz Jasiński, Helena Nowakowska, Jerzy Mizeraczyk, Zenon Zakrzewski: Destrukcja freonów i halonów w powietrzu lub azocie pod ciśnieniem atmosferycznym za pomocą plazmy wyładowania mikrofalowego typu "torch" (ss. 151-156)
Rafał Jasiński, Szymon Hoffman: Badanie wpływu zmienności parametrów meteorologicznych na stężenia wybranych zanieczyszczeń powietrza (ss. 157-162)
Maria Jędrusik, Edward Nowaczewski, Marian Szymański, Krystyna Ostojewska: Wyznaczanie zastępczych wartości stężeń zanieczyszczeń (ss. 163-168)
Grażyna Kmieć, Anna Zwoździak, Jerzy Zwoździak: Badanie procesu spływu zanieczyszczeń w fazie ciekłej atmosfery - rola chmur w depozycji mokrej (ss. 169-178)
Marcin Kucharski Władysław Kamiński, Jerzy Petera: Zastosowanie metody elementów skończonych do prognozowania stanu atmosfery nad drogą o dużym natężeniu ruchu (ss. 179-183)
Józef Kuropka: Badania redukcji tlenków azotu mocznikiem ze spalin kotłów rusztowych (ss. 185-190)
Marcin Lackowski, Wamadeva Balachandran, Andrzej Krupa, Janusz Kulon, Anatol Jaworek: Oczyszczanie gazów z drobnych cząstek przy użyciu naładowanych kropli (ss. 191-197)
Sławomir Leszczyński, Stanisław Słupek, Beata Brzychczyk, Małgorzata Wilk: Redukcja zanieczyszczeń w procesie fluidalnego spalania na złożach zeolitowych (ss. 199-208)
Michał Mańczak: Ocena uciążliwości atmosferycznej obiektów oczyszczalni ścieków miejskich (ss. 209-216)
Marian Mazur, Marek Bogacki, Robert Oleniacz: Wpływ związków metali alkalicznych w procesie spiekania rud na emisję pyłów (ss. 217-224)
Bożena Mendyka, Janusz Świetlik, Czesław Kolanek, Wojciech Walkowiak: Analiza wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) powstających w spalinach silnika o zapłonie samoczynnym (ss. 225-230)
Edyta Melaniuk-Wolny, Jan Konieczyński: Dystrybucja Pb, Cd, As i Tl we frakcjach ziarnowych pyłu powstającego w hutnictwie cynku i ołowiu (ss. 231-242)
Anna Musialik-Piotrowska, Krystyna Syczewska, Danuta Sobańska: Utlenianie par rozpuszczalników na katalizatorach na bazie metali szlachetnych i perowskitów (ss. 243-252)
Józef Pupka, Krzysztof Pękała: Ochrona środowiska w energetyce a wymagania UE (ss. 253-261)
Jan D. Rutkowski, Mirosław Szklarczyk: Emisja odorotwórczych zanieczyszczeń powietrza z obiektów rolniczych oraz przetwórstwa rolno-spożywczego (ss. 263-270)
Stefan Sawczak, Marian Żuber, Andrzej Szczurek: Identyfikacja radionuklidów w atmosferze nad obszarem hałd kopalnianych rud uranu w Kowarach (ss. 271-280)
Jerzy Skrzypski: Przegląd i ocena wieloletnich zmian emisji zanieczyszczeń w Polsce (ss. 281-290)
Jerzy Straszko, Joanna Zielińska: Analiza imisji i depozycji metali ciężkich w regionach przemysłowych (ss. 291-298)
Stanisław Suder: Ocena emisji lotnych związków organicznych oraz możliwości jej redukcji w Unii Europejskiej i Polsce (ss. 299-308)
Marek Szatkowski: Nowa metoda chemicznej neutralizacji przykrych i uporczywych zapachów (ss. 309-318)
Grzegorz Wielgosiński: Metody ograniczania emisji dioksyn (ss. 319-329)
Alicja Zawadzka, Grzegorz Wielgosiński: Badania szybkości absorpcji dwutlenku azotu w wybranych absorbentach nieorganicznych (ss. 331-336)
Willibald Zibushka, Tadeusz Piękoś: Systemy monitoringu emisji (CEMS) firmy HORIBA - system ENDA-600 (ss. 337-348)

 

 

 
 


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz