PZITS Oddział Dolnośląski

 

 


POL-IMIS 1997

SPIS TREŚCI

Jerzy Straszko, Monika Fidecka, Luciano A. Paulo: Ocena jakości powietrza w regionach przemysłowych (ss. 5-12)
Marek Chodorski, Zbigniew Malinowski, Stanisław Słupek, Andrzej Buczek: Zastosowanie metody elementów skończonych do modelu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze (ss. 13-22)
Jacek Zieliński, Jan Konieczyński: Ocena oddziaływania zespołu emitorów przemysłowych w świetle obliczeń i pomiarów (ss. 23-32)
Marian Mazur, Robert Oleniacz, Marek Bogacki, Ryszard Kozakiewicz: Koncepcja monitoringu powietrza wokół Elektrowni "Jaworzno III" mobilną stacją pomiarową (ss. 33-42)
Leszek Tymczyna, Leon Saba, Anna Chmielowiec-Korzeniowska, Anna Bis-Wencel: Emisja odorów siarkoorganicznych z wielkostadnej fermy świń (ss. 43-50)
Joanna Kośmider, Barbara Mazur-Chrzanowska: Zasięg zapachowej uciążliwości Zakładów Chemicznych "Police" (ss. 51-60)
Grzegorz Wielgosiński, Alicja Zawadzka: Imisja zanieczyszczeń złowonnych wokół składowisk odpadów (ss. 61-70)
Stanisław Chudzyński, Krzysztof Ernst, Tadeusz Stacewicz, Artur Szymański: Ruchomy układ lidarowy typu "DIAL" - budowa i zasada działania (ss. 71-80)
S. Chudzyński, K. Ernst, T. Stacewicz, A. Szymański: Pomiary zanieczyszczeń atmosfery w rejonie "Czarnego Trójkąta" wykonane techniką DIAL (ss. 81-88)
Szymon Hoffman: Zależność stężenia ozonu przy powierzchni ziemi od stężenia NOx i czynników meteorologicznych - model regresji wielowymiarowej (ss. 89-96)
Rafał Jasiński, Szymon Hoffman, Wiesław Sułkowski: Analiza wpływu emisji NOx na zmiany stężenia ozonu w cyklu tygodniowym (ss. 97-106)
Szymon Hoffman, Rafał Jasiński, Wiesław Sułkowski: Cykle dobowe stężeń ozonu w różnych miesiącach na przykładzie województwa katowickiego (ss. 107-116)
Marek Juszczak: Stężenie imisyjne wybranych zanieczyszczeń powietrza wokół oczyszczalni ścieków (ss. 117-125)
Roman Zarzycki, Alicja Zawadzka, Katarzyna Sikora: Pomiar imisji związków siarki i azotu wokół inwestycji związanych z ochroną środowiska - problemy, wyniki (ss. 126-133)
Grzegorz Wielgosiński, Hanna Kierzkowska-Pawlak: Zmiany pola imisji dwutlenku siarki wokół Elektrowni Jaworzno III jako efekt zmiany systemu odprowadzania spalin do atmosfery (ss. 134-141)
Janusz Miczyński, Janusz L. Kozak, Tadeusz Wach: Aspekty gazyfikacji na tle zmian zanieczyszczeń powietrza (na przykładzie Rabki) (ss. 142-149)
Andrzej Wieczorek: Imisja pyłów lotnych wokół składowiska odpadów paleniskowych Elektrowni Szczecin (ss. 150-157)
Michał Neumann, Jan D. Rutkowski: Program komputerowy "FUGA" do obliczeń emisji substancji jonowych z oczyszczalni ścieków (ss. 158-161)
Michał Neumann: Modele rozprzestrzeniania zanieczyszczeń na bliskie odległości w metodyce US-EPA (ss. 162-175)
Jerzy Zwoździak, Anna Zwoździak, Grażyna Kmieć: Obserwacje zmian stężeń zanieczyszczeń w powietrzu podczas sesji pomiarowej "Szrenica '95" (ss. 176-185)
Grażyna Kmieć, Anna Zwoździak, Kornelia Kacperczyk, Jerzy Zwoździak: Powstawanie kwaśnego aerozolu w obszarze górskim. Pomiary chemiczne w chmurach (ss. 186-195)
Maciej Czemarmazowicz, Daniel Konopacki, Kornelia Kacperczyk, Jerzy Zwoździak: Likwidacja niskiej emisji w Opolu - efekt ekologiczny (ss. 196-209)
Zdzisław Matyniak: Warunki wyznaczania właściwej wielkości emisji dopuszczalnej zanieczyszczeń ze źródeł niskich i wysokich (ss. 210-219)
Waldemar Adamiak, Piotr Jadczyk, Jerzy Kucharczyk: Badanie mutagenności zanieczyszczeń pyłowych powietrza testem Amesa (ss. 220-228)
Konrad P. Turzański, Dariusz Ulatowski: Analiza danych automatycznego monitoringu powietrza atmosferycznego z okresu 1991 do 1996 r. w Krakowie (ss. 229-240)
Maria T. Markiewicz: Modelowanie zachowania się reaktywnej chemicznie smugi gazów kominowych emitowanej z elektrowni węglowej w różnych warunkach środowiskowych (ss. 241-254)
Michał Głomba, Michał Mańczak: Ocena mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza wokół mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków komunalnych (ss. 255-268)

 
 


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz