PZITS Oddział Dolnośląski

 

 


POL-EMIS 1994

SPIS TREŚCI

Stanisław Słupek, Andrzej Jastrząb, Robert Sekuła, Leszek Kurcz: Wiązanie tlenków siarki w płomieniu paliw ciekłych (ss. 5-16)
Jerzy Warych: Odsiarczanie spalin odlotowych w złożu fluidalnym cyrkulacyjnym (ss. 17-26)
Mieczysław A. Gostomczyk: Badania eksploatacyjne instalacji do odsiarczania spalin (ss. 27-32)
Jan Sieczkowski: Metoda WAWO odsiarczania spalin w EC Wrocław (ss. 33-40)
Maria Mazur, Jarosław Niewczas, Tadeusz Mazur: Badania i regulacja instalacji odsiarczająco-odpylającej typu RRA (ss. 41-48)
Michał Głomba: Popiół i żużel - bezużyteczne odpady czy źródło sorbentu tlenków siarki i azotu (ss. 49-60)
Marian Mazur: Wpływ surowców i technologii na emisję SO2 z procesu spiekania rud (ss. 61-68)
Włodzimierz Kordylewski: Powstawanie i redukcja NOx przy spalaniu pyłu węglowego (ss. 69-78)
Wiesław Ferens: Wpływ turbulencji na ilość emitowanych tlenków azotu z dyfuzyjnego płomienia gazowego (ss. 79-86)
Jerzy Straszko, Wiesław Parus, Bożena Kalisiak: Kinetyka procesu selektywnej katalitycznej redukcji NOx (ss. 87-98)
Józef Kuropka, Michał Domański, Przemysław Iwanyszczuk: Intensyfikacja procesu odazotowania spalin przez modyfikację roztworu sorpcyjnego (ss. 99-106)
Krystyna Syczewska, Adam Sikora: Spalanie odpadów a dioksyny (ss. 107-122)
Stanisław Suder: Metody ograniczania emisji zanieczyszczeń ze spalarni odpadów komunalnych (ss. 123-134)
Leonard Ogierman, Anna Pasoń: Spalanie drewna oraz innych produktów naturalnych jako źródło zanieczyszczenia powietrza (ss. 135-140)
Claudia Michgehl, Andrzej Wieczorek: Emisja odorów podczas recyklingu polietylenu (ss. 141-150)
Jacek Zeliński: Emisja wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych z baterii koksowniczej (ss. 151-160)
Ryszard Miller: Płomień kinetyczny w termiczno-katalitycznym utlenianiu gazu odpadowego (ss. 161-172)
Anna Musialik-Piotrowska, Krystyna Syczewska, Jerzy Zabrzeski, Ewa Sikorska-Sobieraj: Katalizatory monolityczne do oczyszczania spalin silnikowych (ss. 173-188)
Henryk Meloch, Piotr Kabsch, Marek Rosicki: Nowa metoda jednoczesnego wysokoskutecznego odpylania i quasi-suchego odsiarczania spalin (ss. 189-199)
Jan D. Rutkowski, Mirosław Szklarczyk: Rozkład wybranych zanieczyszczeń powietrza przez materiały biologicznie aktywne (ss. 199-204)
Tadeusz Czech, Jerzy Mizeraczyk, Albin Czernichowski: Eliminacja metanu z powietrza za pomocą ślizgającego się wyładowania łukowego (ss. 205-212)
Tadeusz Czech, Jerzy Mizeraczyk: Redukcja węglowodorów i dwutlenku azotu w samochodowych gazach spalinowych za pomocą wyładowania koronowego (ss. 213-220)
Maria Jędrusik, Edward Nowaczewski: Modelowanie pola prędkości w elektrofiltrze (ss. 221-230)
Marian Mazur, Marek Bogacki: Oczyszczanie spalin z pieców kręgowych do wypalania elektrod węglowych (ss. 231-236)
Elżbieta Jankowska, Dorota Kondej: Warstwowe włókniny filtracyjne (ss. 237-244)
Jan Kędzierzawski, Jadwiga Junczyk: Odpylacze cyklonowe nowej generacji (ss. 245-254)
Antoni Tarnogrodzki, janusz Pyzik: Analiza rozpylania cieczy w urządzeniach stosowanych w ochronie powietrza (ss. 255-260)
Henryk Meloch, Piotr Kabsch: 0 rozwijaniu się przepływu pierścieniowo-dyspersyjnego (ss. 261-274)
Jan Konieczyński, Grzegorz Wasilewski: Relacja efekty-koszty jako instrument polityki ekologicznej (ss. 275-284)
Jerzy Trojanowski: Przegląd projektów wdrożonych w latach 1991-1993 zgłoszonych do konkursu na najlepsze osiągnięcia w dziedzinie czystości powietrza oraz oszczędności paliw i energii (ss. 285-292)
Irena Trzepierczyńska: Technologie mało- i bezodpadowe w ochronie środowiska (ss. 293-300)

 

 

 

 

 

 
 


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz