PZITS Oddział Dolnośląski

 

 


ODRA 2010

SPIS TREŚCI

Barbara Mońka: Planowanie w gospodarowaniu wodami w Polsce przed i po wejściu do Unii Europejskiej (ss. 7–21)
Krzysztof Kitowski, Ozana Gromada: Wdrażanie Dyrektywy Powodziowej Unii Europejskiej w Polsce (ss. 23–30)
Michał Misiewicz: Projekt planu gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Odry – III tura konsultacji społecznych w regionie wodnym Warty (ss. 31–37)
Andrzej Tiukało: Analiza efektywności projektów przeciwpowodziowych (ss. 39–53)
Stanisław Staśko, Robert Tarka, Tomasz Olichwer: Lessy a podatność pierwszego poziomu wodonośnego na zanieczyszczenie wód (ss. 55–63)
Jacek Gurwin, Justyna Zapart: Analiza krążenia wód podziemnych na numerycznym modelu filtracji w rejonie ujęcia „Serby” dla miasta Głogowa (65–75)
Piotr Hermanowski: Główne poziomy wodonośne czwartorzędu i trzeciorzędu na obszarze regionu wodnego Górnej Odry (77–86)
Marzena Nowakowska: Wpływ wód powierzchniowych na zanieczyszczenie wód podziemnych w rejonie nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Sierakowie (87–99)
Mariusz Adynkiewicz-Piragas, Iwona Lejcuś: Ocena przeobrażenia dolin rzecznych w oparciu o wskaźnik jakości ekologicznej na podstawie oceny stanu hydromorfologicznego rzek (101–111)
Justyna Klein, Barbara Kołwzan, Barbara Umińska-Wasiluk, Hanna Moriki: Przydatność testów enzymatycznych do oceny jakości bakteriologicznej wody (ss. 113–119)
Anna Janeczko-Mazur, Maurycy Nowosielski: Wyznaczenie zakresów zmienności elementów fizyczno-chemicznych wód potoków sudeckich pozostających w warunkach prawie niezakłóconych (ss. 121–129)
Michał Misiewicz: Projekt planu gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Odry, a region wodny Warty (ss. 131–140)
Mariusz Adynkiewicz-Piragas, Iwona Lejcuś: Ocena gospodarki wodnej pod kątem zaspokojenia potrzeb środowiskowych w dolinie Białej Lądeckiej (ss. 141–150)
Marta Bedryj: Wybrane aspekty pierwszego cyklu planistycznego implementacji Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce na tle innych państw członkowskich Unii Europejskiej (ss. 151–160)
Artur Grześkowiak, Bogumił Nowak, Marta Bedryj: Analiza wielokryterialna w modelowaniu działań ochronnych w zlewniach jeziornych (ss. 161–171)
Jolanta Nagrabska, Katarzyna Pastuszczak, Hanna Łukowska: Proces wdrażania Dyrektywy Azotanowej w Polsce w ocenie Komisji Europejskiej na przykładzie RZGW w Poznaniu oraz RZGW we Wrocławiu (ss. 173–186)
Jolanta Nagrabska: Wybrane elementy monitoringu stanu rolnictwa prowadzonego w regionie wodnym Warty w ramach wdrażania programów działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (ss. 187–200)
Beata Głuchowska, Iwona Kosiorek-Godyń, Dorota Krzysztof, Bożena Strządała: Możliwość harmonizacji wybranych danych gromadzonych w katastrze wodnym RZGW we Wrocławiu (ss. 201–207)
Bogusława Jesionek, Krzysztof Kowalski: Kryte koryta cieków w gospodarowaniu gruntami pokrytymi wodami (ss. 209–219)
Bogusława Jesionek, Magdalena Stanecka: Współpraca na wodach granicznych na przykładzie działań Grupy Roboczej W4 Polsko-Niemieckiej Komisji ds. Wód Granicznych (ss. 221–230)
Grzegorz Pasternak, Barbara Kołwzan, Andrzej M. Dziubek: Zastosowanie testu Microtox do oceny jakości wody i ścieków (ss. 231–238)
Michał Mańczak, Piotr Balbierz: Obliczanie zużycia tlenu w procesie osadu czynnego (ss. 239–252)
Michał Mańczak, Piotr Balbierz: Dekantery reaktorów okresowego działania (ss. 253–260)
Iwona Pasiecznik, Włodzimierz Szczepaniak, Michał Mańczak: Usuwanie boru z roztworów wodnych w obecności jonów fosforanowych (ss. 261–270)
Bogumił Nowak, Artur Grześkowiak: Ocena skutków piętrzenia jezior jako element wstępny opracowania modelu rewitalizacji jezior województwa wielkopolskiego (ss. 271–280)
Adam Rak: Dynamika zmian zawartości fosforu w zbiorniku retencyjnym Turawa (ss. 281–293)
Jacek Lisowski., Maciej Siuta: Przepływ nienaruszalny dla elektrowni wodnych na rzece Kamiennej (ss. 295–307)
Barbara Mońka: Rola i zadania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (ss. 309–319)
Beata Głuchowska, Iwona Kosiorek-Godyń: Zarządzanie wodami w Polsce na przykładzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (ss. 321–331)

 
 


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz