PZITS Oddział Dolnośląski

 

 


ODRA 2008

SPIS TREŚCI

Alfred Dubicki, Mariusz Adynkiewicz-Piragas: Współpraca na wodach granicznych w ramach polsko-czeskiego zespołu ekspertów hydrologów Grupy HyP (ss. 15-25)
Ludek Trdlica, Piotr Barański: International cooperation in Odra River Basin (ang., ss. 27-36)
Stanisław Staśko, Tomasz Olichwer, Robert Tarka: Susza hydrogeologiczna w Sudetach (ss. 37-46)
Marian Mokwa: Alternatywna koncepcja ochrony Wrocławia przed powodzią (ss. 49-56)
Andrea Gleim, Thorsten Hens, Georg Johann, Thomas Jung, Kaj Lippert, Bartosz Ślizewski: Dwuwymiarowe modelowanie przepływu jako inżynierskie narzędzie do planowania działań ochrony przeciwpowodziowej na terenie zlewni Lippe (ss. 57-66)
Alfred Dubicki, Agnieszka Kolanek, Halina Mordalska, Tamara Tokarczyk, Irena Otop: Hydrometeorologiczne aspekty gospodarki wodnej w projekcie HYDROCARE, program INTERREG IIIB CADSES - wnioski z realizacji projektu (ss. 67-73)
Mariusz Adynkiewicz-Piragas: Ocena reżimu hydrologicznego w zróżnicowanych warunkach hydromorfologicznych zgodnie z wymogami RDW (ss. 77-86)
Marta Bedryj: Identyfikacja sztucznych i silnie zmienionych części wód powierzchniowych w regionie wodnym Warty (ss. 87-100)
Dorota Dybkowska-Stefek, Renata Kowalska, Ewelina Mędorowicz: Identyfikacja programu działań dla lewobrzeżnej zlewni dolnej Odry (ss. 101-115)
Magdalena Konopczak, Tomasz Szlachta: Analiza zwrotu kosztów w zakresie usług wodnych na obszarze RZGW we Wrocławiu (ss. 117-128)
Magdalena Popek, Alicja Skowron: Konsultacje społeczne na obszarze działania RZGW we Wrocławiu - stan prac (ss. 129-134)
Agnieszka Kolanek, Barbara Mońka, Anna Bożek, Urszula Szyjkowska, Marzenna Strońska: Ocena zmian jakości wód na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych w regionie wodnym środkowej Odry (ss. 137-148)
Hanna Górka-Czajka: Zanieczyszczenie wód podziemnych azotanami pochodzenia rolniczego na przykładzie ujęcia Bukownica (ss. 149-158)
Jolanta Nagrabska: Weryfikacja obszarów szczególnie narażonych oraz opracowanie programów działań w ramach drugiego cyklu wdrażania dyrektywy azotanowej w regionie wodnym Warty (ss. 159-166)
Krystian Piechowiak: Identyfikacja i charakterystyka ekosystemów zdegradowanych przez eksploatację zasobów wodnych w regionie wodnym Warty (ss. 167-177)
Jacek Gurwin: Lokalny monitoring zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego produktami ropopochodnymi (ss. 181-197)
Bartosz Chudzik, Tamara Tokarczyk, Anna Bogusz, Mieczysław Dąbrowski, Barbara Garncarz, Iwona Hołda: Odpływ podziemny w zlewniach o różnym zagospodarowaniu (ss. 199-213)
Jacek Lisowski, Magdalena Korcz, Maciej Siuta: Realizacja scenariusza zalewania wyrobiska Berzdorf wodami Nysy Łużyckiej (ss. 215-225)
Beata Głuchowska, Iwona Kosiorek-Godyń, Bożena Strządała: Wykorzystanie technologii nawigacji satelitarnej w katastrze wodnym RZGW we Wrocławiu (ss. 229-238)
Krzysztof Kowalski: Propozycja informatycznego systemu zarządzania zasobami wodnymi opartego na programowaniu otwartym (ss. 239-252)
Jacek Pustelnik, Andrzej Sokół, Grzegorz Mrowiec: Zastosowanie Internetu w procesie dozowania zasolonych wód górniczych na przykładzie systemu "OLZA" (ss. 253-262)
Leszek Jelonek, Kinga Strońska, Maciej Zdralewicz: Możliwość szacowania dopływu do zbiornika z wykorzystaniem modeli typu opad-odpływ na przykładzie zbiornika Bukówka (ss. 263-270)
Adam Rak: Analiza stabilności i korozyjności w procesie uzdatniania wody powierzchniowej dla celów komunalnych charakterystycznej dla zlewni górskiej (ss. 273-282)
Michał Mańczak, Jacek Dziubek: Usuwanie związków arsenu i rtęci z kwaśnych ścieków z przemysłu miedziowego w procesie MLP (mineral like precipitation) (ss. 283-289)
Iwona Pasiecznik, Michał Mańczak: Chemiczne usuwanie boru ze ścieków(ss. 291-302)
Małgorzata Niewiadomska, Pete Holland, Fred Adams: Wdrażanie systemu CAMBI w oczyszczalni ścieków Cotton Valley, Milton Keynes (ss. 303-311)
Michał Mańczak: Zmiany ilorazu TKN:ChZT w ściekach komunalnych (ss. 315-321)
Ryszard K. Borówka, Stanisław Musielak, Andrzej Osadczuk, Krystyna Osadczuk, Teresa Radziejewska, Artur Skowronek, Brygida Wawrzyniak-Wydrowska, Andrzej Witkowski: Badania litogenetyczne i geochemiczne osadów z Zalewu Szczecińskiego, jezior Dąbie i Jamno, oraz zbiornika Turawa (ss. 323-332)
Elżbieta Janigacz: Plany gospodarki odpadami a zadania realizowane przez dyrektora RZGW (ss. 333-338)
Artur Skowronek: Ocena prawnych aspektów gospodarki urobkiem z pogłębiania akwenów w Polsce oraz przykład analogicznych przepisów obowiązujących w Niemczech (ss. 339-349)
Monika Holdenmajer: Planowane obiekty czynnej ochrony przeciwpowodziowej w Kotlinie Kłodzkiej (ss. 351-364)
Petr Tušil, Věra Očenášková, L. Tajmrová, Hana Janowská, Martin Durčák, Vit Kodeš: The surveillance monitoring of surface water in the Czech Republic (ang., ss. 365-375)

 

 
 


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz