PZITS Oddział Dolnośląski

 

 


ODRA 2006

SPIS TREŚCI

Alfred Dubicki, Jacek Lisowski, Józefa Malinowska-Małek, Halina Mordalska, Iwona Zdralewicz: Współpraca w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych polsko-niemieckiego pogranicza (ss. 23-37)
Janusz Zaleski: Zintegrowane podejście do gospodarki wodnej i gospodarki przestrzennej w dorzeczu Odry (ss. 39-51)
Andrzej Tiukało, Bogdan Nowak: Gospodarka wodna w krajowych dokumentach programowania funduszy UE (ss. 53-62)
Barbara Mońka, Anna Bartczak: Zlewnia pilotowa Nysy Łużyckiej w projekcie "Pomoc techniczna w zakresie wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce" (ss. 65-73)
Alfred Dubicki, Agnieszka Kolanek: Wybrane aspekty gospodarki wodnej w projekcie HYDROCARE, program INTERREG IIIB CADSES (ss. 75-79)
Krystian Piechowiak: Ocena stosowania zintegrowanego podejścia w gospodarowaniu zasobami wodnymi (ss. 81-92)
Jolanta Nagrabska: Piotr Kulik: Pierwszy etap analiz ekonomicznych gospodarowania wodami przeprowadzony wg Ramowej Dyrektywy Wodnej na przykładzie RZGW we Wrocławiu i RZGW w Poznaniu (ss. 93-104)
Mariusz Adynkiewicz-Piragas: Zakres i znaczenie oceny hydromorfologicznej cieków wodnych w świetle wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej (ss. 107-116)
Agnieszka Hobot-Wojna: Scenariusze możliwych zmian - prognoza rozwoju w świetle wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej UE (ss. 117-124)
Marta Bedryj: Scalone jednolite części wód powierzchniowych regionu wodnego Warty (ss. 125-138)
Jolanta Nagrabska: Identyfikacja istotnych problemów gospodarki wodnej wg podejścia RZGW w Poznaniu (ss. 139-146)
Łukasz Szałata, Magdalena Zielińska: Wdrażanie procesu udziału społeczeństwa zgodnie z art. 14 Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE na obszarze regionu wodnego Środkowej Odry (ss. 147-157)
Katarzyna Banaszak: Istotne problemy gospodarki wodnej jako element procesu planowania gospodarowania wodami (ss. 159-166)
Jürgen Neumüller, Sven Friedrich, Oliver Gretzschel, Martin Reents: Międzynarodowa ochrona przeciwpowodziowa w dorzeczu Odry - atlas dorzecza Odry w Projekcie OderRegio (ss. 169-178, ang. pp. 179-188)
Romuald Grocki: Planowanie w ochronie przed powodzią (ss. 189-198)
Marcin Urbański: Ocena ryzyka powodziowego z uwzględnieniem wrażliwości terenu na zalanie (ss. 199-208)
Halina Jarosz, Aldona Wijas, Karina Woźnica: Studia ochrony przed powodzią a planowanie przestrzenne (ss. 209-217)
Jerzy Tonder: Program małej retencji w województwie lubuskim (ss. 219-226)
Wiwiana Szalińska, Maciej Zdralewicz, Alina Słomska: Wykorzystanie danych radarowych w modelowaniu hydrologicznym na przykładzie zlewni Kaczawy (ss. 227-237)
Rafalina Korol, Barbara Mońka, Urszula Szyjkowska, Marzenna Strońska: Problem azotanów na obszarach regionu wodnego Środkowej Odry w świetle wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej (ss. 241-253)
Ewa Terlecka, Barbara Marchlewska-Knych: Oznaczanie zawartości wybranych zanieczyszczeń w wodach Odry z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury badawczej (ss. 255-262)
Jacek Gurwin: Wyniki monitoringu wód powierzchniowych zlewni Jeziora Turawskiego dla potrzeb oceny ekologicznego stanu zbiornika (ss. 263-272)
Marta Bedryj: MIKE BASIN - model bilansowy ilości i jakości zasobów wodnych oraz jego zastosowanie w regionie wodnym Warty (ss. 273-282)
J. Domagała, I. Złoczowska, M. Landsberg-Uczciwek: Rzeki łososiowe Pomorza Zachodniego w świetle dotychczasowych przepisów polskich i Ramowej Dyrektywy Wodnej (ss. 283-286)
Rafalina Korol, Małgorzata Badowska, Marzenna Strońska, Urszula Szyjkowska: Zmiany jakości wód na obszarze regionu wodnego Środkowej Wisły w latach 2000-2004 (ss. 287-297)
Barbara Marchlewska-Knych, Anna Janeczko-Mazur, Maurycy Nowosielski: Efektywność oczyszczalni komunalnych w dorzeczu Odry w świetle wymagań Unii Europejskiej (ss. 301-312)
Dariusz Bocheński: Wspólna polsko-niemiecka oczyszczalnia ścieków Gubin-Guben oraz jej oddziaływanie na środowisko i gospodarkę wodną w dorzeczu Odry (ss. 313-325)
Jan Szyc, Aleksandra Niżyńska: Wykorzystanie denitryfikacji końcowej w złożu filtracyjnym do usuwania azotanów ze ścieków biologicznie oczyszczonych (ss. 327-335)
Michał Mańczak, Elżbieta Grochulska-Segal, Katarzyna Rucka: Skuteczność chemicznego wstępnego oczyszczania ścieków komunalnych (ss. 337-346)
Ireneusz Zdybek, Michał Mańczak, Rafał Urban: Wykorzystanie pomiarów przewodnictwa właściwego do oceny kinetyki wzmożonego biologicznego usuwania fosforu ze ścieków w reaktorach SBR (ss. 347-358)
Michał Mańczak, Rafał Urban, Ireneusz Zdybek: Sterowanie stacją dmuchaw oczyszczalni SBR z wydzieloną komorą tlenowej stabilizacji osadów (ss. 359-369)
Magdalena Popek: Kierunki gospodarowania zasobami wodnymi w Polsce w strategii gospodarki wodnej (ss. 373-383)
Marta Konieczna-Morawa, Łukasz Zilbert: Wykorzystanie informatycznego systemu monitorowania i sterowania gospodarką wodną w Wodociągach Kłodzkich (ss. 385-397)
Michał Mańczak, Iwona Pasiecznik: Występowanie boru w poszczególnych komponentach środowiska (ss. 399-405)
Ryszard Twarowski, Ewa Liana, Tomasz Gendolla, Katarzyna Wostek: Trendy zmian zanieczyszczeń atmosferycznych deponowanych wraz z opadami na obszar zlewni Środkowej Odry w latach 1997-2004 (ss. 407-426)
Beata Olszewska, Beata Głuchowska, Leszek Pływaczyk: Związek wód powierzchniowych i podziemnych w dolinie Odry poniżej stopnia wodnego w Brzegu Dolnym (ss. 427-440)
Wojciech Łyczko, Leszek Pływaczyk: Grawitacyjne nawodnienie lasów położonych w dolinie Odry poniżej stopnia wodnego Malczyce (ss. 441-454)
Stanisław Staśko, Robert Tarka, Tomasz Olichwer: Eksploatacja ujęć a zmiany zwierciadła wód podziemnych w południowo-wschodniej części RZGW Wrocław (ss. 457-469)
Lidia Sobol, Andrzej Wojtkowiak: Charakterystyka zasobów wód podziemnych w województwie dolnośląskim w związku z wdrażaniem zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej (ss. 471-481)
Elżbieta Janigacz: Strefy ochronne - iluzja czy rzeczywista ochrona (ss. 483-498)
Tamara Tokarczyk, Anna Bogusz, Bartosz Chudzik: Zmienność odpływu podziemnego w górskich zlewniach dorzecza Górnej i Środkowej Odry (ss. 491-508)
Jacek Gurwin, Artur Skowronek: Koncepcja rewitalizacji zbiornika retencyjnego Turawa - na podstawie "Oceny stanu ekologicznego Jeziora Turawskiego w celu opracowania działań na rzecz jego poprawy" (ss. 509-518)
Tomasz Heese, Artur Skowronek: Metoda rewitalizacji zbiorników wodnych biopreparatem bakteriologicznym - podsumowanie wyników testu technicznego i pierwsze doświadczenia zdobyte na naturalnym zbiorniku bezodpływowym (ss. 519-528)

 

 
 


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz