PZITS Oddział Dolnośląski

 

 


ODRA 2004

SPIS TREŚCI

Szymon Tumielewicz: Polityka strukturalna Unii Europejskiej a ochrona środowiska w Polsce (ss. 23-29)
Jerzy Dobosz, Przemysław Gruszecki: Monitorowanie stanu zasobów wodnych (Polska i UE) (ss. 29-38)
Steffen Müller: Wprowadzenie do projektu bliźniaczego nr PL/2002/IB/EN/01 "Wdrożenie Ramowej Dyrektywy Wodnej" (ss. 39-42)
Halina Szymańska: Koordynowanie przez RZGW we Wrocławiu testowania podręczników Ramowej Dyrektywy Wodnej UE w zlewni pilotowej Nysy Łużyckiej (ss. 43-55)
Alfred Dubicki, Józefa Malinowska-Małek, Halina Mordalska: Współpraca międzynarodowa na wodach granicznych (ss. 59-71)
Tamara Tokarczyk, Mariusz Adynkiewicz-Piragas, Halina Mordalska, Anna Bogusz, Barbara Garncarz: Strefy potencjalnego zagrożenia powodziowego w zlewni silnie przekształconej (ss. 73-80)
Elżbieta Niemirycz, Joanna Gozdek: Udział społeczeństwa we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce (ss. 81-88)
Halina Szymańska, Rafalina Korol: Jakość wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności na obszarze RZGW we Wrocławiu oraz propozycja programów działań dla jej poprawy (ss. 91-99)
Marta Bedryj: Przydatność wytypowanych wód powierzchniowych w regionie wodnym Warty do zaopatrzenia ludności w wodę pitną (ss. 101-112)
Krystyna Bernacka, Teresa Błaszczak: Wykazy wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego 113-121)
Jolanta Gradowicz, Anna Bartczak: Rola katastru wodnego w RZGW we Wrocławiu w identyfikacji wód powierzchniowych i podziemnych (ss. 123-133)
Jan Błachuta, Jadwiga Kotowicz, Michał Mazurek, Joanna Picińska-Fałtynowicz, Anna Łęszczak: Podział publicznych śródlądowych wód powierzchniowych płynących na terenie RZGW we Wrocławiu na obwody rybackie (ss. 135-145)
Karolina Śmiarowska: Przydatność wód powierzchniowych w regionie wodnym Warty do bytowania ryb w warunkach naturalnych (ss. 147-153)
Barbara Kwiatkowska-Szygulska, Anna Siwka, Piotr Hanula: Charakterystyka systemu monitoringu jakości wód powierzchniowych i podziemnych na terenie Dolnego Śląska w świetle aktualnych wymagań prawnych (ss. 155-164)
Wojciech Adamski: Modelowanie jakości wody w środowisku naturalnym (ss. 165-179)
Jacek Gurwin, Józef Kryza, Lech Poprawski, Artur Skowronek: Założenia i wstępne wyniki prac badawczych dla oceny stanu ekologicznego zbiornika retencyjnego Turawa i opracowania działań na rzecz jego poprawy (ss. 181-188)
Damian Absalon, Magdalena Matysik: Dynamika zmian jakości wody w górnym odcinku Odry w okresie 1970-2000 (ss. 189-198)
Mariusz Adynkiewicz-Piragas, Alicja Krzemińska, Andrzej Drabiński: Warunki tlenowe rzek w pradolinie Odry jako wskaźnik stanu środowiska wodnego (ss. 199-207)
Alicja Krzemińska, Mariusz Adynkiewicz-Piragas, Andrzej Drabiński: Zmiany stężeń żelaza ogólnego w wodach powierzchniowych pradoliny Odry na odcinku od Lipek do Oławy w latach 1997-2000 (ss. 209-217)
Sebastian Duciak, Marek Lewkowicz, Barbara Mońka, Magdalena Konopczak: Nowy system bazy danych o komunalnych oczyszczalniach ścieków oraz jego wstępna ocena w praktyce eksploatacyjnej RZGW we Wrocławiu (ss. 225-233)
Adam Rak, Marta Szczepankiewicz: Efekty ekologiczne i doświadczenia eksploatacyjne pierwszego okresu funkcjonowania zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Opolu (ss. 235-245)
Michał Mańczak, Jolanta Moszczyńska: Skuteczność oczyszczania ścieków miejskich w 5-ciofazowym układzie Bardenpho na przykładzie oczyszczalni "Lubin" (ss. 247-254)
Jan Szyc, Janusz Przewłocki: Ocena przydatności uproszczonych testów analitycznych na potrzeby automonitoringu eksploatacyjnego komunalnych oczyszczalni ścieków (ss. 255-264)
Bogumiła Latkowska, Aleksander Sobolewski: Adsorpcyjne usuwanie insektycydów ze ścieków przemysłowych (ss. 265-275)
Wojciech Halicki, Tomasz Warężak: Wpływ stosowania oczyszczalni naturalnych na jakość wód podziemnych (ss. 277-286)
Iwona Nowak, Alicja Krzemińska, Maciej Zdralewicz: Zróżnicowanie składu gatunkowego roślinności pokrywającej glebowo-roślinną oczyszczalnię ścieków w Brzeźnie (ss. 287-295)
Katarzyna Banaszak: Wdrażanie Dyrektywy 91/676/EWG w Polsce oraz problematyka opracowania programów działań (ss. 307-313)
Barbara Mońka, Katarzyna Ochromowicz, Katarzyna Pastuszczak: Programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych w regionie wodnym Środkowej Odry (ss. 315-324)
Jolanta Nagrabska: Ograniczanie źródeł emisji związków azotowych pochodzenia rolniczego w regionie wodnym Warty - programy działań (ss. 325-333)
Teresa Błaszczak, Tadeusz Durkowski, Maria Jutrzenka-Trzebiatowska: Wody wrażliwe i obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego (ss. 335-343)
Stanisław Staśko: Szanse i zagrożenia Ramowej Dyrektywy Wodnej w odniesieniu do wód podziemnych (ss. 357-362)
Marek Michniewicz, Andrzej Wojtkowiak, marek Czerski, Janusz Kiełczawa: Ocena stanu ilościowego wód podziemnych w wybranych obszarach regionu wodnego Środkowej Odry na podstawie danych z ujęć komunalnych (ss. 363-370)
Józef Klepacz, Rafał Łagosz: 10 lat obserwacji wód podziemnych na obszarze wpływu projektowanego zbiornika Racibórz i stopnia Kopytov (ss. 371-380)
Apolinary L. Kowal: Uzdatnianie wód podziemnych w warstwie wodonośnej (ss. 381-394)
Beata Olszewska, Leszek Pływaczyk, Beata Głuchowska: Wpływ projektowanego stopnia Malczyce na zasoby wodne w zlewni cieku Jeziorka (ss. 395-406)

 

 
 


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz