PZITS Oddział Dolnośląski

 

 


ODRA 2000

SPIS TREŚCI

Hartmut E.J. Müller: Quo vadis - Odro? (ss. 27-31)
Janusz Przewłocki: Integracja Polski z Unią Europejską oraz jej konsekwencje dla użytkowania i ochrony wód w kraju (ss. 33-41)
Halina Szymańska, Waldemar Kowalczyk, Rafalina Korol: Współpraca polsko-niemiecka w ochronie wód granicznych (ss. 43-53)
Michał Mańczak: Porównanie efektów oczyszczania ścieków w oczyszczalniach przepływowych i typu SBR-AS (ss. 59-69)
Franciszek Czyżyk: Wyniki badania możliwości efektywnego oczyszczania ścieków miasta Wrocławia na 100-letnich polach irygowanych w Osobowicach (ss.71-76)
Jerzy Rotko: Zasady udostępniania danych przez jednostki administracji publicznej (w kontekście zadań i uprawnień regionalnych zarządów gospodarki wodnej) (ss. 77-85)
Jerzy Rotko: Uwagi na temat właściwości rzeczowej organów administracji publicznej do wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń melioracji wodnych (ss. 87-90)
Stefan Kaden, Ingo Michels, Joanna Dobrowolska: System informacyjny o zasięgu międzynarodowym wspomagający podejmowanie decyzji dotyczących trwałej ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry: FLODIS-ODER (ss. 93-99)
Krzysztof Kitowski, Grzegorz Michalik: Tworzenie analiz przestrzennych na numerycznym modelu rzeźby terenu (NMT) przy użyciu MIKE 11 GIS 2000 (ss. 101-108)
Katarzyna Wątor: Zastosowanie programu numerycznego LISFLOOD do modelowania przebiegu fali powodziowej (ss. 109-111)
Jan Bielecki, Barbara Kilar: Kompetencje służb ochrony środowiska w gospodarce wodno-ściekowej po reorganizacji (ss. 119-122)
Wojciech Rejman, Agnieszka Włodarczak: Planowanie przestrzenne w zadaniach RZGW (ss. 123-130)
Jacek Chrząstek, Tadeusz Krzyśków, Wojciech Rejman: Warunki korzystania z wód dorzecza Obrzycy - uwarunkowania (ss. 131-135)
Natalia Mieczkowska: Gospodarka wodna a planowanie przestrzenne w zlewni rzeki Obrzycy (ss. 137-144)
F.C. Benthaus, E. Raithel, G. Richter, D. Thomas: Rozwiązania w zakresie odbudowy i normalizacji zasobów wód w następstwie rekultywacji obszarów pogórniczych poprzez zatopienie odkrywki Berzdorf w Łużycach (ang.) (ss. 145-149)
Anna Janeczko-Mazur: Bilans wodnogospodarczy rzeki Odry (ss. 151-161)
Marian Dziewanowski, Barbara Kwiatkowska-Szygulska, Anna Siwka: Stan czystości rzek województwa dolnośląskiego na podstawie badań monitoringowych w ostatnim dziesięcioleciu. Kierunki zamian w monitoringu rzek w świetle wytycznych EUROWATERNET i przepisów Unii Europejskiej (ss. 167-182)
Ewa Adamiec, U. Aleksander, Edeltrauda Helios-Rybicka: Rozmieszczenie Zn, Cd, Cu, Pb w systemie rzecznym Odry (ss. 183-191)
Elżbieta Niemirycz, Mirosława Sosnowska, Anna Kaczmarczyk, Janusz Szafranek: Źródła toksycznych zanieczyszczeń organicznych w wodach i osadach dorzecza Odry (ss. 193-201)
Elżbieta Jaśniewicz, Urszula Szyjkowska: Ocena kierunku zmian jakości wód Bobru w latach 1993-1998 w świetle spełnienia wymagań dyrektyw Unii Europejskiej (ss. 203-211)
Roman K. Kościański, Lars Kristensen, Jerzy Wilk: Stacja monitoringu na rzece Białej w Głuchołazach (ss. 213-217)
Agnieszka Tórz, Arkadiusz Nędzarek: Zróżnicowanie środowisk abiotycznych wód Odry wschodniej, Odry zachodniej i Międzyodrza (ss. 225-236)
Arkadiusz Nędzarek, Agnieszka Tórz: Oddziaływanie aglomeracji szczecińskiej na chemizm wód ujściowego odcinka rzeki Odry w latach 1998-1999 (ss. 237-247)
Marianna Czaplicka: Charakterystyka zanieczyszczeń organicznych w osadach dennych zbiornika Dzierżno Duże (ss. 249-255)
Maciej Kostecki, Bartłomiej Zych: Metale ciężkie w osadach dennych zbiorników zaporowych hydrowęzła rzeki Kłodnicy (ss. 257-265)
Maciej Kostecki: Zawiesina jako element zanieczyszczenia zbiornika zaporowego Dzierżno Duże (ss. 267-278)
Bogusław Kazimierski: Monitoring wód podziemnych wzdłuż zachodnich i południowo-zachodnich granic Polski (ss. 285­294)
Damian Absalon, Andrzej T. Jankowski: Zmiany opadów i przepływów wody w polsko-czeskim dorzeczu górnej Odry (ss. 295-303)
Krzysztof Grzegorczyk, Janusz Krawczyk, Halina Kryza, Józef Kryza, Tadeusz Krzyśków, Dorota Mądrala: Dokumentowanie zasobów wód podziemnych na pograniczu Polski i Czech (Kudowa Zdrój-Police, Krzeszów-Adršpach, zlewnia górnej Ścinawki) (ss. 305-312)
Roman Kościański, Halina Kryza, Józef Kryza: Cel, zadania i wstępne wyniki badań projektu "Zarządzanie zasobami wodnymi w rejonie Strzelec Opolskich" (ss. 313-320)
Teresa Rudzińska-Zapaśnik, Bogusław Kazimierski: Sieć stacjonarnych obserwacji wód podziemnych w dorzeczu Odry (ss. 321-324)
Magdalena Matysik: Badania naturalnych wypływów wód podziemnych w dorzeczu górnej Odry (ss. 325-331)
Marta Janosz-Rajczyk, Jacek Płoszaj: Zmiany zawartości WWA podczas fermentacji metanowej ścieków koksowniczych (ss. 341-346)
Danuta Izbiańska, Barbara Mońka: Wybrane zagadnienia gospodarki wodno-ściekowej i ochrony wód w dorzeczu Odry (ss. 347-358)
Bogdan Karlik, Barbara Szpakowska: Wpływ elementów struktury krajobrazu na jakość wód zlewni rolniczej (ss. 359-366)
Krzysztof Korczak, Marcin Caruk: Ochrona górnej Odry przed zasolonymi wodami kopalnianymi - aspekty prawne, techniczne i ekonomiczne (ss. 367-379)

 

 

 

 
 


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz