PZITS Oddział Dolnośląski

 

 


Ekotoksykologia w Ochronie Środowiska 2008

SPIS TREŚCI

Agnieszka Affek-Starczewska, Janina Skrzyczyńska: Charakterystyka siedlisk rolniczych Wysoczyzny Siedleckiej metodą fitoindykacyjną (ss. 9-16)
Jacek Antonkiewicz, Czesława Jasiewicz: Wykorzystanie popiołów paleniskowych jako sorbentów do wiązania metali ciężkich występujących w glebie (ss. 17-22)
Agnieszka Baran, Anna Kołton: Akumulacja metali ciężkich w biomasie roszponki pod wpływem zróżnicowanego nawożenia azotem (ss. 23-28)
Agnieszka J. Bednarska, Justyna Kaszowska, Almut Gerhardt: Wykorzystanie pomiarów tempa respiracji oraz aktywności lokomotorycznej w badaniach ekotoksykologicznych (ss. 29-36)
Anita Bonisławska, Krzysztof Demkowicz-Dobrzański, Grzegorz Nałęcz-Jawecki, Józef Sawicki: Ocena przydatności krótkoterminowych testów bakteryjnych SOS Chromotest oraz UMU Test w badaniach genotoksyczności związków chemicznych oraz prób środowiskowych (ss. 37-44)
Adam Bownik, Anna Rymuszka, Anna Sierosławska, Tadeusz Skowroński: Oddziaływanie cyjanotoksyn na układ odpornościowy ryb (ss. 45-48)
Ewa Brucka-Jastrzębska, Dorota Kawczuga, Monika Rajkowska, Jolanta Kempter: Wpływ warunków hodowli na poziom wewnątrzustrojowych antyoksydantów i zawartość makro- i mikroelementów u pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss Rich.) (ss. 49-54)
Dominika Chmolowska, Justyna M. Morawska-Płoskonka, Maria Niklińska: Teoretyczne i metodologiczne aspekty badania oporności i elastyczności środowiska glebowego (ss. 55-56)
Anna Czarny, Ewa Zaczyńska, Anna Janicka, Włodzimierz Szczepaniak, Wojciech Walkowiak: Wpływ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych na produkcję TNF-? przez ludzkie komórki płuc, in vitro (ss. 57-62)
Anna Czarny, Ewa Zaczyńska, Anna Janicka, Urszula Nawrot, Katarzyna Włodarska, Włodzimierz Szczepaniak, Wojciech Walkowiak: Produkcja cytokin przez ludzkie komórki płuc traktowane zanieczyszczeniami powietrza i zarodnikami grzybów, in vitro (ss. 63-68)
Franciszek Czechowski, Barbara Kołwzan: Biodegradacja ropy naftowej z otworu Radoszyn-1 przez mikroorganizmy glebowe (ss. 69-74)
Jan W. Dobrowolski, Katarzyna Gowin, Mateusz Jakubiak, Piotr Lewicki, Robert Mazur, Anna Ślązak, Małgorzata Śliwka, Agnieszka Zielińska-Loek: Ekotoksykologiczne przesłanki dla profilaktyki środowiskowych zagrożeń dla zdrowia i ochrony bioróżnorodności w relacji do biotechnologii środowiskowej (ss. 75-82)
Kazimierz H. Dyguś: Wykorzystanie metody fitoindykacji do oceny stanu siedliska leśnej oczyszczalni ścieków przemysłu krochmalniczego (ss. 83-92)
Kazimierz Grabas, Barbara Kołwzan, Ewa Śliwka, Elena Karpenko: Wpływ raminolipidu, produkowanego przez Pseudomonas PS-17,na biodegradację smoły pogazowej (ss. 93-98)
Magdalena Grabowska, Andrzej Kabziński, Izabela Karkoszka: Dobowa zmienność zawartości mikrocystyny w wodzie zbiorników zaporowych (ss. 99-104)
Józef Grabowski: Zależność "dawka-efekt toksyczny" mieszaniny chemikalii (ss. 105-120)
Andrzej Greinert: Normy zawartości metali ciężkich w glebach w Polsce i UE w kontekście ich mobilności w warunkach presji urbanistycznej (ss. 121-128)
Anna Hołtra, Teodora M. Traczewska, Agnieszka Chudyk, Katarzyna Kopacka: Ocena przydatności organizmów z rodzaju Salivnia sp. w procesie rizofiltracji wód zanieczyszczonych jonami miedzi(II) (ss. 129-138)
Piotr Jadczyk: Przyrodnicze skutki wielkoobszarowego zamierania lasu w Sudetach Zachodnich (ss. 139-146)
Czesława Jasiewicz, Marek Madeyski, Marek Tarnawski, Agnieszka Baran: Zawartość metali ciężkich w biomasie kukurydzy pod wpływem dodatku osadu dennego do gleby (ss. 147-152)
Andrzej Kabziński, Magdalena Grabowska, Renata Juszczak, Izabela Karkoszka: Badanie wpływu czynników środowiskowych na wielkość zakwitów oraz biosyntezę hepatotoksyn sinicowych w zbiorniku Siemianówka w sezonie wegetacyjnym 2007 (ss. 153-158)
Andrzej Kabziński, Renata Juszczak, Izabela Janik, Marzena Pietrzak: Wpływ warunków hydrologiczno-meteorologicznych na powstawanie i przemieszczanie się zakwitów sinicowych na przykładzie Zalewu Sulejowskiego (ss. 159-164)
Andrzej Kabziński: Stan zagrożenia zakwitami sinicowymi na obszarze Polski w latach 1995-2007 (ss. 165-172)
Joanna Kalka, Aleksandra Ośliślok, Joanna Surmacz-Górska, Sylwia Fudala-Książek: Wykorzystanie testu mikrojądrowego do oceny genotoksyczności odcieków ze składowisk odpadów (ss. 173-178)
Elena Karpenko, Barbara Kołwzan, Ewa Śliwka, Kazimierz Grabas, Natalia Shcheglova, Oleksandr Karpenko, Volodymyr Novikov: Influence of microbial surfactants on biodegradation of oil hydrocarbons (ss. 179-184)
Katarzyna Klimczak: Ocena ryzyka środowiskowego dla środków ochrony roślin - połączenie toksyczności i narażenia (ss. 185-190)
Barbara Kołwzan, Joanna Biazik, Anna Czarny, Ewa Zaczyńska, Elena Karpenko: Ocena toksyczności biosurfaktantów produkowanych przez Pseudomonas sp. PS-17 (ss. 191-196)
Elżbieta Krajewska, Krystyna Niesiobędzka: Pyły uliczne jako źródło zanieczyszczenia wielkomiejskiego ekosystemu glebowego metalami ciężkimi (ss. 197-202)
Grzegorz Kulczycki, Barbara Patorczyk-Pytlik: Zawartość siarki w glebach i runi użytków zielonych okolic Wrocławia (ss. 203-212)
Ewa Liwarska-Bizukojć: Inhibicja wzrostu korzeni roślin przez anionowe i niejonowe substancje powierzchniowo czynne (ss. 213-218)
Dorota Marciocha, Joanna Kalka, Jolanta Turek-Szytow, Joanna Surmacz-Górska: Zastosowanie biotestów w ocenie skuteczności zaawansowanego utleniania sulfametoksazolu (ss. 219-224)
Paweł Mundała, Artur Szwalec: Zawartość kadmu i cynku jako czynnik ograniczający wykorzystanie pokosu na terenie trzebińskiej anomalii geochemicznej (ss. 225-230)
Agnieszka Muszyńska: Środki ochrony roślin w ujęciu ekotoksykologicznym - rodzaje badań, dobór gatunków testowanych oraz analiza otrzymanych wyników (ss. 231-236)
Grzegorz Nałęcz-Jawecki, Anna Piekarek, Józef Sawicki: Zastosowanie testu bakteryjnego MARA do oceny ekotoksyczności leków (ss. 237-242)
Grzegorz Nałęcz-Jawecki, Aleksandra Wielądek, Ewa Siedlecka: Ocena ekotoksyczności wybranych substancji stosowanych jako filtry chroniące przed promieniowaniem UV (ss. 243-248)
Paweł Napiórkowski, Sylwia Florkiewicz, Krzysztof Ślebioda, Andrzej Kentzer: Ekotoksykologiczna ocena jakości wód powierzchniowych Torunia na podstawie biotestów z Artemia salina i Hydra attenuata (ss. 249-258)
Roman Niedziółka, Krystyna Pieniak-Lendzion, Elżbieta Horoszewicz: Wpływ czynników żywienia na poziom związków mineralnych w mięsie i narządach wewnętrznych u jagniąt i koźląt (ss. 259-264)
Krystyna Niesiobędzka, Elżbieta Krajewska: Metale ciężkie w układzie gleba-roślinność w środowisku wielkomiejskim (ss. 265-270)
Grażyna Obidoska, Anna Hadam, Zbigniew Karaczun: Przydatność testów roślinnych do badania genotoksyczności kompostów z odpadów miejskich (ss. 271-276)
Krystian T. Obolewski, Elżbieta Skorbiłowicz, Mirosław Skorbiłowicz: Wpływ akumulacji pierwiastków w trzcinie pospolitej Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. na strukturę obrastającego ją perifitonu w ekosystemach wodnych Grecji (ss. 277-282)
Grzegorz Pasternak, Barbara Kołwzan: Zmiany toksyczności gleby skażonej trinitrotoluenem poddanej procesom remediacji ekstrakcyjnej i biodegradacji (ss. 283-288)
Barbara Patorczyk-Pytlik, Krzysztof Gediga: Część I. Wykorzystanie metody BCR do oceny przemian form miedzi w osadzie ściekowym kompostowanym różnymi metodami (ss. 289-296)
Barbara Patorczyk-Pytlik, Krzysztof Gediga: Część II. Wykorzystanie metody BCR do oceny przemian form Cu w glebach nawożonych kompostami z osadu ściekowego (ss. 297-302)
Katarzyna Piekarska, Marzena Zaciera, Anna Czarny, Ewa Zaczyńska: Właściwości mutagenne i cytotoksyczne ekstraktów pyłu zawieszonego pobranego na terenie Wrocławia (ss. 303-312)
Marlena Piontek, Katarzyna Bednar: Stała kontrola stanu fizjologicznego bioindykatorów w badaniach toksykologicznych. Test kondycyjny (ss. 313-318)
Grażyna Płaza, Ewa Kowalska, Joanna Radomska, Elżbieta Czerwosz, Kamlesh Jangid, Katarzyna Gawior, Krzysztof Ulfig, Katarzyna Janda-Ulfig: Wpływ wielościennych nanorurek węglowych na wzrost i produkcję biosurfaktantów bakterii z rodzaju Bacillus (ss. 319-326)
Zdzisława B. Romanowska-Duda, Mieczysław Grzesik: Zastosowanie pomiarów biometrycznych roślin w monitorowaniu środowiska i produkcji biomasy do celów energetycznych (ss. 327-334)
Justyna Rybak: Wpływ zanieczyszczeń siarkowych na makrobezkręgowce na obszarze Karkonoszy (Sudety, Polska) (ss. 335-342)
Justyna Rybak, Małgorzata Krawczyńska, Joanna Biazik, Barbara Kołwzan, Kazimierz Grabas: Fitotoksyczność osadów poflotacyjność w rejonie Iwin (zbiornik Konrad, gmina Warta Bolesławiecka) (ss. 343-348)
Jerzy Sadowski, Tomasz Sekutowski: Ocena ryzyka fitotoksycznego działania pozostałości herbicydów na uprawy następcze (ss. 349-354)
Tomasz Sekutowski, Jerzy Sadowski: Zastosowanie kiełkujących nasion Sinapis alba, Fagopyrum esculentumi i Cucumis sativus w ocenie poziomu pozostałości herbicydów w środowisku glebowym (ss. 355-360)
Anna Sierosławska, Anna Rymuszka, Agnieszka Adamczyk, Adam Bownik, Tadeusz Skowroński: Ocena toksyczności zakwitu sinic w zbiorniku hodowlanymw pobliżu Lublina (ss. 361-366)
Elżbieta Skorbiłowicz: Rośliny wodne jako bioindykatory skażenia metalami ciężkimi rzeki górnej Narwi i jej niektórych dopływów (ss. 367-376)
Mirosław Skorbiłowicz: Zastosowanie chemometrii do identyfikacji i klasyfikacji źródeł zanieczyszczeń rzek w zlewni górnej Narwi (Poland NE) (ss. 377-388)
Agata Skrzypczak, Anita Bonisławska, Joanna Kobylińska, Izabela Koszyk, Józef Sawicki: Wpływ promieniowania UV na genotoksyczność chlorpromazyny ocenianą w teście SOS Chromotesti UMU test (ss. 389-396)
Justyna Sobolczyk, Anna Rodziewicz, Wojciech Łaba, Katarzyna Baranowska: Bioutylizacja odpadów keratynowych z przetwórstwa drobiowego przez mezo- i termofilne bakterie (ss. 397-402)
Barbara Stachowiak, Agnieszka Piotrowska-Cyplik., Jacek Dach: Ocena biologicznej aktywności kompostów z odpadów przemysłu rolno-spożywczego (ss. 403-408)
Izabela Sówka, Paweł Zwoździak, Anna Zwoździak, Jerzy Zwoździak: Problemy uciążliwości zapachowej wybranych obiektów gospodarki komunalnej (ss. 409-414)
Łukasz Szczęsny, Małgorzata Młynarczyk, Józef Sawicki: Ocena toksyczności produktów fotodegradacji chlorpromazyny przy użyciu testów ostrych na Brachionus calyciflorus (wrotki) (ss. 415-420)
Arkadiusz Telesiński, Daniel Musik, Beata Smolik, Dariusz Kłódka, Martyna Śnioszek, Justyna Szymczak, Ewelina Grabczyńska, Helena Zakrzewska: Próba określenia zależności pomiędzy aktywnością enzymatyczną a zawartością fluoru w glebach leśnych w strefie oddziaływania emisji z zakładów chemicznych "Police" SA (ss. 421-426)
Teodora M. Traczewska, Agnieszka Trusz-Zdybek, Katarzyna Piekarska, Andrzej Biłyk, Jolanta Czarniecka: Wpływ wstępnego utleniania dwutlenkiem chloru na mutagenność wody modelowej (ss. 427-434)
Teodora M. Traczewska: Metody biologiczne w kontroli jakości wody (ss. 435-442)
Teodora M. Traczewska, Magdalena Sitarska: Materiały syntetyczne podłożem dla rozwoju biofilmu w systemach dystrybucji wody (ss. 443-450)
Lidia Wolska, Krystyna Mędrzycka: Ocena ekotoksyczności próbek osadów portowych z Morskiego Portu Gdańsk i Morskiego Portu Gdynia (ss. 451-458)
Ewa Zabłocka-Godlewska, Wioletta Przystaś, Elżbieta Grabińska-Sota: Toksyczność barwników trójfenylometanowych i produktów ich biologicznych przemian (ss. 459-464)
Monika Załęska-Radziwiłł, Maria Łebkowska, Radosław Kalinowski: Biodegradacja WWA w osadach dennych - ocena ekotoksykologiczna procesu (ss. 465-474)
Monika Załęska-Radziwiłł, Maria Łebkowska, Radosław Kalinowski: Ocena wpływu bezpiecznych stężeń wybranych WWA na biocenozy wodne (ss. 475-482)
Izabela Zimoch, Agnieszka Stolarczyk: Wykorzystanie spektrofotometrii Ramana w szacowaniu potencjału generowania THM w sieci wodociągowej (ss. 483-491)

Komunikaty

 
 


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz