PZITS Oddział Dolnośląski

 

 


Air Conditioning, Air Protection & District Heating 2008

SPIS TREŚCI

Sergey Anisimov, Piotr Kowalski: Matematyczny model procesów wymiany ciepła i masy w przeciwprądowym osuszaczu powietrza (ss. 21-26)
Małgorzata Basińska, Grzegorz Krzyżaniak, Radosław Górzeński, Michał Szymański: Wpływ szczelności budynku na zmierzony strumień objętości powietrza (ss. 27-32)
Benoit Beauchamp, Louis Lamarche, Stanislaw Kajl: Direct expansion ground-coupled heat pump: Experimental results (Pompy ciepła z bezpośrednią wymianą ciepła w gruncie: Rezultaty testów) (ss. 33-38)
Józef Bednarski, Joanna Paduchowska: Dystrybucja energii z pompy wody obiegowej w jednostronnie zraszanym wymienniku płytowym (ss. 39-44)
Maciej Besler, Michał Fijewski, Paweł Netzel: Wpływ lokalizacji pomieszczenia w budynku na roczne koszty ogrzewania w warunkach klimatu wrocławia (ss. 45-50)
Maciej Besler, Dariusz Kwiecień, Adrian Schwitalla: Eksperymentalny solarny system klimatyzacyjny w Katedrze Klimatyzacji i Ciepłownictwa PWr (ss. 51-56)
Maciej Besler, Dariusz Kwiecień, Maciej Skrzycki, Paweł Netzel: Ekonomika stosowania odzysku ciepła z powietrza wywiewanego w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w warunkach klimatu wrocławia (ss. 57-62)
Maciej Besler: Perspektywy rozwoju energetyki i jej wpływ na klimat (ss. 63-68)
Anna Bogdan, Marta Chludzińska: Ocena prównawcza strumieni konwekcyjnych kształtujących się nad manekinem termicznym oraz człowiekiem (ss. 69-74)
Aleksandra Borsukiewicz-Gozdur, Władysław Nowak, Aleksander A. Stachel: Zastąpienie siłowni jednoczynnikowej siłownią binarną jako sposób poprawy efektywności pracy elektrowni geotermalnej (ss. 75-80)
Anna Bryszewska-Mazurek, Wojciech Mazurek: Zastosowanie pola elektrycznego do intensyfikacji procesu wrzenia (ss. 81-86)
Wojciech Cepiński, Gerard Jan Besler: Wymiennik gruntowy jako dolne źródło pompy ciepła (ss. 87-92)
Marta Chludzińska, Anna Bogdan: Utrzymanie komfortu użytkowników w środowisku pracy przy wykorzystaniu wentylacji indywidualnej (ss. 93-98)
Witold J. Chmielnicki: Nowe systemy regulacji automatycznej instalacji centralnego ogrzewania (ss. 99-104)
Julita Donocik, Łukasz Donocik, Edward Przydróżny: Analiza całorocznej pracy systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z nagrzewnicami strefowymi do kształtowania mikroklimatu w pomieszczeniach handlowych (ss. 105-110)
Edyta Dudkiewicz, Piotr Jadwiszczak: Badania warunków termicznych na stanowisku pracy z grzewczo-chłodzącym promiennikiem wodnym (ss. 111-116)
Edyta Dudkiewicz, Janusz Jeżowiecki: Promienniki gazowe w halach basenowych (ss. 117-122)
Edyta Dudkiewicz, Janusz Jeżowiecki: Wykorzystanie elektrycznych promienników podczerwieni w saunach (ss. 123-128)
Mieczysław Dzierzgowski: Wpływ procesów termomodernizacji obiektów na sezonowe warunki dostawy ciepła w miejskich systemach ciepłowniczych (ss. 129-134)
Sebastian Englart, Agnieszka Ludwińska, Andrzej Kmieć: Równoczesna wymiana ciepła i masy w komorze zraszania z fontannowym złożem fluidalnym (ss. 135-140)
Ewa Figiel: Wpływ obniżenia temperatury czynnika grzejnego na wykorzystanie zysków ciepła (ss. 141-146)
Andrzej Girdwoyń, Jerzy Makowiecki, Adam Muszyński, Leszek Targowski: Rozdział powietrza a jakość środowiska wewnętrznego w szpitalnych salach operacyjnych (ss. 147-152)
Andrzej Górka: Efektywność gruntowego powietrznego wymiennika ciepła (gpwc) na przykładzie budynku handlowego (ss. 153-158)
Günter Haese, Mirosław Żukowski: Simulation of heat energy transfer through the building fenestration (Symulacja transportu energii cieplnej przez przegrody transparentne w budynku mieszkalnym) (ss. 159-164)
Günter Haese, Mirosław Żukowski: Testing of building indoor environment during the warm period (Badanie stanu środowiska termicznego w budynku mieszkalnym w okresie letnim) (ss. 165-170)
Johann Halupczok, Detlef Makulla: Wirtschaftliche Luftversorgung von geparkten Flugzeugen mittels Pre-Conditioned Air (PCA)-System (Ekonomiczne zaopatrzenie w świeże powietrze samolotów parkujących na lotniskach) (ss. 171-176)
Marian Hopkowicz, Krzysztof Pytel: Analiza wpływu czynników meteorologicznych na zapotrzebowanie mocy w systemach ciepłowniczych (ss. 177-182)
Agnieszka Isańska-Ćwiek, Anna Napiórkowska, Marcin Klimczak: Metody analizy i oceny działania wentylacji (ss. 183-188)
Agnieszka Isańska-Ćwiek, Anna Napiórkowska, Sylwia Szczęśniak: Energooszczędne rozwiązania stosowane w krytych basenach kąpielowych (ss. 189-194)
Marek Jaskólski, Piotr Kubski: Zastosowanie absorpcyjnego urządzenia chłodniczego do poprawy efektywności pracy zespołu turbiny gazowej (ss. 195-200)
Andrzej Jedlikowski, Tomasz T. Suchecki: Stężenia imisyjne SO2, NOx i PM10 we wrocławiu w latach 1990-2006 (ss. 201-206)
Andrzej Jedlikowski, Tomasz T. Suchecki: System monitoringu powietrza atmosferycznego we wrocławiu w latach 1990-2006 (ss. 207-212)
Stanisław Kandefer, Małgorzata Olek, Jadwiga Zabagło, Witold Żukowski: Emisja NOx w procesach spalania biomasy (ss. 213-218)
Igor Kiselev, Michael Kudrin, Vladimir Galov: Mathematical air flow modelling in passenger car coupe conditioning systems (Modelowanie matematyczne przepływu powietrza w systemie wentylacjnym przedziału wagonu osobowego) (ss. 219-224)
Marcin Klimczak, Bogdan Nowak, Grzegorz Bartnicki: Węzły z jednostopniowym wymiennikiem c.w.u. zasilanym szeregowo-równolegle wodą sieciową (ss. 225-230)
Katarzyna Knap, Jacek Sacharczuk, Leszek Kulesza: Analiza wyników badania gazowego kotła kondensacyjnego (ss. 231-236)
Halina Koczyk, Bronisława Antoniewicz: Charakterystyka energetyczna budynku edukacyjnego - pomiary i obliczenia (ss. 237-242)
Piotr Kowalski, Dariusz Kwiecień: Kolektory słoneczne w solarnych systemach klimatyzacyjnych (ss. 243-248)
Wojciech Kozak: Beitrag zur beurteilung der Innerraumlufthygiene (Aspekty higeniczne wewnętrznej jakości powietrza) (ss. 249-254)
Grzegorz Krzyżaniak: Układ z akumulacją chłodu do podgrzewania ciepłej wody użytkowej (ss. 255-260)
Agnieszka Lechowska, Artur Guzik, Bogusław Maludzinski: Empiryczna weryfikacja modelu nieustalonej wymiany ciepła w pomieszczeniu (ss. 261-266)
Dorota Leciej-Pirczewska, Władysław Szaflik: wpływ ograniczenia przepływu wody grzejnej na temperaturę w pomieszczeniu (ss. 267-272)
Janusz Lichota: NOX and CO reduction in power boiler (Redukcja emisji NOx oraz CO w kotle energetycznym) (ss. 273-278)
Dorota Machowska, Agnieszka Lechowska: Określenie stref dyskomfortu lokalnego w pomieszczeniach z dużą ilością przeszkleń (ss. 279-284)
Bogusław Maludzinski: Badanie współpracy ogrzewania konwekcyjnego i podłogowego (ss. 285-290)
Jacek Misiński, Adrian Schwitalla, Wojciech Lisek: Bezpieczeństwo instalacji freonowych (ss. 291-296)
Tomasz M. Mróz, Żaneta Bogusławska: Exergy analysis of building air heating system (Analiza egzergetyczna systemu wentylacyjnego w budynku) (ss. 297-302)
Jerzy Nejranowski, Władysław Szaflik: Wpływ regulacji hydraulicznej instalacji ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją na rozkład temperatury w przewodach (ss. 303-308)
Olgierd Niemyjski: Modelowanie procesów związanych z rozchodzeniem się fali temperaturowej w rurociągach sieci ciepłowniczej (ss. 309-314)
Bogdan Nowak, Grzegorz Bartnicki, Marcin Klimczak: Efektywność energetyczna systemów ciepłowniczych w polsce (ss. 315-320)
Bogdan Nowak, Grzegorz Bartnicki, Marcin Klimczak: Rozliczenie opłat za media w kompleksie budynków mieszkalnych (ss. 321-326)
Andrzej Odyjas, Andrzej Górka: Określanie obciążeń chłodniczych w radiacyjnych systemach chłodzenia pomieszczeń (ss. 327-332)
Czesław Oleśkowicz-Popiel: Konwekcja ciepła na płaskich powierzchniach w powietrzu atmosferycznym (przegląd danych) część 1: powierzchnie poziome (ss. 333-338)
Czesław Oleśkowicz-Popiel: Konwekcja ciepła na płaskich powierzchniach w powietrzu atmosferycznym (przegląd danych) część 2: powierzchnie pionowe (ss. 339-344)
Paweł Olijarczyk: Poprawa efektywności energetycznej układów wody lodowej przy zastosowaniu pomp obiegowych typoszeregu wilo stratos (ss. 345-348)
Aleksander Pełech: Startup of ventilating appliances (Rozruch urządzeń wentylacyjnych) (ss. 349-354)
Cezary Andrzej Pieńkowski: Pozyskiwanie odnawialnych źródeł energii w północno-wschodniej Polsce (ss. 355-360)
Cezary Andrzej Pieńkowski: Rodzaje odnawialnych źródeł energii w północno-wschodniej Polsce (ss. 361-366)
Zbigniew Plutecki: Modelowanie stanów nieustalonych wymiany ciepła i masy w ogrzewanym pomieszczeniu (ss. 367-372)
Bernard Polednik, Marzenna Dudzinska: Occupation, thermal condition and aerosol particle number concentration in a lecture room (Warunki osobowe i termiczne a koncentracja cząstek aerozolowych w sali wykładowej) (ss. 373-378)
Mieczysław Porowski: Sterowanie energooptymalne klimatyzacji przy dopuszczalnych przedziałach tolerancji parametrów (ss. 379-384)
Jan Porzuczek: Metoda autoadaptacji nastaw regulatora temperatury złoża wielopaliwowego kotła fluidalnego (ss. 385-390)
Edward Przydróżny, Kamil Jędrusik: Zapotrzebowanie energii do uzdatniania i transportu powietrza dla wentylacji mieszającej i wyporowej pomieszczenia klubu fitness (ss. 391-396)
Edward Przydróżny, Maria Kostka: Klimatyzacja pomieszczeń o dominujących zyskach ciepła od promieniowania słonecznego (ss. 397-402)
Edward Przydróżny, Marcin Sompoliński, Sylwia Szczęśniak: Kształtowanie mikroklimatu wydzielonych pomieszczeń sprzedaży w dużych galeriach handlowych (ss. 403-408)
Edward Przydróżny, Marcin Sompoliński, Sylwia Szczęśniak: Wpływ sterowania regulatorami przepływu powietrza na parametry pracy wentylatorów w układach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (ss. 409-414)
Monika Rdzak: Energia odnawialna w procesie płaszczyznowego, pośredniego ogrzewania i chłodzenia  pomieszczeń (ss. 415-420)
Marian Rosiński, Lucjan Furtak, Andrzej Stępień: Wpływ składu kompozycji na bazie estrów metylowych oleju rzepakowego na jakość procesu spalania w urządzeniach ogrzewczych małej mocy (ss. 421-426)
Marian Rosiński, Lucjan Furtak, Andrzej Stępień: Wykorzystanie odpadów łatwopalnych jako modyfikatorów właściwości fizykochemicznych modelowych kompozycji biopaliw ciekłych (ss. 427-432)
Marian Rosiński, Zenon Spik: Wpływ obniżenia mocy cieplnej grzejnika podłogowego na jakość parametrów powietrza w okresie osłabienia ogrzewania pomieszczenia (ss. 433-438)
Agnieszka Rożej, Bernard Polednik, Marzenna Dudzinska: Microbiological quality of air in the new auditorium (Mikrobiologiczna jakość powietrza w nowej auli) (ss. 439-444)
Ilona Rzeźnik, Janusz Wojtkowiak: Wpływ absorpcji promieniowania słonecznego na bilans cieplny pionowych przezroczystych przegród budowlanych (ss. 445-450)
Günter Schlagowski, Marcin Klimczak: Budynki pasywne (ss. 451-456)
Alicja Siuta-Olcha, Konrad Barański: Zapotrzebowanie energii cieplnej dostarczanej z miejskiej sieci ciepłowniczej na cele ciepłej wody użytkowej (ss. 457-462)
Piotr Smardz, Jacek Misiński, Adrian Schwitalla: Kształcenie kadry inżynierskiej w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego (ss. 463-468)
Rafał Spławski: Prototypowy nawiewnik skośny dla zastosowań w salach operacyjnych szpitali (ss. 469-474)
Andrzej Stempniak: Efektywność ekonomiczna stosowania kolektorów słonecznych na obszarze północno-wschodniej Polski (ss. 475-480)
Paweł Szałański, Jacek Misiński, Adrian Schwitalla: Testing of aerodynamic characteristics of pressure- and humidity-controlled ventilators according to european regulations (Badanie aerodynamicznych charakterystyk nawiewników ciśnieniowych i higrosterowanych zgodnie z europejskimi normami) (ss. 481-486)
Edward Szczechowiak, Radosław Górzeński: Poprawa charakterystyki energetycznej budynku poprzez wykorzystanie wentylacji hybrydowej z gruntowym wymiennikiem ciepła (ss. 487-492)
Michał Szymański, Janusz Wojtkowiak: Analiza całorocznej pracy rurowego gruntowego wymiennika ciepła RGWC w układzie wentylacji mechanicznej budynku mieszkalnego (ss. 493-498)
Alicja Urbanowicz-Gorska, Janusz Wojtkowiak: Opory przepływu w rurach helikoidalnych (ss. 499-504)
Alicja Urbanowicz-Gorska, Janusz Wojtkowiak: Wymiana ciepła w rurach helikoidalnych (ss. 505-510)
Marek Wawryniuk: Nowe regulacje prawne dotyczące klimatyzacji i chłodnictwa. Obowiązki właścicieli instalacji; certyfikacja personelu i firm serwisowych (ss. 511-516)
Roman Wichowski: Produkcja energii w unii europejskiej przy wykorzystaniu biomasy stałej i odpadów komunalnych (ss. 517-522)
Kazimierz Wojtas: Wpływ wybranych parametrów projektowych i eksploatacyjnych na efektywność energetyczną agregatu ziębniczego w klimatyzacji (ss. 523-528)
Leszek Wolski, Aneta Krajewska, Arkadiusz Kamiński: Dynamika strat ciepła przez przegrody kościołów w kontekście różnicy temperatur i kształtu budynku (ss. 529-534)
Agnieszka Zając, Gerard Jan Besler: Badania prototypu nawiewnika sufitowego z ograniczoną, odpowiednio kierowaną strugą powietrza (ss. 535-540)
Agnieszka Zając: Organizacja wymiany powietrza w pomieszczeniach użyteczności publicznej o dużych zyskach ciepła (ss. 541-546)
Bernard Zawada: Metodyka obliczania mocy zamawianej do instalacji cieplnych budynku (ss. 547-552)
Piotr Ziętek: Wpływ parametrów nawiewu na kształtowanie się strumienia wyporowego (ss. 553-558)
Alina Żabnieńska-Góra, Jan Syposz: Modelowanie i symulacja w analizie zużycia i zarządzaniu energią (ss. 559-564)
Kazimierz Żarski: Regulacja parametrów kotłowni z kotłami o stałym przepływie (ss. 565-570)

 

 
 


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz