PZITS Oddział Dolnośląski

 

 
 
 
 
 


EGZAMIN KWALIFIKACYJNY
NA UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE

KOMISJA KWALIFIKACYJNA NR 234
powołana przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
działająca przy Oddziale Dolnośląskim
Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
we Wrocławiu

przeprowadza egzaminy stwierdzające posiadanie kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci – na stanowiskach DOZORU i EKSPLOATACJI – w zakresie następujących grup:

Grupa 2 – urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne,
Grupa 3 – urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

Sprawdzenie kwalifikacji dokonywane jest zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

 1. Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dziennik Ustaw z 2022 r. poz. 1385).
 2. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dziennik Ustaw z 2022 r. poz. 1392).
Zgodnie z rozporządzeniem podanym w p. 2 (par. 4, ust.1), świadectwo kwalifikacyjne jest wymagane w przypadku następujących rodzajów prac i stanowisk:

eksploatacji, do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace dotyczące obsługi, konserwacji, remontu lub naprawy, montażu lub demontażu i czynności kontrolno-pomiarowych,
dozoru, do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace określone powyżej lub stanowiska osób sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Prace te obejmują wykonywanie (z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i wymagań ochrony środowiska) czynności w zakresie:

–  obsługi, które mają wpływ na zmiany parametrów pracy obsługiwanych urządzeń, instalacji i sieci,
–  konserwacji, które są związane z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci,
–  remontu lub naprawy, które są związane z usuwaniem usterek i awarii urządzeń, instalacji i sieci w celu doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego,
–  montażu lub demontażu, które są niezbędne do instalowania lub odinstalowywania i przyłączania lub odłączania urządzeń, instalacji i sieci,
–  kontrolno-pomiarowym, które są niezbędne do dokonania oględzin, oceny stanu technicznego, parametrów eksploatacyjnych, jakości regulacji i sprawności energetycznej urządzeń, instalacji i sieci.

Osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, w celu uzyskania potwierdzenia posiadanych kwalifikacji, wykazują się wiedzą teoretyczną i praktyczną w zakresie:

– na stanowiskach eksploatacji:

 1. zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci,
 2. zasad eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
 3. zasad i warunków wykonywania prac dotyczących obsługi, konserwacji, remontu, naprawy, montażu lub demontażu i czynności kontrolno-pomiarowych,
 4. zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz udzielania pierwszej pomocy,
 5. zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i ochrony środowiska,

– na stanowiskach dozoru:

 1. przepisów dotyczących przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii, prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
 2. przepisów i zasad postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii,
 3. przepisów dotyczących eksploatacji oraz wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej urządzeń, instalacji i sieci,
 4. przepisów dotyczących budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci,
 5. zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i ochrony środowiska,
 6. przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem zasad udzielania pierwszej pomocy, oraz wymagań ochrony środowiska,
 7. zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci,
 8. zasad dysponowania mocą urządzeń i instalacji przyłączonych do sieci,
 9. zasad i warunków wykonywania prac dotyczących obsługi, konserwacji, remontu, montażu oraz czynności kontrolno-pomiarowych.

Najbliższy termin egzaminu:
zostanie podany wkrótce

Koszt egzaminu wynosi 349 zł. Opłatę należy przekazać przelewem na konto Oddziału Dolnośląskiego PZITS nr 22 1090 2402 0000 0006 1000 7882 (Santander Bank Polska SA Oddział we Wrocławiu). W tytule wpłaty należy podać następujące informacje:

- imię i nazwisko osoby przystępującej do egzaminu,
– rodzaj urządzeń, instalacji i sieci, dla których osoba ubiega się o potwierdzenie kwalifikacji,
– zakres objęty wnioskiem o wydanie świadectwa kwalifikacyjnego.

- Egzamin odbywa się w siedzibie Oddziału Dolnośląskiego PZITS we Wrocławiu przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 74 (budynek NOT, pok. 230). Na egzamin należy stawić się z dokumentem tożsamości, natomiast minimum 14 dni przed przystąpieniem do egzaminu należy przedłożyć wypełniony odpowiedni wniosek (dostępny u dołu strony), dowód wniesienia opłaty za egzamin oraz dokumenty potwierdzające wiedzę osoby przystępującej do egzaminu, takie jak:

–  świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
–  świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
–  certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
–  świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski – w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
–  świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
–  zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
–  zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy, umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci (wzór dostępny u dołu strony).

Wniosek należy wypełnić CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI i wraz z dowodem wpłaty oraz dokumentami potwierdzającymi wiedzę osoby przystępującej do egzaminu dostarczyć osobiście do biura PZITS (budynek NOT, p. 230 – w poniedziałki, środy i piątki w godz. 10–14). Można także zeskanować wniosek, dowód wpłaty oraz pozostałe dokumenty i w postaci plików (JPG lub PDF) przesłać na adres e-mail: pzits@not.pl.

W przypadku większej grupy osób egzamin może być przeprowadzony w siedzibie zainteresowanej firmy w uzgodnionym terminie.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek Grupa 2 EKSPLOATACJA
Wniosek Grupa 2 DOZÓR
Wniosek Grupa 3 EKSPLOATACJA
Wniosek Grupa 3 DOZÓR
Zaświadczenie o zatrudnieniu

 

   
   
   
   


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz