PZITS Oddział Dolnośląski

 

 
 
 
 
 


EGZAMIN KWALIFIKACYJNY
NA UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE

KOMISJA KWALIFIKACYJNA NR 234
działająca przy
Polskim Zrzeszeniu Inżynierów i Techników Sanitarnych
Oddział Dolnośląski we Wrocławiu
50-020 Wrocław, ul. J. Piłsudskiego 74 (budynek NOT, pokój 230)

powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

przeprowadza egzamin sprawdzający kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci - na stanowiskach DOZORU i EKSPLOATACJI - następujących grup:

- CIEPLNYCH - Grupa 2
- GAZOWYCH - Grupa 3

Sprawdzenie kwalifikacji dokonywane jest zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

  1. Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 z 04-06-1997, poz. 348, z późn. zmianami).
  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań kwalifikacyjnych (Dz. U. nr 89 z 28-04-2003, poz. 828; nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. nr 141, poz. 1189).

- Koszt egzaminu za jedną grupę wynosi 301,00 zł.

Opłatę należy przekazać przelewem na konto PZITS nr 22 1090 2402 0000 0006 1000 7882 (Santander Bank Polska SA Oddział 5 we Wrocławiu).

- Egzamin odbywa się w siedzibie Oddziału Dolnośląskiego PZITS we Wrocławiu przy ul. J. Piłsudskiego (budynek NOT, pok. 230).
- Przed przystąpieniem do egzaminu należy przedłożyć wypełniony odpowiedni wniosek (dostępny poniżej) oraz okazać dowód osobisty i dowód wniesienia opłaty za egzamin.

- W przypadku większej grupy osób egzamin może być przeprowadzony w siedzibie zainteresowanej firmy w uzgodnionym terminie.

- Wnioski o sprawdzenie kwalifikacji:  Grupa 2   Grupa 3
(wnioski należy wypełnić CZYTELNIE, następnie zeskanować pierwszą stronę i plik JPG lub PDF przesłać na adres e-mail: pzits@not.pl).

- Najbliższy termin egzaminu: 23 czerwca (czwartek) o godz. 15:00


 

   
   
   
   


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz