PZITS Oddział Dolnośląski

 

 
 
 
 
 


EGZAMIN KWALIFIKACYJNY
NA UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE

KOMISJA KWALIFIKACYJNA NR 234
powołana przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
działająca przy Oddziale Dolnośląskim
Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
we Wrocławiu

przeprowadza egzaminy stwierdzające posiadanie kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci – na stanowiskach DOZORU i EKSPLOATACJI – w zakresie następujących grup:

Grupa 2 – urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne,
Grupa 3 – urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

Sprawdzenie kwalifikacji dokonywane jest zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

 1. Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dziennik Ustaw z 2022 r. poz. 1385).
 2. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dziennik Ustaw z 2022 r. poz. 1392).
Zgodnie z rozporządzeniem podanym w p. 2 (par. 4, ust.1), świadectwo kwalifikacyjne jest wymagane w przypadku następujących rodzajów prac i stanowisk:

eksploatacji, do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace dotyczące obsługi, konserwacji, remontu lub naprawy, montażu lub demontażu i czynności kontrolno-pomiarowych,
dozoru, do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace określone powyżej lub stanowiska osób sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Prace te obejmują wykonywanie (z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i wymagań ochrony środowiska) czynności w zakresie:

–  obsługi, które mają wpływ na zmiany parametrów pracy obsługiwanych urządzeń, instalacji i sieci,
–  konserwacji, które są związane z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci,
–  remontu lub naprawy, które są związane z usuwaniem usterek i awarii urządzeń, instalacji i sieci w celu doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego,
–  montażu lub demontażu, które są niezbędne do instalowania lub odinstalowywania i przyłączania lub odłączania urządzeń, instalacji i sieci,
–  kontrolno-pomiarowym, które są niezbędne do dokonania oględzin, oceny stanu technicznego, parametrów eksploatacyjnych, jakości regulacji i sprawności energetycznej urządzeń, instalacji i sieci.

Osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, w celu uzyskania potwierdzenia posiadanych kwalifikacji, wykazują się wiedzą teoretyczną i praktyczną w zakresie:

– na stanowiskach eksploatacji:

 1. zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci,
 2. zasad eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
 3. zasad i warunków wykonywania prac dotyczących obsługi, konserwacji, remontu, naprawy, montażu lub demontażu i czynności kontrolno-pomiarowych,
 4. zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz udzielania pierwszej pomocy,
 5. zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i ochrony środowiska,

– na stanowiskach dozoru:

 1. przepisów dotyczących przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii, prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
 2. przepisów i zasad postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii,
 3. przepisów dotyczących eksploatacji oraz wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej urządzeń, instalacji i sieci,
 4. przepisów dotyczących budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci,
 5. zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i ochrony środowiska,
 6. przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem zasad udzielania pierwszej pomocy, oraz wymagań ochrony środowiska,
 7. zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci,
 8. zasad dysponowania mocą urządzeń i instalacji przyłączonych do sieci,
 9. zasad i warunków wykonywania prac dotyczących obsługi, konserwacji, remontu, montażu oraz czynności kontrolno-pomiarowych.

Najbliższy termin egzaminu:
zostanie podany wkrótce

Koszt egzaminu wynosi 424,20 zł (cena urzędowa, równa 10% płacy minimalnej). Opłatę należy przekazać przelewem na konto Oddziału Dolnośląskiego PZITS nr 22 1090 2402 0000 0006 1000 7882 (Santander Bank Polska SA Oddział we Wrocławiu). W tytule wpłaty należy podać następujące informacje:

- imię i nazwisko osoby przystępującej do egzaminu,
– rodzaj urządzeń, instalacji i sieci, dla których osoba ubiega się o potwierdzenie kwalifikacji,
– zakres objęty wnioskiem o wydanie świadectwa kwalifikacyjnego.

- Egzamin odbywa się w siedzibie Oddziału Dolnośląskiego PZITS we Wrocławiu przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 74 (budynek NOT, pok. 230). Na egzamin należy stawić się z dokumentem tożsamości, natomiast minimum 14 dni przed przystąpieniem do egzaminu należy przedłożyć wypełniony odpowiedni wniosek (dostępny u dołu strony), dowód wniesienia opłaty za egzamin oraz dokumenty potwierdzające wiedzę osoby przystępującej do egzaminu, takie jak:

–  świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
–  świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
–  certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
–  świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski – w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
–  świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
–  zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
–  zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy, umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci (wzór dostępny u dołu strony).

Wniosek należy wypełnić CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI i wraz z dowodem wpłaty oraz dokumentami potwierdzającymi wiedzę osoby przystępującej do egzaminu dostarczyć osobiście do biura PZITS (budynek NOT, p. 230 – w poniedziałki, środy i piątki w godz. 10–14). Można także zeskanować wniosek, dowód wpłaty oraz pozostałe dokumenty i w postaci plików (JPG lub PDF) przesłać na adres e-mail: pzits@not.pl.

W przypadku większej grupy osób egzamin może być przeprowadzony w siedzibie zainteresowanej firmy w uzgodnionym terminie.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek Grupa 2 EKSPLOATACJA
Wniosek Grupa 2 DOZÓR
Wniosek Grupa 3 EKSPLOATACJA
Wniosek Grupa 3 DOZÓR
Zaświadczenie o zatrudnieniu

 

   
   
   
   


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz