PZITS Oddział Dolnośląski

 

 


POL-EMIS 2004

SPIS TREŚCI

Józef Kuropka: 40-lecie Zakładu Ochrony Atmosfery (obecnie Zakładu Ekologistyki i Ochrony Atmosfery (ss. 5-16)
Beata Bielak, Janusz Trawczyński: Spalanie etanolu i aldehydu octowego na katalizatorze Cu-zeolit (ss. 17-20)
Beata Bielak, Janusz Trawczyński, Mirosław Zawadzki, Włodzimierz Miśta: Wpływ platyny na aktywność katalizatorów perowskitowych w reakcji spalania etanolu i aldehydu octowego (ss. 21-24)
Natalia Bykowszczenko, Aldona Karczmarek: Zastosowanie biomonitoringu w ocenie skażenia środowiska metalami ciężkimi (ss. 25-30)
Andrzej G. Chmielewski, Anna Ostapczuk, Zbigniew Zimek, Janusz Licki: Usuwanie lotnych związków organicznych i WWA z gazów odlotowych przy użyciu wiązki z akceleratora (ss. 31-38)
Andrzej G. Chmielewski, Bogdan Tymiński, Andrzej Pawelec: Radiacyjna metoda oczyszczania spalin - doświadczenia eksploatacyjne (ss. 39-46)
Joanna Chrościechowska, Jerzy Straszko: Metody modelowania molekularnego w ocenie toksyczności substancji (ss. 47-54)
Andrzej Darkowski, Małgorzata Księżopolska, Stanisław Kruczyński, Witold Danilczyk: Magazynowanie i redukcja NOx na katalizatorze Pd-BaO-Al2O3 (ss. 55-61)
Krzysztof Filipowski: Techniczne, legislacyjne i ekonomiczne aspekty stosowania kondycjonowania spalin w warunkach polskich (ss. 63-70)
Michał Głomba: Odpylanie gazów odlotowych w poziomym przeciwprądowym skruberze natryskowym (ss. 71-82)
Michał Głomba: Odsiarczanie spalin kotłowych a emisja dwutlenku węgla (ss. 83-92)
Mieczysław A. Gostomczyk, Agnieszka Bronowicka: Modernizacja absorberów do odsiarczania spalin (ss. 93-100)
Mieczysław A. Gostomczyk, Renata Krzyżyńska: Ograniczenie emisji rtęci ze spalin kotłów opalanych węglem (ss. 101-108)
Ewa Gromadzińska, Alicja Zawadzka: Zastosowanie chromatografii cieczowej i elektroforezy kapilarnej do badania emisji aniliny (s. 109-114)
Szymon Hoffman: Zastosowanie sieci neuronowych w krótkoterminowym prognozowaniu stężeń zanieczyszczeń powietrza (ss. 115-122)
Emilia Jach, Jerzy Skrzypski: Ocena skali rozbieżności wyników modelowania rozprzestrzeniania zanieczyszczeń z zastosowaniem różnych modeli (ss. 123-130)
Marek Kaźmierzczak, Andrzej Żarczyński, Zbigniew Gorzka, Marcin Zaborowski: Dioksyny w procesie termokatalitycznego utleniania chlorohydryny propylenowej (ss. 131-136)
Stanisław Kirsek: Uciążliwość skumulowana radiacyjnego oczyszczania spalin (ss. 137-144)
Jan Konieczyński, Anna Pasoń-Konieczyńska: Uwagi o ochronie powietrza w Polsce (ss. 145-153)
Agnieszka Koyer-Gołkowska, Anna Musialik-Piotrowska, Jan D. Rutkowski: Wpływ dodatków na strukturę i aktywność katalizatora Pt/Al2O3 w utlenianiu chlorowanych węglowodorów (ss. 155-162)
Halina Kruczek, Ryszard Miller, Andrzej Tatarek: Współspalanie biomasy z węglem, emisja tlenku azotu (ss. 163-172)
Józef Kuropka: Ocena kosztów odazotowania spalin metodą SNCR/SCR (ss. 173-182)
Sławomir Leszczyński: Zastosowanie teorii grafów Berge'a do komputerowej optymalizacji systemu monitoringu atmosfery (ss. 183-190)
Karolina Madera, Ryszard Miller: Emisja zanieczyszczeń gazowych podczas rozruchu kotłów energetycznych (ss. 191-194)
Marian Mazur, Przemysław Szczygłowski, Robert Oleniacz, Janusz Dańko: Emisja rtęci z energetycznego spalania węgla (ss. 195-202)
Bożena Mendyka, Janusz Świetlik, Wojciech Walkowiak: Emisja związków organicznych z silnika o zapłonie samoczynnym podczas spalania oleju napędowego oraz biopaliwa (ss. 203-208)
Robert Oleniacz: Wpływ wybranych parametrów na wielkość emisji zanieczyszczeń powietrza z procesu wysokotemperaturowego spalania odpadów chloroorganicznych (ss. 209-216)
Ewa Palma, Jerzy Warych: Badania pól emisji pyłu zawieszonego (PM2,5) na terenie Radomia (ss. 217-220)
Iwona Rackiewicz, Janusz Świetlik, Mirosław Szklarczyk: Określenie stężenia zapachowego przy użyciu olfaktometru na przykładzie analizy próbki powietrza zanieczyszczonej ksylenem (ss. 221-228)
Jolanta Robak, Katarzyna Matuszek: Paliwo uzupełniające z osadów ściekowych stabilizowanych popiołami lotnymi (ss. 229-236)
Gerhard Rosspeintner, Tadeusz Piękoś: Prezentacja systemu monitoringu emisji (CEMS) firmy HORIBA - system ENDA-600 (ss. 237-244)
Robert Sekret, Wojciech Nowak: Pomiar i analiza stężeń CO, SO2, NOx i O2 w komorze paleniskowej kotła z CWF o mocy 235 MWe (ss. 245-252)
Robert Sekret Wojciech Nowak, Janusz Jabłoński, Roman Walkowiak: Analiza emisji zanieczyszczeń z kotła CWF Compakt o mocy 260 MWe (s. 253-259)
Jerzy Straszko: Katalizatory V2O5/TiO2 procesu selektywnej redukcji tlenków azotu (ss. 261-266)
Katarzyna Strzelecka, Piotr Jadczyk, Michał Neumann: Rozprzestrzenianie się mikroorganizmów w atmosferze wokół oczyszczalni ścieków (ss. 267-272)
Arkadiusz Szymanek: Mechaniczna aktywacja węglanu wapnia (ss. 273-280)
Grzegorz Wielgosiński, Dominika Cholajda: Polichlorowane bifenyle w spalinach (ss. 281-288)
Grzegorz Wielgosiński, Marcin Robak: Katalityczna redukcja tlenków azotu (ss. 289-294)
Grzegorz Wielgosiński, Adam Grochowalski, Tadeusz Machej, Tadeusz Pająk, Włodzisław Ćwiąkalski: Wpływ wybranych parametrów na przebieg reakcji katalitycznego rozkładu o-dichlorobenzenu na katalizatorze V2O5-WO3/Al2O3-TiO2 (ss. 295-300)
Jerzy Zabrzeski, Włodzimierz Tylus, Anna Musialik-Piotrowska, Jacek Chęcmanowski: Badania filtrów do usuwania sadzy ze spalin silników wysokoprężnych (ss. 301-310)
Roman Zarzycki, Jerzy Skrzypski: Proekologiczna optymalizacja systemu grzewczego w centrum Łodzi (ss. 311-318)
Alicja Zawadzka, Grzegorz Wielgosiński, Ewa Gromadzińska: Badania zawartości metali w pyłach ze spalarni (ss. 319-322)
Jerzy Zwoździak, Dominika Oborska-Kumaszyńska, Kazimierz Pater: Metoda oceny jakości środowiska w oparciu o algorytm Steinhausa i algorytm Bellingera (ss. 323-328)
Jerzy Zwoździak, Anna Zwoździak, Patrycja Radek, Grażyna Kmieć, Arthur Schady: Osłabienie natężenia promieniowania UV i ocena poziomów stężeń zanieczyszczeń w atmosferze miejskiej Wrocławia podczas rozległych epizodów ozonowych w Centralnej Europie, wrzesień 2003 (ss. 329-336)
Andrzej Żarczyński, Marek Kaźmierczak, Zbigniew Gorzka, Bożena Szczepaniak: Produkty reakcji katalitycznego utleniania tetrachlorometanu (s. 337-342)
Halina Żyła, Elwira Chmielowiec-Karpowicz, Maria Jędrusik, Edward Nowaczewski: Skuteczność odpylania wielostrefowych elektrofiltrów a ich dyspozycyjność (ss. 343-350)
Zygmunt Strzyszcz, Marzena Ferdyn: Zagrożenie ekologiczne gleb leśnych przez emitowane technogenne związki żelaza (ss. 351-358)

 

 
 


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz