PZITS Oddział Dolnośląski

 

 


POL-EMIS 2000

SPIS TREŚCI

Andrzej Darkowski: Katalityczna redukcja tlenków azotu węglowodorami (ss. 5-8)
Agnieszka Durman-Młynarska, Wojciech Gizicki, Włodzimierz Kordylewski, Ryszard Miller: Charakterystyka zanieczyszczeń organicznych z palników niskoemisyjnych (ss. 9-16)
Maria Jędrusik: Wizualizacja przepływu w reaktorze odsiarczania spalin kotłowych (ss. 17-20)
Marek Juszczak: Badania stężenia tlenku węgla i tlenku azotu w spalinach kotłów typu RSP i UKS spalających odpady drzewne (ss. 21-24)
Sławomir Kaczanowski, Krzysztof Król, Józef Kuropka: Ekonomiczne i ekologiczne aspekty stosowania systemu oczyszczania gazów odlotowych z procesów hutniczych i energetycznych na przykładzie Huty Miedzi "Legnica" (ss. 25-34)
Hanna Kierzkowska-Pawlak, Dorota Włodarczyk, Roman Zarzycki: Kalorymetryzne badania procesu absorpcji CO2 w emulsji toluen/woda (ss. 35-40)
Jan Konieczyński, Agata Malina: Skumulowany wskaźnik uciążliwości względem powietrza produkcji koksu (ss. 41-48)
Maria Mazur: Odpylanie spalin z kotłów rusztowych w świetle obowiązujących przepisów (ss. 49-58)
Marian Mazur, Marek Bogacki, Robert Oleniacz, Agnieszka Łopata, Anita Niedojadło: Technologia ciągłego odlewania stali i jej wpływ na ograniczenie emisji zanieczyszczeń z procesów hutniczych (ss. 59-68)
Bożena Mendyka: Doskonalenie metod ekstrakcji WWA z powietrza i gleby (ss. 69-74)
Anna Musialik-Piotrowska, Krystyna Syczewska: Badania aktywności katalizatorów monolitycznych na bazie metali szlachetnych w procesie utleniania organicznych połączeń chloru (ss. 75-82)
Wojciech Nowak, Arkadiusz Szymanek: Badanie modyfikowanych sorbentów wapniowych do suchego odsiarczania spalin (ss. 83-92)
Robert Oleniacz, Marian Mazur, Marek Bogacki: Spopielanie odpadów medycznych w systemie Purotherm-Pyrolise - zmienność składu spalin i emisji zanieczyszczeń w cyklu załadowczym (ss. 93-104)
Anna Pasoń-Konieczyńska, Jan Konieczyński: Współczynniki toksyczności do oceny emisji WWA (ss. 105-108)
Sławomir Pilarski: Wpływ recyrkulacji spalin na emisję NOx z kotłów grzewczych małej mocy opalanych paliwami stałymi (ss. 109-114)
Jerzy Skrzypski, Barbara Poprawska, Anna Olecka, Krzysztof Kożuchowski: Minimalizacja emisji zanieczyszczeń powietrza jako zasadniczy element strategii ochrony klimatu w Polsce (ss. 115-124)
Stanisław Suder, Friedhelm Sporenberg: System oczyszczania gazów odlotowych z produkcji tekstylnych materiałów budowlanych powlekanych tworzywami sztucznymi (ss. 125-134)
Andrzej Szczurek, Stefan Sawczak: Zagrożenia środowiska naturalnego występujące w rejonie wyeksploatowanych kopalni rud uranu (ss. 135-140)
Irena Trzepierczyńska: Gospodarka odpadami z odsiarczania gazów odlotowych w Polsce (ss. 141-148)
Jerzy Warych, Bartłomiej Batkowski: Odpylanie osiowo i promieniowo przepływających strumieni aerozolu w środowisku zderzających się strug cieczy (ss. 149-154)
Grzegorz Wielgosiński, Alicja Zawadzka: Badania absorpcji dwutlenku siarki w wybranych absorbentach (ss. 155-162)
Magdalena Żak, Jan Konieczyński, Krzysztof Klejnowski: Wyniki badań zawartości BTXE w spalinach samochodowych pobranych w trakcie testu jezdnego NEDC dla wybranych marek samochodów osobowych (ss. 163-172)
Waldemar Muskała, Wojciech Nowak: Binarna cyrkulacyjna warstwa fluidalna jako system czystej produkcji energii (ss. 173-183)

 

 

 
 


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz