PZITS Oddział Dolnośląski

 

 


POL-IMIS 1999

SPIS TREŚCI

Maria T. Markiewicz: Numeryczne metody całkowania równań kinetycznych w modelach rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze (ss. 5-12)
Jerzy Zwoździak, Wiwiana Szalińska: Zastosowanie modelu hybrydowego do oceny i prognozy rozkładu stężeń dwutlenku siarki w powietrzu (ss. 13-22)
Mirosław Imbierowicz, Władysław Kamiński, Jerzy Skrzypski: Model imisji zanieczyszczeń na drogach o dużym natężeniu ruchu (ss. 23-30)
Krzysztof Płoszewski, Roman Zarzycki: Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do ocen działań proekologicznych (ss. 31-40)
Szymon Hoffman: Modele regresji wielowymiarowej opisujące zmiany stężenia ozonu przy powierzchni ziemi (ss. 41-46)
Jerzy Skrzypski: Rola układów cyrkulacji atmosferycznej w kształtowaniu pola stężeń zanieczyszczenia powietrza w dużym mieście (na przykładzie Łodzi) (ss. 47-56)
Jerzy Zwoździak, Anna Zwoździak, Izabela Sówka: Poziomy stężeń ozonu i nadtlenku wodoru w atmosferze górskiej, Karkonosze (ss. 57-64)
Jerzy Zwoździak, Anna Zwoździak, Izabela Sówka, Jolanta Prawdzik: Metodyka pomiaru stężeń nadtlenku wodoru w powietrzu oraz wstępna analiza wpływu wybranych czynników na stężenia H2O2 w atmosferze Wrocławia (ss. 65-70)
Agnieszka Mikołajczyk, Jerzy Pareyma, Andrzej Szczurek: Ocena wpływu warunków meteorologicznych na jakość powietrza w śródmieściu Wrocławia  (ss. 71-80)
Zdzisław Matyniak, Małgorzata Drożdż: Próba analizy kosztów likwidacji niskich źródeł zanieczyszczeń powietrza w wybranej części Wrocławia (ss. 81-90)
Agnieszka Porowska, Michał Głomba: Zmiany imisji SO2 wokół elektrowni Opole jako efekt jej rozbudowy i modernizacji (ss. 91-100)
Joanna Kośmider, Bartosz Wyszyński: Ocena zapachowej uciążliwości cukrowni (ss. 101-108)
Michał Neumann, Anita E. Wudarczyk, Jacek Pankowski, Mirosław Szklarczyk: Rozprzestrzenianie się odorów z zakładów drobiarskich w atmosferze (ss. 109-116)
Leszek Tymczyna, Anna Chmielowiec-Korzeniowska, Leon Saba: Zanieczyszczenie powietrza związkami chlorowcopochodnymi i aminami wokół fermy trzody chlewnej (ss. 117-120)
Leszek Tymczyna, Leon Saba, Anna Chmielowiec- Korzeniowska: Ocena emisji amoniaku i wybranych anionów z fermy świń metodą chromatografii jonowej (ss. 121-124)
Alicja Zawadzka, Katarzyna Sikora: Pomiary zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego wokół grupowej oczyszczalni ścieków przed jej uruchomieniem (ss. 125-136)
Sławomir Kaczanowski, Tadeusz Łukaszewicz, Józef Kuropka: Imisja zanieczyszczeń w rejonie oddziaływania Huty Miedzi "Legnica" w aspekcie działań proekologicznych (ss. 137-150)
Magdalena Żak, Barbara Kozielska, Jan Konieczyński, Krzysztof Klejnowski: Metodyka oznaczeń wybranych lotnych związków organicznych w powietrzu atmosferycznym wzdłuż szlaków komunikacyjnych (ss. 151-158)
Piotr Jadczyk: Sezonowa zmienność mutagenności pyłu zawieszonego w centrum Wrocławia (ss. 159-166)
Krzysztof Klejnowski, Jarosław Witoszek: Możliwości wykorzystania systemów pomiarowych pracujących w układzie "open-path" FTIR w monitoringu zanieczyszczeń atmosfery (ss. 167-176)
Stanisław Chudzyński, Adam Czyżewski, Krzysztof Ernst, Grzegorz Flisiak, Tadeusz Stacewicz, Kamil Stelmaszczyk, Artur Szymański: Kalibracja lidaru DIAL za pomocą techniki DOAS (ss. 177-182)
Ryszard M. Janka: Efektywne sterowanie eksploatacją urządzeń oczyszczających gazy odlotowe w systemie zarządzania środowiskiem (ss. 183-192)
Stefan Sawczak: Statystyki - klucz do bezpieczniejszego jutra (ss. 193-204)
Jerzy Straszko, Zygmunt Machoy: Kompleksowa ocena jakości powietrza w regionach przemysłowych (ss. 205-211)
Grzegorz Wielgosiński: Ocena zasięgu ponadnormatywnego oddziaływania emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych na przykładzie węzła autostrad "Stryków" (ss. 212-224)
Szymon Hoffman, Rafał Jasiński: Zmiany stężenia O3 i utleniaczy typu Ox (Ox=O3+NO2) przy powierzchni ziemi (ss. 225-232)
Grażyna Kmieć, Jarosław Rzeźnicki, Marian Szymański, Lidia Grabowska: Analiza imisji zanieczyszczeń na podstawie danych z zakładowego sytemu monitoringu Elektrowni "Turów" w Bogatyni (ss. 233-242)
Jerzy Zwoździak, Paweł Malinowski, Monika Maciejewska: Klasyfikacja przestrzennych rozkładów 30-min stężeń SO2 z zastosowaniem sieci neuronowej (ss. 243-250)

 

 

 

 

 
 


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz