PZITS Oddział Dolnośląski

 

 


POL-EMIS 1998

SPIS TREŚCI

R.J. Anthony, Elżbieta M. Bulewicz, Krystyna Dudek: Problemy chemiczne utylizacji popiołów z palenisk fluidalnych (ss. 5-14)
W. Ferens, W. Kordylewski, S. Salamon, M. Seweryniak: Laboratoryjne badania skuteczności redukcji NO sadzą (ss. 15-22)
Wiesław Ferens, Arkadiusz Maczuga, Wiesław Rybak: Laboratoryjna metoda określania skuteczności dodatków stosowanych w celu obniżenia emisji substancji szkodliwych podczas spalania paliw stałych (ss. 23-28)
Krzysztof Filipowski: Dwuczynnikowe kondycjonowanie spalin za pomocą SO3 i NH3 - zakres zastosowań i osiągnięte wyniki (ss. 29-34)\
Janina Fudała, Ewa Strzelecka-Jastrząb, Małgorzata Borowska: Emisja trwałych związków organicznych w Polsce (ss. 35-49)
Kazimierz Gaj, Franciszek Knop: Nowa sucha metoda jednoczesnego odpylania, odsiarczania i odazotowania spalin (ss. 41-44)
Kazimierz Gaj: Koncepcja adaptacji półsuchej metody odsiarczania spalin do równoczesnego procesu ich odazotowania (ss. 45-48)
Michał Głomba: Zależność powierzchni kontaktu międzyfazowego od parametrów hydrodynamicznych w poziomym, przeciwprądowym skruberze natryskowym (ss. 49-58)
Mieczysław Adam Gostomczyk: Ocena programu ograniczania emisji SO2 z energetyki (ss. 59-68)
Tomasz Hardy, Włodzimierz Kordylewski: Niskoemisyjne techniki spalania w polskiej energetyce: Osiągnięcia i problemy (ss. 69-78)
Elżbieta Jankowska, Aleksander Lisowski: Filtry powietrza wysokiej skuteczności - nowe metody oceny stosowane w krajach Unii Europejskiej (ss. 79-88)
Krzysztof Jastrząb: Badania cykliczności procesu odsiarczania spalin na sorbencie węglowym (ss. 89-92)
Maria Jędrusik, Arkadiusz Świerczok: Modelowanie przepływu gazu w płaskich dyfuzorach odpylaczy elektrostatycznych (ss. 93-98)
Czesław Kolanek: Warunki powstawania i redukcji tlenków azotu w silniku o zapłonie samoczynnym (ss. 99-104)
Halina Kruczek, Adam Sikora: Ograniczanie unosu SO2 i NOx przy pomocy katalizatora wysokotemperaturowego (ss. 105-110)
Stanisław Kruczek, Paweł Rączka, Andrzej Tatarek, Krystyna Lech-Brzyk: Alternatywne działania zmierzające do obniżenia emisji zanieczyszczeń z kotłów rusztowych (ss. 111-116)
Józef Kuropka: Odazotowanie spalin z elektrociepłowni (ss. 117-122)
Maria Mazur, Tadeusz Bardanin, Janusz Pyzik, Antoni Tarnogrodzki: Parametry techniczno-ekonomiczne instalacji odsiarczania spalin metodą amoniakalną półsuchą (ss. 123-126)
Marian Mazur, Marek Bogacki, Robert Oleniacz: Emisja związków fluoru z procesów hutnictwa żelaza (ss. 127-136)
Anna Musialik-Piotrowska, Krystyna Syczewska, Bożena Mendyka: Katalityczne utlenianie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w gazach odlotowych z różnych źródeł (ss. 137-146)
Wojciech Nowak, Arkadiusz Szymanek, Waldemar Muskała, Zbigniew Bis, Jerzy Łaskawiec, Roman Walkowiak, Wacław Krzywoszyński:Badania suchego odsiarczania spalin kotłowych przy użyciu aktywnych sorbentów modyfikowanych (ss. 147-156)
Michał Palica, Krzysztof Piotrowski, Piotr Tatoj, Jerzy Waluś: Badanie procesu dezodoryzacji powietrza zawierającego trietyloaminę przy użyciu złoża kompostowego (ss. 157-162)
Wiesław Parus, Izabela Kubiak, Artur Witkowski: Spalanie lotnych domieszek powietrza na katalizatorach V2O5/TiO2 i MoO3/TiO2 (ss. 163-168)
Stanisław Słupek, Andrzej Buczek, Czesław Balak: Spalanie hutniczych odpadów olejowych (ss. 169-174)
Joanna Staisz, Anna Pasoń-Konieczyńska, Jan Konieczyński: Spalanie węgla a emisja mikroelementów (ss. 175-184)
Mieczysław Szustakowski: Degradacja benzo(a)pirenu w obecności metanolu w warunkach modelowych (ss. 185-190)
Jerzy Warych, Bartłomiej Batkowski: Odpylanie gazu w środowisku zderzających się strumieni cieczy (ss. 191-200)
Grzegorz Wielgosiński: Ograniczanie emisji par rozpuszczalników organicznych (ss. 201-208)
Grzegorz Wielgosiński, Alicja Zawadzka, Mirosław Imbierowicz: Płynne nawozy sztuczne z odgazów przemysłowych zawierających dwutlenek siarki oraz tlenki azotu - analiza efektywności ekonomicznej (ss. 209-216)
Roman Zarzycki: Kalorymetr reakcyjny jako narzędzie badawcze procesu absorpcji zachodzącego w kolumnach półkowych (ss. 217-222)
Józef Mizgała: Instalacja odsiarczania spalin oparta na metodzie półsuchej wapniakowej (s. 223)

 

 

 

 

 

 

 

 
 


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz