PZITS Oddział Dolnośląski

 

 


POL-EMIS 1996

SPIS TREŚCI

Iwo Pollo: Tlenki azotu: Ewolucja zagadnienia ekologicznego (ss. 5-12)
Józef Kuropka, Mieczysław A. Gostomczyk: Badania selektywnej redukcji niekatalitycznej tlenków azotu ze spalin kotłów pyłowych (ss. 13-24)
Włodzimierz Kordylewski, Wiesław Rybak, Artur Salamon: Efektywność redukcji emisji NOx metodą "Reburning" podczas spalania paliw gazowych, ciekłych i pyłowych (ss. 25-34)
Tadeusz Czech, Andrea Cortiana, Mirosław Dors, Jerzy Mizeraczyk, Massimo Rea: Metoda eliminacji NOx w wyładowaniu koronowym do powierzchni wody opływającej elektrodę elektrofiltru - symulacja laboratoryjna (ss. 35-44)
Czesław Kolanek: Ograniczenie emisji NOx przez wprowadzenie wody do procesu spalania w silniku o zapłonie samoczynnym (ss. 45-50)
Andrzej Krupa, Anatol Jaworek, Tadeusz Czech: Rozkład zanieczyszczeń gazowych za pomocą wyładowania wstecznego (ss. 51-60)
Ireneusz Marciniak, Maciej Gierej, Andrzej Urbanek: Metoda KNT usuwania tlenków azotu z gazów (ss. 61-70)
Jerzy Warych: Odsiarczanie gazu w środowisku zderzających się strumieni płynów (ss. 71-78)
Mieczysław A. Gostomczyk, Czesław Ciasnocha, Jan Jędrusik, Wacław Starnawski: Doświadczenia eksploatacyjne z wdrażania technologii WAWO w EC Wrocław (ss. 79-84)
Maria Jędrusik, Arkadiusz Świerczok: Wpływ technologii odsiarczania metodą WAWO na skuteczność odpylania elektrofiltru (ss. 85-90)
Mieczysław A. Gostomczyk, Wacław Starnawski: Porównanie kosztów ograniczania emisji SO2 (ss. 91-100)
Wojciech Nowak, Waldemar Muskała, Arkadiusz Szymanek, Ali Al-Shwabkey, Hitoki Matsuda, Masanobu Hasatani: Aktywacja sorbentów wapiennych lotnymi popiołami z kotłów fluidalnych (ss. 101-110)
Krzysztof Filipowski: Instalacja kondycjonowania spalin za pomocą SO3 metodą poprawy skuteczności elektrofiltrów (ss. 111-120)
David F. Natschke, Wojciech Jozewicz: Clean FuelR for stoves and small boilerhouses (ang.) (pp. 121-130)
Ryszard Miller: Emisja zanieczyszczeń z domowych urządzeń grzewczych (ss. 131-144)
Stanisław Słupek, Andrzej Buczek, Andrzej Łędzki, Ryszard Stachura: Emisja tlenku węgla do atmosfery z procesu wielkopiecowego (ss. 145-152)
Marian Mazur, Robert Oleniacz, Marek Bogacki: Emisja chlorowodoru i związków fluoru ze spalania odpadów niebezpiecznych (ss. 153-162)
Jerzy Straszko, Luciano A. Paulo: Ocena jakości powietrza w regionach przemysłowych (ss. 163-172)
Janina Fudała: Program ograniczenia emisji lotnych związków organicznych w Polsce w kontekście zobowiązań międzynarodowych (ss. 173-182)
Barbara Kozielska, Leonard Ogierman, Piotr Górka: Przemiany chemiczne wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych z pyłu kotłowego zachodzące w procesie ich samoutleniania w fazie ciekłej (ss. 183-190)
Joanna Kośmider, Barbara Mazur-Chrzanowska: Dezodoryzacja gazów odlotowych w wytwórniach kwasu fosforowego oraz w przemyśle tytoniowym (ss. 191-198)
Krystyna Syczewska, Anna Musialik-Piotrowska, Bożena Mendyka, Adam Sikora: Wpływ dodatków na aktywność katalizatorów do dopalania zanieczyszczeń w gazach spalinowych (ss. 199-208)
A. Darkowski, M. Grzelka, K. Wałkuwska, J. Michałowska: Zastosowanie metody katalitycznego dopalania par związków organicznych, emitowanych przez Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne (ss. 209-218)
Roman Zarzycki, Andrzej Chacuk: Modelowanie absorpcji wieloskładnikowej (ss. 219-228)
Janusz Pyzik, Antoni Tarnogrodzki: Wybrane problemy przepływowe w oczyszczaniu i kondycjonowaniu gazów odlotowych (ss. 229-236)
Michał Głomba: Opory przepływu gazu w poziomej, przeciwprądowej płuczce natryskowej (ss. 237-248)
Anatol Jaworek, Andrzej Krupa, Kazimierz Adamiak: Obliczanie sprawności osadzania cząstek pyłu na naelektryzowanym kolektorze kulistym (ss. 249-258)
H. Kierzkowska-Pawlak, L. Nowicki, R. Zarzycki: Nowa technika pomiarowa wyznaczania szybkości absorpcji (ss. 259-266)
Irena Trzepierczyńska: Charakterystyka i możliwości utylizacji odpadów z odsiarczania spalin (ss. 267-278)
Tadeusz Daniel, Irena Krężołek, Henryk Radomiak, Engelbert Kupka: Termiczna utylizacja gazów z pieców suszarniczych linii malowania blachy Huty "Florian" (ss. 279-285)

 

 
 


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz