PZITS Oddział Dolnośląski

 

 


POL-IMIS 1995

SPIS TREŚCI

Piotr Kabsch: Instrumenty polityki ochrony atmosfery - możliwości, wykorzystanie i potrzeby zmian (ss. 5-14)
Jan D. Rutkowski: Współwystępowanie substancji toksycznych jako problem oceny stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego (ss. 15-20)
Michał Neumann, Jan D. Rutkowski: Badania procesu emisji wybranych substancji z napowietrzanych ścieków (ss. 21-28)
Ryszard J. Pałczyński: Zastosowanie programu komputerowego FDM do oceny wielkości imisji pyłów (ss. 29-36)
Jerzy Straszko, Luciano A. Paulo: Matematyczne modele rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w atmosferze (ss. 37-44)
Janina Winiarska: Propozycje oceny wpływu agresywności czynników środowiskowych na degradację materiałów i elementów konstrukcyjnych (ss. 45-52)
Marian Mazur, Robert Oleniacz: Ocena i weryfikacja lokalizacji stanowisk pomiarowych imisji zanieczyszczeń powietrza w województwie kieleckim (ss. 53-66)
Michał Głomba: Długoterminowa prognoza rozkładu wielkości emisji i imisji metanu dla wysypiska odpadów komunalnych (ss. 67-78)
Małgorzata Sej-Kolasa: Jakość danych statystycznych o środowisku (ss. 79-84)
Zdzisław Matyniak: Przydatność strumienia zanieczyszczeń i wskaźnika imisji w ocenie stopnia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego (ss. 85-92)
Jan Konieczyński, Leonard Ogierman, Anna Pasoń, Piotr Górka: Występowanie trwałych związków organicznych i metali w powietrzu m. Gliwice (ss. 93-101)
Zdzisław Matyniak: Próba określenia najwyższego dopuszczalnego stężenia dioksyn w powietrzu atmosferycznym (ss. 102-106)
Andrzej Szczurek: Zintegrowany system pomiarowy do oceny wielkości imisji zanieczyszczeń powietrza (ss. 107-115)
Monika Maciejewska: Systemy monitoringu powietrza atmosferycznego w Wielkiej Brytanii (ss. 116-120)
G. Kmieć, K. Kacperczyk, A. Zwoździak, J. Zwoździak: Wpływ zanieczyszczeń przemysłowych w ostatnim wieloleciu na stan ekosystemów leśnych w rejonie Karkonoszy (ss. 121-131)
Janusz Miczyński, Janusz L. Kozak: Zmienność zanieczyszczenia powietrza w Rabce związana z gazyfikacją miasta (ss. 132-136)
Jerzy Janota-Bzowski: TEOM - nowa technika ciągłych pomiarów stężeń zanieczyszczeń pyłowych (ss. 137-141)

 

 

 

 
 


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz