PZITS Oddział Dolnośląski

 

 


POL-EMIS 1992

SPIS TREŚCI

Jan Konieczyński, Anna Pasoń, Jacek Żeliński: Znaczenie organizacyjnych, technologicznych i technicznych sposobów ograniczania emisji na przykładzie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego "Polskie Odczynniki Chemiczne" w Gliwicach (ss. 5-10)
Jan Kapała: Efektywność różnych sposobów ograniczania emisji zanieczyszczeń powietrza na przykładzie województwa katowickiego (ss. 11-18)
Piotr Kabsch: Emisja z procesów spalania paliw w Polsce - stan, skutki, przyczyny i możliwości ograniczenia (ss. 19-28)
Jan D. Rutkowski: Wymagana skuteczność oczyszczania gazów odlotowych a wysokość efektywna źródeł ich emisji (ss. 29-32)
Andrzej Wieczorek, Joanna Kośmider, Ewa Rosłaniec, Waldemar Szpilski: Zapach gazów odlotowych zawierających rozpuszczalniki organiczne (ss. 33-40)
Jerzy Straszko, Waldemar Szpilski, Bożena Kalisiak: Katalizatory procesu spalania domieszek toksycznych powietrza (ss. 41-48)
Józef Kuropka: Badania selektywnej redukcji katalitycznej tlenków azotu (ss. 49-58)
Elżbieta Jankowska, Aleksander N. Kabanow: Filtracja powietrza w katalitycznie uaktywnionych filtrach włóknistych (ss. 59-66)
Włodzimierz Tylus, Jerzy Zabrzeski, Krystyna Syczewska, Adam Sikora: Badania eksploatacyjne katalizatorów do redukcji NO w gazach spalinowych z pieca tunelowego (ss. 67-70)
Anna Musialik-Piotrowska, Krystyna Syczewska, Bożena Mendyka: Dobór katalizatora do spalania specyficznych zanieczyszczeń organicznych powietrza (ss. 71-80)
Włodzimierz Kordylewski, Marek Kułażyński: Katalityczne utlenianie SO2 w spalinach (ss. 81-86)
Ryszard Miller: Wpływ mieszania na utlenianie węglowodorów w strefie popłomiennej (ss. 87-96)
Teresa Banaszak, Anita Zięba: Termiczno-katalityczne dopalanie złożonych mieszanin węglowodorów z powietrzem (ss. 97-104)
Mirosław Szklarczyk, Jan D. Rutkowski: Dezodoryzacja gazów odlotowych metodami biologicznymi (ss. 105-110)
Marek Juszczak, Zofia Jastrzębska-Figas: Zastosowanie metod biologicznych w procesach dezodoryzacji (ss. 111-118)
Jan R. Kościanowski, Lidia Kościanowska: Skuteczność frakcyjna filtracyjnych włóknin pyłowych oraz możliwości jej zwiększenia dla ziaren mniejszych od 10 mikrometrów (ss. 119-128)
Antoni Tarnogrodzki: Atomizery gazodynamiczne stosowane w ochronie powietrza (ss. 129-134)
Janusz Pyzik, Antoni Tarnogrodzki: Ograniczenie emisji popiołu lotnego drogą nawilżania spalin (ss. 135-140)
Anatol Jaworek, Andrzej Krupa: Usuwanie cząstek pyłu za pomocą naelektryzowanych kropli cieczy (ss. 141-146)
Michał Głomba: Rozpylacz strumieniowo-uderzeniowy do skruberów natryskowych (ss. 147-154)
Michał Głomba: Absorpcja HF i SO2 w przeciwprądowym skruberze natryskowym z rozpylaczami typu RSW (ss. 155-164)
Henryk Meloch, Piotr Kabsch: Straty ciśnienia gazu w iniekcyjnych płuczkach (ss. 165-172)
Henryk Meloch, Piotr Kabsch: Koalescencja kinematyczna kropel w iniekcyjnej płuczce (ss. 173-180)
Maria Mazur: Zmodyfikowana teoria separacji pyłu w przeciwbieżnym odpylaczu cyklonowym (ss. 181-188)
Maria Mazur: Problemy odpylania gazów posuszarniczych (ss. 187-194)
Irena Trzepierczyńska: Modyfikacja właściwości absorpcyjnych roztworów soli wapnia przeznaczonych do wykorzystania w charakterze absorbentów dwutlenku siarki w procesie odsiarczania spalin (ss. 195-206)
Halina Kruczek, Teresa Banaszak, Andrzej Stężowski: Wstępna ocena skuteczności adsorbentów węglowych w wychwytywaniu tlenków siarki i azotu (ss. 207-214)
Piotr Kabsch, Henryk Meloch: Równoczesne odpylanie i odsiarczanie spalin w wilgotnych złożach ziarnistych (ss. 215-220)

 

 

 

 

 

 

 
 


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz