PZITS Oddział Dolnośląski

 

 


ODRA 2003

SPIS TREŚCI

Halina Szymańska: Realizacja zadań ochrony zasobów wodnych przez regionalne zarządy gospodarki wodnej (ss. 31-41)
Alfred Dubicki, Halina Florczyk-Gołowin H., Rafalina Korol: Poprawa jakości wód rzeki Odry w latach 1997-2002 w wyniku realizacji Programu Szybkiego Działania (ss. 43-49)
Halina Szymańska, Rafalina Korol: Ocena zanieczyszczenia wód azotanami w granicach RZGW we Wrocławiu (ss. 53-63)
Marta Bedryj: Wyznaczanie wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych na przykładzie regionu wodnego Warty (ss. 65-73)
Halina Szymańska: Ochrona zasobów wodnych przed zanieczyszczeniami rolniczymi w Polsce - 30 lat prac (ss. 75-83)
Michał Mańczak: Wpływ wapnowania cieczy nadosadowej na stężenie fosforu w ściekach dopływających do oczyszczalni biologicznej (ss. 95)
Bożena Mrowiec: Oczyszczanie ścieków włókienniczych w procesach biologicznych (ss. 97-108)
Agata Rosińska, Jacek Płoszaj, Marta Janosz-Rajczyk: Dynamika wymywania wybranych PCB z osadów ściekowych po fermentacji metanowej (ss. 109-114)
Dorota Mądrala, Maciej Tyralski: Funkcjonowanie procedury ustanawiania stref ochronnych ujęć wody w RZGW we Wrocławiu (ss. 123-128)
Barbara Pytel: Trudności w sporządzaniu wykazów wód powierzchniowych w regionie wodnym środkowej Odry w świetle przepisów prawnych (ss. 129-134)
Józef Kryza, Lech Poprawski, Artur Skowronek: Badania stanu ekologicznego wybranych zbiorników wód stojących dorzecza Odry (ss. 135-140)
Alfred Dubicki, Rafalina Korol, Barbara Marchlewska-Knych, Teresa Wojtczak-Zbańska: Kierunki działań ochronnych przed zanieczyszczeniem w dorzeczu Odry na lata 2003-2007 (ss. 141-151)
Tomasz Nałęcz: Hydrochemiczna analiza stanu środowiska w rejonie aglomeracji szczecińskiej                                   (ss. 153-159)
Damian Absalon, Magdalena Matysik: Zastosowanie geograficznych systemów informacyjnych w badaniach i ochronie źródeł w dorzeczu górnej Odry (ss. 167-176)
Alfred Dubicki, Jacek Lisowski: Zmienność przepływów w profilu podłużnym Nysy Łużyckiej (ss. 177-184)
Andrzej Krzyśków, Jacek Sowa, Sławomir Chybiński, Ralf Görner: Aspekt ochrony wód przy rekultywacji obiektów uciążliwych (ss. 185-193)
Sylwia Szeląg: Aplikacje komputerowe wspierające programowanie ochrony przed powodzią (ss. 201-208)
Grzegorz Michalik, Sylwia Szeląg: Zastosowanie modelu hydrologicznego do osłony kaskady zbiorników retencyjnych rzeki Nysy Kłodzkiej (ss. 209-218)
Rafał Łagosz: Rola i funkcjonowanie Polderu Buków na rzece Odrze (ss. 219-227)
Alicja Krzemińska, Magdalena Modelska, Andrzej Drabiński: Ochrona przeciwpowodziowa a gospodarka leśna na przepływowych polderach zalewowych na przykładzie odrzańskiego polderu Lipki-Oława (ss. 229-237)
Krzysztof Woś, Andrzej Kreft: Osłona przeciwlodowa głównych rzek w Polsce (str.) (ss. 239-240)
Piotr Kulik: Działalność inwestycyjna w gospodarce wodnej RZGW we Wrocławiu w latach 1997-2002 (ss. 241-248)
Mariusz Adynkiewicz-Piragas, Alicja Krzemińska: Monitoring zasobów wodnych w pradolinie Odry na odcinku od Lipek do Oławy (ss. 251-257)
Alicja Krzemińska: Możliwość zastosowania przeglądowych metod bioindykacyjnych w monitoringu wód podziemnych i powierzchniowych (ss. 259-267)
Mariusz Adynkiewicz-Piragas, Tamara Tokarczyk, Halina Mordalska: Ilościowy monitoring Nysy Łużyckiej w świetle zamierzonych poborów wody przez stronę niemiecką (ss. 269-277)
Bogusław Kazimierski, Piotr Modliński, Elżbieta Przytuła: Monitoring transgraniczny wód podziemnych - ocena skutków odwadniania kopalni węgla brunatnego Jänschwalde (Niemcy) (ss. 279-288)
Dorota Mądrala, Halina Szymańska: Monitoring jakości wód Głównych Zbiorników Wód Podziemnych na obszarze RZGW we Wrocławiu (ss. 289-296)
Stanisław Staśko: O metodach określania zasobów wód podziemnych w obszarach górskich na przykładzie Dusznik Zdroju (ss. 305-311)
Apolinary L. Kowal: Wzbogacanie zasobów wód podziemnych (ss. 313-319)
Adam Rak: Cel i zakres projektu "Ochrona wód podziemnych na obszarze GZWP nr 333 Opole-Zawadzkie" (ss. 321-329)
Piotr Cofałka, Wojciech Rejman: Aktualne rozwiązania prawne w zarządzaniu wodami podziemnymi w Polsce i UE - wybrane zagadnienia (str.) (s. 331)
Marek Michniewicz, Andrzej Wojtkowiak, Marek Czerski, Janusz Kiełczawa: Główne zbiorniki wód podziemnych na obszarze działania RZGW we Wrocławiu - wnioski wynikające z dotychczasowych prac (ss. 333-349)
Beata Głuchowska, Leszek Pływaczyk: Wpływ stanów wody w Odrze na poziom wód gruntowych doliny odcinka Brzeg Dolny - Malczyce (ss. 341-351)

 

 
 


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz