PZITS Oddział Dolnośląski

 

 


ODRA 2002

SPIS TREŚCI

Jan Winter: Wpływ powodzi na infrastrukturę gospodarki komunalnej (ss. 41-49)
Andrzej Badowski: Plany ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze państwa (ss. 51-57)
J.V. Sutcliffe, F.A.K. Farquharson: Selected regional flood frequency studies (ang.) (s. 59-67)
Krzysztof Woś: Zapobieganie powstawaniu powodzi zatorowych na dolnym odcinku Odry (ss. 69-77)
Grzegorz Michalik, Marcin Urbański: Optymalizacja ochrony przeciwpowodziowej miasta Brzeg w woj. opolskim z zastosowaniem modelowania matematycznego (ss. 81-90)
Władysław Penar, Tadeusz Legierski, Józef Kałuża: Monitorowanie stanu wód rzeki Odry w sieci Internet (ss. 91-95)
Jerzy Matuszewski: Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz jako element Programu dla Odry 2006 (ss. 97-103)
Józef Klepacz, Rafał Łagosz: System gromadzenia danych obserwacyjnych pochodzących z sieci piezometrów i wodowskazów zlokalizowanych w obrębie oddziaływania projektowanego zbiornika Racibórz na rzece Odrze (ss. 105-114)
Danuta Lepucka: Rola i zadania organizacji pozarządowych a udział społeczności lokalnej w projekcie "TRIAS OPOLSKI" w świetle obowiązujących przepisów (ss. 117-124)
Adam Rak: Stan i prognoza rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń azotowych w wodach podziemnych Triasu Opolskiego (ss. 125-133)
Aleksandra Niżyńska: Zanieczyszczenie wód podziemnych azotanami (ss. 135-144)
Halina Szymańska, Roman Śliwka: Stan rozpoznania zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych i powierzchniowych na obszarze RZGW we Wrocławiu (ss. 145-154)
Bogusław Kazimierski, Ewa Pilichowska-Kazimierska: Monitoring osłonowy - element bezpiecznego korzystania z zasobów wód podziemnych (ss. 165-176)
Stanisław Staśko: Zasoby wód podziemnych w skałach krystalicznych Sudetów (ss. 177-186)
Tadeusz Krzyśków, Roman Śliwka, Halina Szmańska: Nowe Prawo wodne - czy nowe problemy dla RZGW? (ss. 187-192)
Alfred Dubicki: Współpraca w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych między RP i RFN na przykładzie Nysy Łużyckiej (ss. 193-201)
Leszek Jelonek: Modelowanie zasobów wodnych z wykorzystaniem modelu hydrodynamicznego na przykładzie Nysy Łużyckiej na odcinku od Porajowa do Zgorzelca (ss. 203-209)
Kinga Strońska: Modelowanie przepływów w strefie stanów niskich w zlewni Nysy Szalonej do przekroju Jawor (ss. 211-218)
Elżbieta Jaśniewicz, Urszula Szyjkowska, Barbara Mońka: Zmiany stanu jakości wód na obszarze RZGW we Wrocławiu w latach 1993 i 2000 (ss. 219-229)
Barbara Kwiatkowska-Szygulska, Anna Siwka: Dostosowanie systemu monitoringu rzek województwa dolnośląskiego do wymagań Unii Europejskiej (ss. 231-240)
Rafalina Korol, Anna Bożek, Marzenna Strońska: Ocena ładunków azotu ogólnego i fosforu ogólnego pochodzących ze źródeł punktowych oraz obszarowych w zlewniach RZGW we Wrocławiu (ss. 249-259)
Ryszard Twarowski, Jan Błachuta: Ładunki fosforu ogólnego i azotu ogólnego wnoszone z opadami atmosferycznymi do wód stojących w dorzeczu środkowej Odry (ss. 261-271)
Tamara Tokarczyk, Mariusz Adynkiewicz-Piragas, Halina Mordalska: Zasoby wodne w warunkach suszy jako podstawa planowania i zarządzania gospodarki wodnej (ss. 273-281)
Janusz Przewłocki, Halina  Szymańska, Krystyna Urbanowicz: Program ochrony wód zlewni Baryczy (ss. 283-292)
Teresa Rudzińska-Zapaśnik: Sieć stacjonarnych obserwacji wód podziemnych Państwowego Instytutu Geologicznego w obrębie Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (ss. 293-297)
Apolinary L. Kowal: Wykorzystanie zbiorników zaporowych do celów wodociągowych (ss. 307-313)
Halina Szymańska, Barbara Mońka: Zanieczyszczenie i eutrofizacja wód zbiornika Turawa - stan obecny oraz perspektywa ich ograniczenia (ss. 315-326)
Artur Skowronek: Projekt zintegrowanych prac pomiarowo-badawczych dla określenia obciążenia zbiornika wodnego zanieczyszczonymi osadami dennymi (na przykładzie zbiornika Turawa) (ss. 327-336)
Bogumiła Latkowska, Aleksander Sobolewski: Oczyszczanie ścieków w małych i średnich obiektach zlokalizowanych na terenach parków krajobrazowych (ss. 349-356)
Bogdan Łukaszewicz, Anna Kompanicka-Jakiel: Ilość ścieków oraz wielkości ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych z terenu Wrocławia do Odry i jej dopływów (ss. 357-361)
Mieczysław Macedulski: Program oczyszczania wód deszczowych w aglomeracji poznańskiej (ss, 363-373)
Krystyna Kosińska: Skojarzone oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych z przetwórstwa ziemniaków (ss. 375-387)
Lidia Wardecka, Janusz Przewłocki, Sebastian Duciak: Analiza potrzeb w zakresie wyposażenia zakładów sektorów przemysłu rolno-spożywczego w oczyszczalnie ścieków zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 91/271/EEC (ss. 389-400)
Krzysztof Szczęsny: Przyczyny niestabilności procesów biologicznego oczyszczania ścieków osadem czynnym (ss. 409-418)
Aleksandra Sambor, Krzysztof Bartoszewski: Wpływ jonów K+, Fe3+, Al3+ na proces biologicznej denitryfikacji (ss. 419-428)
Michał Mańczak: Wpływ końcowego strącania fosforanów ze ścieków miejskich oczyszczonych biologicznie na jakość odpływu z oczyszczalni (ss. 429-434)
Henryk Fitko, Sławomir Stelmach, Aleksander Sobolewski, Jan Figa: Badania nad nieenergetycznym wykorzystaniem osadów ściekowych (ss. 435-443)
Bożena Mrowiec, Alicja Machnicka: Zmiany stężenia toluenu w beztlenowych procesach przeróbki osadów ściekowych (ss. 445-455)

 
 


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz