PZITS Oddział Dolnośląski

 

 


ODRA 2001

SPIS TREŚCI

Leopold Zubek: Zadania i pierwsze rezultaty prac MKOOpZ (ss. 41-53)
Alfred Dubicki: Międzynarodowe projekty badawcze w zakresie gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej Odry (ss. 55-66)
Alfred Dubicki, Halina Florczyk-Gołowin: Stan realizacji inwestycji ochronnych objętych "Programem szybkiego działania" (ss. 67-78)
Bogusław Kazimierski, Maria Wawrzyniak: Współpraca polsko-niemiecka w zakresie gospodarki wodnej i ochrony wód podziemnych wyspy Uznam (ss. 87-92)
Rafalina Korol, Halina Szymańska: Propozycja transgranicznego monitoringu Odry w świetle innych rzek europejskich (ss. 93-107)
Małgorzata Barszczyńska, Damuta Kubacka, Elżbieta Łasut: Międzynarodowy portal wymiany informacji o wodzie - AQUADOC-INTER (ss. 109-116)
Andrzej Badowski: "Warunki korzystania z wód" w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej Unii Europejskiej i przygotowywanych regulacji prawnych w dziedzinie zarządzania zasobami wodnymi w Polsce (ss. 121-130)
Halina Szymańska: Zlewniowe planowanie gospodarki wodnej w Polsce (ss. 131-138)
Jurgen Porst, Janusz Przewłocki: Ocena zgodności stanu środowiska i infrastruktury jego ochrony z wymogami dyrektyw Unii Europejskiej w polskiej części "Czarnego Trójkąta" (ss. 139-148)
Franciszek Nowacki, Ryszard Hutnik, Tadeusz Krzyśków, Ladislav Kašparek, Vojtech Knežek: Współpraca polsko-czeska na wodach granicznych na przykładzie kompleksowych badań krążenia wód w rejonach Krzeszów-Adršpach oraz Kudowa Zdrój-Police nad Metują (ss. 149-160)
Tadeusz Krzyśków, Wojciech Rejman: Rola RZGW w ochronie zasobów wód podziemnych (ss. 161-168)
Apolinary L. Kowal, Halina Szymańska, Zdzisław Cichocki, Jerzy Michalski, Alina Ruszczycka-Jakubiak: Wpływ powodzi w 1997 i 1998 roku na infrastrukturę miejską zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków (ss. 177-182)
Damian Absalon: Zagrożenia powodziowe we fliszowych zlewniach dopływów Odry na przykładzie zlewni górnej Olzy (ss. 183-190)
Stefanie Kübler, Joanna Dobrowolska: FLODIS-ODER - system informacyjny o zasięgu międzynarodowym, wspomagający podejmowanie decyzji dotyczących trwałej ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry (ss. 191-200)
Beata Głuchowska, Ryszard Kosierb, Leszek Pływaczyk: Ekologiczne funkcje stopnia wodnego "Malczyce" na rzece Odrze (ss. 201-210)
Janina Tarnowska: Ekosystem wodny a człowiek (ss. 211-216)
Krzysztof Nyc, Ryszard Pokładek: Sezonowe wskaźniki jakości wód powierzchniowych na obiekcie z regulowanym odpływem (ss. 217-223)
Krzysztof Szczęsny: Skuteczność mechanicznego odwadniania osadów w komunalnych oczyszczalniach ścieków (ss. 233-241)
Michał Mańczak, Jarosław Dyczkowski: Skuteczność oczyszczania ścieków w oczyszczalni Kamienna Góra (ss. 243-247)
Michał Mańczak, Piotr Pazdan: Rozruch małych i średnich oczyszczalni ścieków miejskich (ss. 249-257)
Michał Mańczak, Piotr Pazdan: Optymalizacja stopnia recyrkulacji osadów w reaktorach ze wzmożoną biologiczną defosfatacją ścieków (ss. 259-266)
Franciszek Czyżyk, Tadeusz Sieradzki, Magdalena Kuczewska: Unieszkodliwianie osadów z wiejskich oczyszczalni ścieków poprzez kompostowanie (ss. 267-274)
Danuta Izbiańska, Magdalena Łucarz, Barbara Mońka: Inwestycje z zakresu ochrony wód opiniowane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (ss. 275-284)
Piotr Wit, Raimund J. Pollok: Oczyszczanie ścieków zaolejonych oraz popłuczyn z mycia ładowni statków jako ważna część koncepcji ochrony wód w Porcie Szczecińskim (ss. 285-293)
Ewa Bień, January Bień: Efekty ekonomiczne i finansowe z realizacji inwestycji w gospodarce ściekowej w zlewni Przemszy (kolektor Bobrek) (ss. 295-305)
Stanisław Staśko: Dolny Śląsk zasobny czy ubogi w wody podziemne? (ss. 313-319)
Piotr Hanula: Program regionalnej sieci obserwacyjnej jakości wód podziemnych na terenie województwa dolnośląskiego (ss. 321-327)
Magdalena Matysik: Jakość wód źródlanych i podziemnych w dorzeczu górnej Odry (ss. 329-338)
Piotr Krawczyk, Jan Bondaruk, Krzysztof Korczak: Przygotowanie dokumentacji projektów w gospodarce wodno-ściekowej finansowanych z przedakcesyjnych funduszy unijnych (ss. 339-355)
Marzena Sztobryn, Katarzyna Krzysztofik: Zastosowanie sieci neuronowych do prognozowania poziomów wody w ujściu Odry (ss. 363-371)
Jan Błachuta, Leszek Jelonek, Ewa Młostek, Tamara Tokarczyk: Metoda wyznaczania przepływów nienaruszalnych uwzględniających kryteria ekologiczne (ss. 373-380)
Jan Błachuta, Ryszard Twarowski: Ocena wpływu zanieczyszczeń z opadów atmosferycznych na wody powierzchniowe (ss. 381-392)
Maciej Kostecki: Informacja o wynikach pierwszych badań stanu zanieczyszczenia wody i osadów dennych Kanału Gliwickiego (woj. śląskie) (ss. 393-400)
Aleksandra Starczyńska, Waldemar Krajewski: Ocena stopnia zanieczyszczenia i stanu sanitarnego zbiornika Dzierżno Duże (ss. 401-409)
Jan Błachuta, Michał Kochanek, Jadwiga Kotowicz: Wstępna ocena stanu ekologicznego głównych dopływów środkowej Odry (ss. 415-423)
Franciszek Pistelok, Artur R. Wójcik, Barbara Markowska: Zmiany stężeń wybranych wskaźników jakości wody w Odrze i jej dopływach w województwie śląskim w latach 1979-1999 (ss. 425-436)
Marianna Czaplicka, Katarzyna Wilk: Zanieczyszczenia organiczne występujące w glebach dorzecza Odry zalanych w trakcie powodzi w 1997 roku (ss. 437-443)

 

 
 


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz