PZITS Oddział Dolnośląski

 

 


ODRA 1998

SPIS TREŚCI

Andrzej Nalberczyński, Halina Szymańska: Zadania i funkcje RZGW we Wrocławiu po wielkiej powodzi lipcowej 1997 roku (ss. 27-36)
Janusz Przewłocki, Andrzej Nalberczyński, Celina Łojewska: Wpływ wielkiej powodzi lipcowej 1997 roku na infrastrukturę zaopatrzenia w wodę i ochrony wód w dorzeczu górnej i środkowej Odry (ss. 39-52)
Albrecht Müller: Powódź w roku 1997 i jej wpływ na jakość wody w rzece Odrze (ss. 53-56)
Tomaš Mičanik, Tomaš Sezima: Raport na temat jakości wód powierzchniowych w dorzeczu Odry w lipcu 1997 roku (ang.) (ss. 57-75)
Rafalina Korol, Elżbieta Jaśniewicz, Urszula Szyjkowska: Obraz powodzi w Odrze w badaniach monitoringu podstawowego (ss. 77-82)
Władysław Banach, Jan Winter: Wpływ powodzi 1997 r. na rozwiązania stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze (ss. 87-92)
Anna Janeczko-Mazur, Jadwiga Rześniowiecka: Ocena zbiornika Słup jako źródła wody dla ujęcia w Przybkowie. Możliwość produkcji wody przez ZPW w okresie powodzi (ss. 93-107)
Bożena Jarzyna: Funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w Świdnicy oraz straty poniesione podczas wielkiej powodzi 1997 roku (ss. 109-116)
Zdzisław Cichocki: Aspekty zagrożeń powodziowych w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin (ss. 123-126)
Anna Bożek, Rafalina Korol, Wojciech Szczepański: Możliwość wdrożenia dyrektywy 91/271/EEC do kontroli ścieków w oczyszczalniach zlokalizowanych w dorzeczu Odry (ss. 127-135)
Hanna Tomassi-Morawiec, Anna Pasieczna, Józef Lis: Wpływ powodzi lipcowej 1997 roku na chemizm gleb aglomeracji wrocławskiej (ss. 137-148)
Janusz Kindler, MarekRoman, Andrzej Nalberczyński, Sylwester Tyszewski, Dorota Pusłowska, Halina Kloss-Trębaczkiewicz, Elżbieta Osuch-Pajdzińska, Marek Gromiec: Studium pilotowe ochrony wód rzeki Odry przed zanieczyszczeniem przy uwzględnieniu wymagań Unii Europejskiej (ss. 149-164)
Marek Jerzy Gromiec: Podstawy strategii ogólnej ochrony zasobów wodnych przed zanieczyszczeniem (ss. 165-178)
Krystyna Wojciechowska: Strategie w ochronie wód, transformacje okresu przejściowego i standardy jakościowe w świetle prawa Unii Europejskiej ((s. 179-187)
Barbara Malkowska, Franciszek Pistelok, Erwin Gubała: Efekty pracy wybranych oczyszczalni komunalnych objętych monitoringiem w województwie katowickim w 1997 roku (ss. 195-206)
Violetta Orłowska: Biologiczna oczyszczalnia ścieków w Świdnicy. Pierwsze wnioski z rozruchu technologicznego (ss. 207-221)
Janusz Przewłocki, Krystyna Urbanowicz, Andrzej Nalberczyński: Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej. Znaczenie i przebieg realizacji inwestycji (ss. 223-234)
Jan Kutera, Franciszek Czyżyk, Marek Soroko: Efektywność technologiczna oczyszczania małych ilości ścieków w środowisku naturalnym (ss. 235-245)
Ryszard Malarski: Pola irygowane w Henrykowie - stara, dobra technologia (ss. 247-250)
Jan Szyc, Jan M. Miodoński: Charakterystyka i efektywność działania oczyszczalni z reaktorami "BIOGRADEX" (ss. 251-263)
Ewa Kalinowska, Jan A. Oleszkiewicz: Gospodarka osadami ściekowymi w małych oczyszczalniach (do 2000 m3/d) (ss. 271-283)
Ryszard Szetela, Stanisław Sznajder: Sekwencyjny reaktor osadowy, jako sposób rozwiązania problemu gospodarki osadowej (ss. 285-291)
Helena Wronkowska, Anna Kiepas-Kokot: Wpływ wermikompostowania na liczebność mikroorganizmów w osadach ściekowych (ss. 293-298)
Krystyna Kozłowska, Aleksander Sobolewski: Zastosowanie adsorbentów węglowych w procesach uzdatniania wody i doczyszczania ścieków przemysłowych (ss. 299-306)
Roman Kościański, Józef Kryza: Elektroniczna baza danych jako instrument dla zarządzania zasobami wód podziemnych (ss. 313-324)
Roman Kościański, Halina Kryza, Józef Kryza, Eugenia Zawadzka: Zarządzanie zasobami wód podziemnych zbiornika triasowego GZWP-333 regionu opolskiego (ss. 325-346)
Barbara Marchlewska-Knych: Wpływ głównych użytkowników na stan jakości wód rzeki Odry (ss. 347-361)
Agnieszka Tórz, Arkadiusz Nędzarek: Stan jakości wód dolnego odcinka rzeki Odry (Międzyodrze i jezioro Dąbie) (ss. 363-371)
Izabela Bojakowska, Tomasz Gliwicz, Gertruda Sokołowska: Pierwiastki śladowe w aluwiach Odry - monitoring geochemiczny osadów wodnych polski w latach 1991-1997 (ss. 373-381)
Ryszard Twarowski, Stanisław Kaczmarski, Tomasz Gendolla: Pestycydy chloroorganiczne i polichlorowane dwufenyle w wodach rzeki Odry dopływających do miasta Wrocławia (ss. 383-393)
Marek Tuszyński, Adel Kelany, Maciej Kostecki: Izotopy promieniotwórcze w osadach dennych zbiornika Dzierżno Duże (ss. 395-401)
Stanisław Staśko, Ryszard Koślacz: Przyrodniczo-ekonomiczne czynniki rozwoju gospodarczego doliny Odry - diagnoza (ss. 413-419)
Stanisław Downorowicz: Systemy kontrolno-pomiarowe - podstawą racjonalnej gospodarki wodnej (ss. 421-424)
Damian Absalon, Andrzej T. Jankowski: Problemy ochrony wód w dorzeczu górnej Odry w świetle opracowanych map sozologicznych (ss. 425-434)
Jacek Chrząstek, Joanna Sokół-Woźniak, Roman Śliwka: Kształtowanie się jakości wód powierzchniowych w zlewni górnego Bobru na podstawie badań modelowych (ss. 435-446)
Grażyna Husak, Bogdan Ołdakowski: Wpływ projektowanego zbiornika Wielowieś Klasztorna na jakość wody w rzece Prośnie (ss. 447-456)
Bożena Cora, Anita Zakrzewska: Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w rzece Rudzie (ss. 457-463)
Ryszard Twarowski, Tomasz Gendolla: Ogólnopolski monitoring chemizmu opadów atmosferycznych i mokrej depozycji. Wdrożenie programu (ss. 465-475)
Józef Pleczyński, Jerzy Wesołek: Oczyszczanie odcieków z wysypisk odpadów komunalnych (ss. 477-483)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz