PZITS Oddział Dolnośląski

 

 


ODRA 1997

SPIS TREŚCI

Andrzej Nalberczyński, Halina Szymańska: Strategia ochrony wód w dorzeczu górnej i środkowej Odry (ss. 17-31)
Bożena Jarzyna: Oczyszczalnia ścieków dla miasta Świdnicy oraz problemy jej finansowania (ss. 33-43)
Grażyna Husak, Bogdan Ołdakowski: Zbiornik Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie (ss. 45-50)
Přemysl Soldán: Detection of the most toxic pollutant of waste water (ang.) (pp. 51-56)
Teresa Błaszczak, Edward Hładki, Andrzej Kreft, Zbigniew Mroziński, Seweryn Żdan: Doświadczenia i problemy związane z. tworzeniem warunków korzystania z wód dorzecza na przykładzie zlewni Regi i Przymorza (ss. 57-64)
Albrech Müller: Sediment studies in Oder river basin (ang.) (pp. 71-73)
Petra Holtrup: International cooperation on the Odra river basin. Opportunities and constraints the international commission for the protection of the River Rhine against pollution (ICPR) - A model for the Odra? (ang.) (pp. 75-82)
Jan Błachuta: Ustalanie przepływu nienaruszalnego w rzekach według kryterium ichtiologicznego na przykładzie Baryczy i Nysy Łużyckiej (ss. 83-93)
Stanisław Hus, Krzysztof Pulikowski: Efekty oczyszczania ścieków cukrowniczych w głębokich zbiornikach akumulacyjnych (ss. 95-100)
Wiesław Deptuła, Michał Stosik: Badania nad nowym modelem oceny środowiska wodnego (ss. 107-114)
Izabela Bojakowska, Gertruda Sokołowska, Tomasz Gliwicz, Ewa Droste, Maria Matul, Bogumiła Mysłek-Laurikainen: Akumulacja metali ciężkich i radionuklidów w osadach wodnych Odry (ss. 115-124)
Barbara Marchlewska-Knych: Odpływ fosforu i azotu z wybranych zlewni cząstkowych dorzecza Baryczy (ss. 125-131)
Wojciech Mill: Koncepcja ładunków krytycznych - możliwości zastosowań praktycznych (ss. 133-144)
Apolinary L. Kowal: Zakwaszenie wód w potokach górskich (ss. 153-157)
Ryszard Twarowski, Tomasz Gendolla, Maurycy Nowosielski: Wielkości zanieczyszczeń wprowadzanych z opadem atmosferycznym na tereny zlewni Bobru i Baryczy (ss. 159-169)
Józef Burak: Monitoring rzek na terenie województwa wrocławskiego ze szczególnym uwzględnieniem rzeki Oławy (ss. 171-179)
Krzysztof Kitowski. Agnieszka Włodarczak: Problemy ochrony wód powierzchniowych w dorzeczu Oławy (ss. 181-191)
Piotr Kowalczak, Ewa Pasiciel: Hierarchia potrzeb obszarowych i program małej retencji w dorzeczu Warty (ss. 193-201)
Anna Kurtycz: Using communication to solve water problems. The case of the communication office of the lake (ang.) (pp. 203-206)
Edmund Kaca, Henryk Frąckowiak: Wpływ kopalnictwa soli na jakość wód górnej Noteci (ss. 211-217)
Franciszek Czyżyk, Marek Soroko: Wstępne wyniki badań efektywności gruntowo-roślinnych i wodno-roślinnych oczyszczalni ścieków (ss. 219-225)
Zdzisław Zabłocki, Anna Kiepas-Kokot: Utylizacja komunalnych i przemysłowych osadów ściekowych przy wykorzystaniu dżdżownic Eisenia fetida (ss.227-231)
Szymon Koziarski, Radosław Bujak: Niskotemperaturowe suszenie osadów (ss. 233-236)
Jarosław Bednarczyk: Wpływ miejskich i przemysłowych ścieków zrzucanych przez aglomerację łódzką na degradację środowiska naturalnego w zlewni rzeki Ner oraz w rzece Warcie (ss. 237-242)
Rafalina Korol, Elżbieta Jaśniewicz, Marzenna Strońska: Jakość wód zależnie od stosowanej metody oceny (ss. 251-266)
Michał Wilejczyk: Zagadnienia gospodarki wodno-ściekowej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (Wnioski z "Analizy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin w dorzeczu górnego Bobru" na tle zmian legislacyjnych w planowaniu przestrzennym) (ss. 267-273)
Andrzej Szyjkowski, Piotr Limisiewicz: Wpływ chemizmu wód podziemnych na jakość wód powierzchniowych (ss. 275-283)
Franciszek Tomiczek, Aleksandra Ogrodnik: Strategia gospodarki wodnej dla Górnego Śląska (ss. 285-293)
Janusz Przewłocki, Tadeusz Łanowy, Krystyna Kosińska: Wspólna oczyszczalnia ścieków celulozowo-papierniczych i komunalnych w Krapkowicach: Technologia, koncepcja projektowa, realizacja techniczna (ss. 295-311)
Krystyna Kosińska, Ryszard Szpadt: Kompostowanie osadów ze wspólnej oczyszczalni ścieków miejskich i celulozowo-papierniczych dla potrzeb koncepcji zintegrowanej gospodarki osadowej i odpadowej w rejonie Krapkowic (ss. 313-322)
Andrzej Szyjkowski, Jadwiga Kotowicz: Dynamika rozwoju fitoplanktonu rzeki Odry na tle warunków troficznych (ss. 329-334)
Jan M. Miodoński, Sebastian Duciak: Analiza jednostkowych wskaźników gospodarki ściekowej miast polskich w 1995 r. (ss. 335-344)
Krzysztof Szczęsny, Sebastian Duciak: Koszty inwestycyjne i eksploatacyjne w zakresie oczyszczania ścieków w kraju (ss. 345-352)
Adam Rak, Jerzy Siwicki: Próba odwzorowania kosztów oczyszczalni ścieków w zależności od ich jakości na przykładzie miejskiej oczyszczalni ścieków w Opolu (ss. 353-361)
Elżbieta Pytel: Zastosowanie programu WAWTTAR w ochronie wód (ss. 363-366)
Jan M. Miodoński, Krzysztof Szczęsny: Ocena efektywności działania wybranych, krajowych oczyszczalni ścieków z usuwaniem biogenów (ss. 367-380)
Stanisław Czaja, Bogusław Fiedor, Zbigniew Jakubczyk: Propozycje zmian w polskim systemie opłat za korzystanie z wód (ss. 381-387)

 
 


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz