PZITS Oddział Dolnośląski

 

 


Air Conditioning & District Heating 1998

SPIS TREŚCI

Gerard J. Besler: Current problems of air conditioning & district heating (ang.) (ss. 13-15)
Bronisława Antoniewicz, Halina Koczyk: Współpraca instalacji c.o. budynków z ciepłownią geotermalną na przykładzie miasta Czarnkowa (ss. 17-22)
Andrzej Baranowski, Marian Wąsacz: Metoda uproszczonego określania nakładów energetycznych w systemach klimatyzacji obiektów (ss. 23-28)
Małgorzata Basińska: Wpływ czynników zewnętrznych i sposobu eksploatacji na bilans cieplny obiektu lekkiego (ss. 29-34)
Małgorzata Basińska, Halina Koczyk: Analiza zmienności parametrów klimatu zewnętrznego m. Poznania (ss. 35-40)
Józef Bednarski: Zagadnienia wymiarowania wymienników płytowych do odzysku ciepła w klimatyzacji (ss. 41-46)
Gerard J. Besler: Energia geotermalna - współczesne trendy światowe (ss. 47-51)
Maciej Besler: Oszczędność energii przy wykorzystaniu energii z nieznacznej głębokości gruntu - wyniki badań po 18 latach eksploatacji (53-58)
Maciej Besler: Energia geotermalna w Japonii (59-64)
Michał Bisek: Techniki rekonstrukcji rurociągów stosowane w Polsce (ss. 65-67)
Anna Bryszewska, Wojciech Mazurek: Przegląd rozwiązań nowoczesnych przegród przezroczystych (69-74)
Andrzej Bugaj, Maciej Miniewicz: Zasady lokalizacji źródła ciepła opalanego biomasą w systemie ciepłowniczym (ss. 75-80)
Andrzej Bugaj, Maciej Miniewicz: Zasady współpracy źródła ciepła opalanego biomasą w systemie ciepłowniczym (ss. 81-86)
Anna Charkowska: Zastosowanie modelu probabilistycznego procesu filtracji do doboru parametrów strukturalnych włóknin filtracyjnych (ss. 87-92)
Witold Chmielnicki: Wpływ rodzaju sterowania urządzeniami ciepłowniczymi na zużycie ciepła w ogrzewanych budynkach (ss. 93-98)
Jan Danielewicz: Badania systemów ciepłej wody użytkowej zasilanych kolektorami słonecznymi (ss. 99-104)
A. Donath, H. Rogaß: Thermishe und energetische Zustandsanalyse von Bauwerksfassaden und Gebäuden (niem.) (ss. 105-110)
Mieczysław Dzierzgowski, Robert Rabjasz, Stefan Turlejski: Jakość rozliczania kosztów ogrzewania na podstawie wskazań nagrzejnikowych podzielników ciepła w warunkach krajowych (ss. 111-116)
Klaus Fiedler, Constantin Garagunis: Die Entwicklung der Thermalbäder von der asklepischen Heilkunst bis zur modernen Balneologie. Vorkommen und Nutzung der Thermal-Mineralquellen Griechenlands (niem.) (ss. 117-130)
Michał Fijewski, Ryszard Śnieżyk: Optymalizacja liczby i wydajności kotłów w kotłowni lokalnej (ss. 131-136)
George Fotiou: Coupled use of geothermy and solar energy: Protection measurements in asphalt roads of alpine areas of Greece (ang.) (ss. 137-141)
Constantin Garagunis: Geothermal energy and thermal waters as renevable forms of energy and environmantal protection in Greece (ang.) (ss. 143-148)
Andrzej Girdwoyń: Zagadnienia komfortu cieplnego w klimatyzacji indywidualnej (ss. 149-154)
Katarzyna Gładyszewska: Stanowisko do badań foliowych przewodów równomiernej wydajności i proponowane badania (ss. 155-160)
Andrzej Górka: Charakterystyki statyczne i dynamiczne grzejników ściennych z kanałami powietrznymi (ss. 161-166)
Anatolij Grigoriew, Krystyna Jeżowiecka-Kabsch, Henryk Szewczyk, Zdzisław Bechtold, Wiesław Wędrychowicz: Formowanie równomiernego profilu prędkosci w przekroju poprzecznym strugi (ss. 167-172)
Krzysztof Gruszczyński: Promienniki wodne firmy Zehnder-Runtal AG (Szwajcaria) - komfortowe ciepło (ss. 173-177)
Andrzej Grzegorczyk, Aleksander Pełech: Badania wpływu zmian warunków zewnętrznych na mikroklimat wybranych pomieszczeń Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (ss. 179-184)
Johann Halupczok, Achim Thelen: Endteckung von Filterlecks in Reinen Räumen mit Hilfe eines Scan-Verfahrens (niem.) (ss. 185-190)
Johann Halupczok, Franc Sodec: Stabilität der Raumluftströmung in Reinen Räumen (niem.) (ss. 191-196)
Wolfgang Heidemann, Erich Hahne: Numerische Untersuchung des thermischen Verhaltens einer Speicherwand als Wärmequelle für eine Wärmepumpe (niem.) (ss. 197-202)
Marian Hopkowicz, Anna Szul: Ocena wpływu zmian klimatu zewnętrznego oraz sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na ich mikroklimat (ss. 203-208)
Marian Hopkowicz: Analiza korzyści z wprowadzania do lokalnych systemów ciepłowniczych opalanych gazem źródeł skojarzonych (ss. 209-214)
Józef Januszewski: Analiza zastosowania izolacji transparentnej w budownictwie (ss. 215-220)
Krystyna Jeżowiecka-Kabsch, Henryk Szewczyk, Wiesław Wędrychowicz, Anatolij Grigoriew: Wizualizacyjne badania przepływu powietrza przez przewężenia (ss. 221-226)
Janusz Jeżowiecki, Piotr Marchewka: O określaniu obliczeniowego strumienia wody cyrkulacyjnej w układach ciepłej wody użytkowej (ss. 227-232)
Janusz Jeżowiecki, Piotr A. Peregudowski: O określeniu zapotrzebowania na energię cieplną w instalacjach ciepłej wody użytkowej z wykorzystaniem teorii zbiorów rozmytych i wnioskowania rozmytego (ss. 233-238)
Mieczysław Kabat, Roman Sobański: Doświadczenia i wnioski z eksploatacji geotermalnego systemu ciepłowniczego w Pyrzycach (ss. 239-242)
Mieczysław Kabat, Roman Sobański: Sposoby zagospodarowania niskotemperaturowych źródeł ciepła w ogrzewnictwie scentralizowanym (ss. 243-248)
S. Kajl, M.-A. Roberge, L. Lamarche: Neural networks performance in room storage heather modelling (ang.) (ss. 249-256)
Marcin Klimczak, Ryszard Śnieżyk: Opłacalność wprowadzania gospodarki skojarzonej w ciepłowniach komunalnych (ss. 257-262)
Barbara Kołwzan, Aleksander Pełech, Jacek Misiński: Instalacje wentylacyjne po powodzi. Uszkodzenia mechaniczne i skażenia biologiczne (ss. 263-268)
Wiesław Kowalczyk: Model matematyczny płaskiego kolektora słonecznego (ss. 269-272)
Wiktor Krzyżak, Janusz Lichota: Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do sterowania w systemach ciepłowniczych (ss. 273-277)
Grzegorz Krzyżaniak: Wpływ parametrów pracy grzejnika i pomieszczenia na wskazania wyparnych podzielników kosztów ogrzewania (ss. 279-284)
Dariusz Kwiecień: Słoneczne kolektory hybrydowe w zastosowaniu do kształtowania mikroklimatu wnętrz (ss. 285-290)
Dorota Leciej-Pirczewska, Władysław Szaflik: Określanie wpływu wiatru na bilans ciepła budynku mieszkalnego na podstawie pomiarów poboru ciepła (ss. 291-296)
Janusz Lichota: Perspektywy zastosowania modeli matematycznych i nowoczesnych technik obliczeniowych w ciepłownictwie (ss. 297-302)
Jerzy Makowiecki, Marian Rosiński: Analiza przepływu powietrza w klimatyzowanych pomieszczeniach z regulowanym ciśnieniem w Zakładach Farmaceutycznych (ss. 303-308)
P. Malinowski, S. Kajl, W. Tomczak, M.A. Roberge: New methods for energy-wise design of buildings (ang.) (ss. 309-314)
Dirk Mangold, Erich Hahne: Solar unterstützte Nahwärmeversorgung (niem.) (ss. 315-320)
Ewa Medyńska, Zbigniew Popiołek, Janusz Skorek: Dyfuzja ciepła w skórze człowieka a odczucie ciepła i zimna (ss. 321-326)
Stanisław Mierzwiński, Wacław Nawrocki, Janusz Piotrowski, Zbigniew Trzeciakiewicz: Badania prognostyczne parametrów okapu dachowego dla elektrycznego pieca łukowego (ss. 327-334)
Jerzy K. Mikołajczak: Siła motoryczna wymiany ciepła i masy, a przemiany stanu powietrza (ss. 335-339)
Bogdan Mizieliński, Anna Osiecka, Jacek Hendiger: Nawiew powietrza kompensacyjnego w systemach oddymiania hal (ss. 341-345)
Bogdan Mizieliński: Warunki rozwijania się strumienia wznoszącego (ss. 347-352)
Tomasz Mróz: Wielokryterialna analiza wyboru systemu klimatyzacyjnego (ss. 353-358)
Arthur Musiała, Jan Syposz: Zastosowanie sieci o inteligencji rozproszonej LonWorks do kontroli i zarządzania instalacjami ogrzewania i klimatyzacji (ss. 359-364)
Marian B. Nantka, Małgorzata Król: Wentylacja budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię (ss. 365-370)
Wacław Nawrocki: Badania sprawności wymiany powietrza w pomieszczeniu z wentylacją mechaniczną (ss. 371-375)
Jerzy Nejranowski, Władysław Szaflik: Zmienność poboru ciepłej wody użytkowej w cyklu dobowym w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych wyposażonych w wodomierze mieszkaniowe (ss. 377-381)
Jolanta Niedzielko: Problemy eksploatacyjne układu klimatyzacyjnego domu towarowego "Central" w Białymstoku w kontekście rozwiązania architektonicznego (ss. 383-387)
Władysław Nowak, Aleksander Stachel: Zastosowanie równania przewodnictwa do ustalenia warunków komfortu cieplnego (ss. 389-394)
Władysław Nowak, Władysław Szaflik: Nagrzewanie i chłodzenie nieskończonego ośrodka porowatego przepływającym czynnikiem (ss. 395-400)
Edmund Nowakowski: Wentylacja kotłowni na paliwa gazowe (ss. 401-406)
Krzysztof Olechnowicz: Równoważenie hydrauliczne warunkiem dobrej regulacji (ss. 407-412)
Mariusz Paks: Duct heat gains VAV systems in large buildings under part-load conditions (ang.) (ss. 413-418)
Elefterios Papadimitriou, Penelope Braila, Vassilios Kollias, Manelaos Karagunis: The influence of the heat from the thermomineral water and from thermal mud to beauty and health (ang.) (ss. 419-425)
Kazimierz Pieńkowski, Jerzy Wydrycki: Modernizacja sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej w dwufunkcyjnych węzłach cieplnych (ss. 427-432)
Iwona Polarczyk: Analiza rozkładu temperatur powietrza w obiektach o dużych kubaturach (ss. 433-436)
Zbigniew Popiołek, Stanisław Mierzwiński, Maria Hurnik, Barbara Lipska, Jan Wojciechowski: Charakterystyka przepływu powietrza w modelach fizykalnych wentylacji pomieszczeń (ss. 437-442)
Mieczysław Porowski: Ograniczenie zużycia energii w klimatyzacji czystych pomieszczeń (ss. 443-448)
Edward Przydróżny, Marcin Sompoliński: Energooszczędne uzdatnianie powietrza klimatyzującego z jego podgrzewaniem w okresie letnim (ss. 449-452)
Edward Przydróżny, Karol Pięta, Marcin Sompoliński: Klimatyzacja obiektów zabytkowych o zmiennych bilansach ciepła i wilgoci (ss. 453-458)
Paweł Purgał: Urządzenia zliczające wbudowane w zawory c.o. jako podzielniki kosztów w systemach rozliczania energii cieplnej w budynkach mieszkalnych (ss. 459-462)
Marian Rubik: Centralne zaopatrzenie w zimno z wykorzystaniem systemów ciepłowniczych (ss. 463-468)
Adam Słaby, Marian B. Nantka, Cezary Król: System wentylacji wyporowej - możliwości zmniejszenia ilości powietrza (ss. 469-474)
Jerzy Sowa: Migracja zanieczyszczeń powietrza w budynkach - elementy losowe w modelach deterministycznych (ss. 475-480)
Maciej Mijakowski, Jerzy Sowa: Symulacja działania wentylacji naturalnej w budynku jednorodzinnym w cyklu rocznym (ss. 481-486)
Andrzej Stempniak: Zakres niezbędnych przedsięwzięć modernizacyjnych zapewniający uzyskanie oszczędności energetycznych i finansowych w budownictwie mieszkaniowym
wielorodzinnym (ss. 487-490)
Władysław Szaflik: Wymiarowanie i analiza pracy węzła cieplnego z priorytetem przygotowania ciepłej wody użytkowej (ss. 491-496)
Edward Szczechowiak: Bilans cieplny okien w sezonie grzewczym (ss. 497-502)
Leszek Targowski, Wiesław Skorupski, Grzegorz Jurkiewicz: Działanie wentylacji naturalnej wywiewnej i stan powietrza wewnętrznego w nowych budynkach mieszkalnych wyposażonych w "szczelną" stolarkę okienną i dwufunkcyjne kotły gazowe (ss. 503-508)
Władysław Tomczak, Anna Bryszewska, Wojciech Mazurek: Wykorzystanie rur cieplnych do chłodzenia urządzeń elektrycznych (ss. 509-513)
Zbigniew Trzeciakiewicz, Zbigniew Popiołek, Stanisław Mierzwiński: Badania nad uściśleniem parametrów modelu obliczeniowego strugi konwekcyjnej (ss. 515-521)
Jerzy Walczak: Clima Friend, nowe centrale typu SV produkcji Vitroservice Clima (ss. 523-528)
Jerzy Walczak: Agregaty klimatyzacyjne Clima Vera produkcji Vitroservice Clima (ss. 529-534)
Danuta Werszko, Mirosław Werszko: Wykorzystanie rezonatorów kwarcowych do pomiaru parametrów powietrza w klimatyzacji (ss. 535-540)
Janusz Wojtkowiak, Czesław Oleśkowicz-Popiel: Opory przepływu nawiewników i wywiewników talerzowych (ss. 541-546)
Leszek Wolski, Sławomir Grabarczyk: Ustalenie wpływu zastosowania ekranów termoizolacyjnych na energooszczędność budynku szklarniowego w okresie zimowym (ss. 547-551)
Leszek Wolski: Założenia do bilansu energetycznego obiektów sakralnych (ss. 553-557)
Leszek Wolski, Jan Ircha: Wpływ wysokości pomieszczeń na straty ciepła przez konwekcję (ss. 559-564)
Bernard Zawada: Możliwości oceny dokładności pomiarów symulacyjnych na podstawie kształtu funkcji autokorelacji (ss. 565-570)
Kazimierz Żarski: Influence of the maximum consumption of hot domestic water periods on thermal balance in residential buildings (ang.) (ss. 571-576)
Mirosław Żukowski: Metoda modelowania zjawisk hydrauliczno-cieplnych zachodzących w instalacjach centralnego ogrzewania (ss. 577-582)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz